Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики

В умовах сучасного стану економічного розвитку держави вища школа України перебуває в процесі глибинних змін, зумовлених її євроінтреграцією та приєднанням до Болонського процесу. Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. У кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища. Важливим чинником розвитку вищої освіти стало приєднання України до Болонського процесу, основна мета якого – створення Європейського простору вищої освіти. Для цього необхідно провести модернізацію вищої освіти. Стратегічними завданнями реформування системи вищої освіти в Україні є трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. Основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Вищезазначені процеси зумовлюють актуальність досліджень у галузі процесу викладання у вищих навчальних закладах та формування компетентності майбутніх фахівців, зокрема і методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики.

Вихідні положення Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір ґрунтується на засадах Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», Державної програми «Вчитель» та інших нормативних актів.

У даній галузі працювали такі педагоги як І.Л. Бім, Н.Д. Галицька, Ю.І. Псова, психологи Б.В. Беляев, Б.А. Бенедиктов, А.А. Леонтьев; такі методисти як О.Б. Бігич, С.Ю. Ніколаєва, С.В. Роман, О.О. Коломінова, И.Я. Зимня, Н.Ф. Бориско; такі лінгвісти як В.Я. Плоткин, І.В. Корунець, Henry Sweet, David Crystal, R. Quirk та інші.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на сьогоднішній день, по-перше, наявна проблема недостатньої розробленості методичної системи викладання фахових дисциплін для майбутніх вчителів англійської мови початкової школи; по-друге, постає необхідність забезпечення майбутній вчителів англійської мови початкової школи належним рівнем підготовки з фахових дисциплін, таких як, зокрема, практика писемного та усного мовлення, шкільний курс англійської мови, лексикології.

Мета випускної роботи – окреслити, науково обґрунтувати та експериментально апробувати систему формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики в умовах кредитно-модельного навчання. Для вирішення даної мети нами були поставлені такі завдання:

опрацювати наукову, науково-методичну літературу з даної теми;

теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики;

вивчити стан сформованості теоретичних і практичних засад формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики на спеціальності "Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова" на факультеті дошкільної та початкової освіти;

провести дослідження досягнень закордонних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики;

розробити та апробувати змістовий модуль з теми "Формування лексичних навичок".

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі на факультеті дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету.

Предмет дослідження – система формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики.

Методи дослідження. У нашому дослідженні були використані такі теоретичні методи як критичний аналіз, узагальнення, порівняння на основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з метою побудови методичної системи формування професійної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики. У ході проведеної дослідницької роботи було використано такі емпіричні методи як вивчення нормативної літератури, спостереження за навчальними заняттями, апробація змістового модуля, проведення тестування з метою перевірки ефективності окресленої системи в змістовному модулі.

Наукова новизна полягає у всебічному розгляді поняття методичної компетентності з лексики і в обґрунтуванні його ключової ролі в становленні готовності майбутнього вчителя англійської мови до здійснення особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що розроблені нами лекційний, практичний та самостійний модулі, а також підсумкова тека можуть бути використані під час організації та проведення навчально-виховного процесу на ФДПО для спеціальності "Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова".

Апробація. Результати дослідження відображені у статті " Формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики" у збірнику "Магістерські наукові студії". Змістовий модуль пройшов апробацію на базі ФДПО Херсонського державного університету у 421 групі в січні 2012.Прийоми навчання творчого розповідання
Кожен вид творчих розповідей потребує своїх прийомів навчання. Так, наприклад, перед тим, як пропонувати дитині складати творчі розповіді про іграшку, вихователь має дати зразок, тобто сам описати іг ...

Психолого-педагогічна характеристика дітей групи ризику
У суспільстві давно сформовані уявлення про норми життя, правила і форми взаємовідносин, про поведінку, яка схвалюється і яка засуджується суспільством чи спільнотою. Сьогодні наука розглядає соціаль ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net