Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України

На сьогодні досить активно розвиваються гендерні дослідження майже в усіх соціально-гуманітарних науках, і це є вкрай необхідно, бо такі дослідження здійснюють вагомий вплив на еволюцію суспільних норм і уявлень про відносини між статями.

Гендерний підхід базується у педагогіці на рівноправності статей і спрямований на всебічний розвиток особистих схильностей дитини, враховуючи при цьому специфіку впливу на розвиток хлопчиків і дівчаток всіх факторів навчального процесу (зміст, методи навчання, організація шкільного життя, педагогіка спілкування, набір предметів).

На сучасному етапі зростає кількість гендерних досліджень в педагогіці і продовжується вивчення їх сутності, опанування основ гендерної культури і технологій упровадження принципів гендерної демократії у сфері освітнього процесу сучасної національної школи.

Але, на жаль, не всі науковці правильно розуміють поняття гендер, ототожнюють його з терміном стать, який розглядається як біологічна категорія, і цим самим зводять всю проблематику до статевих відмінностей і статевого виховання. У зв’язку з цим виник дисонанс між необхідністю підготовки майбутніх учителів до основ гендерної освіти та відсутністю відповідного досвіду впровадження її складових не розв’язаними є суперечності щодо роздільного та спільного навчання.

Водночас у сучасній теорії наукового знання вже склалися передумови й набутий досвід щодо осмислення феноменів «гендер» та «гендерна освіта» та їх особливої значущості для формування професіоналізму педагога (Мітрофанова А., Гайденко В., Кутова Н., Луценко О., Говорун Т., Ярська-Смірнова О., Кікінежді Л., Штильова Л.), дослідження змісту «прихованого навчального плану» на процес соціалізації особистості та ідеї «демократичної» освіти (Ярська-Смірнова О., Кльоцина І., Суковата В.).

Оскільки посилюється популярність гендерних досліджень як міждисциплінарної дослідницької практики постійно зростає, є вкрай необхідною потреба систематизувати всі видання такого роду, розглянути їх та проаналізувати з метою більш ефективного використання в педагогічному процесі.

Мета дослідження – розглянути та проаналізувати процес розвитку гендерних педагогічних досліджень в освіті України з урахуванням зарубіжного досвіду.

У відповідності з метою були сформовані такі завдання:

1. Визначити основні дослідницькі позиції та методологічні засади зарубіжних науковців щодо вивчення феномену соціальної статі.

2. Розглянути основні засади гендерної педагогіки в контексті сучасних педагогічних напрямків.

3. Проаналізувати досягнення вітчизняної педагогічної думки про стан розвитку гендерної освіти.

4. Вивчити ступінь дослідження впливу змісту прихованого навчального плану на процес соціалізації особистості в педагогічних публікаціях останніх 20-х років.

5. Розглянути досвід використання гендерного аналізу в якості основи ефективності гендерної освіти.

6. Висвітлити відомі нам вітчизняні педагогічні дослідження впливу гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини.

7. Проаналізувати дослідження вітчизняних педагогів щодо позитивних та негативних сторін роздільного та спільного навчання.

8. Формування висновків щодо досліджуваної проблеми.

Об’єкт дослідження – гендерна педагогіка як сучасна педагогічна інновація.

Предмет дослідження – розвиток Gender Studies в вітчизняній педагогічній думці.

Методологічною основою дослідження є гендерний підхід до вивчення соціальних та соціально-педагогічних процесів, що заснований на теорії соціокультурного конструювання статі, зокрема положення гендерної педагогіки про сутність гендерної освіти та виховання (Гіденс Е., Говорун Т., Кікінежді О., Столлер Р., Кльоцина І., Луценко О., Кравець В., Любарська О. та ін.)

Методи дослідження: теоретичні: аналіз і узагальнення літератури з проблем гендеру і гендерних досліджень, в тому числі з розвитку гендерних досліджень у зарубіжній та вітчизняній системі педагогічної освіти; конкретизація сутності гендеру та специфіки гендерного підходу як методології пізнання педагогічних явищ і концепції педагогічної діяльності.

Теоретичні джерела дослідження склали наукові праці вчених в яких розкрито аспекти гендерної ідентичності та соціалізації учнівської та студентської молоді (Кльоцина І., Кон І., Говорун Т.); сутність гендерної освіти і виховання майбутніх фахівців (Вороніна О., Костикова І., Кравець В., Пушкарьова Н., Смоляр А, Штильова Л., Ярська-Смірнова О.).

Наукова новизна і теоретична значущість: вперше комплексно вивчено й досліджено проблему розвитку гендерних досліджень у вітчизняній педагогічній думці, проаналізовано та систематизовано видання такого роду з метою їх в майбутньому ефективного використання в педагогічному процесі.

Практична значущість роботи полягає у можливості більш ефективного використання літератури з гендерної проблематики у педагогічному, освітньому процесі та наукових досліджень в сфері педагогіки.

Апробація роботи була здійснена на IV Міжвузівській конференції Студентські читання “Гендерні студії”.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 99 сторінок. Список використаних джерел охоплює 109 найменувань, з них – 9 іноземною мовою.Навчання дітей гри на дитячих музичних інструментах за методикою німецького педагога і композитора Карла Орфа
Німецький композитор і педагог Карл Орф ( 1895-1982) розвинув ідеї французького педагога Еміля Жак-Далькроза щодо творчого розвитку особистості. Його педагогічна концепція і методична система стали н ...

Можливість отримання іспанського гранту для громадян України
Обов`язковою умовою участі в конкурсі на отримання грантів Міністерства закордонних справ Іспанії є наявність вищої освіти. Громадяни України можуть брати участь в 5 конкурсах на отримання гранта. Їх ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net