Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики

В умовах сучасного стану економічного розвитку держави вища школа України перебуває в процесі глибинних змін, зумовлених її євроінтреграцією та приєднанням до Болонського процесу. Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. У кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища. Важливим чинником розвитку вищої освіти стало приєднання України до Болонського процесу, основна мета якого – створення Європейського простору вищої освіти. Для цього необхідно провести модернізацію вищої освіти. Стратегічними завданнями реформування системи вищої освіти в Україні є трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. Основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Вищезазначені процеси зумовлюють актуальність досліджень у галузі процесу викладання у вищих навчальних закладах та формування компетентності майбутніх фахівців, зокрема і методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики.

Вихідні положення Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір ґрунтується на засадах Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», Державної програми «Вчитель» та інших нормативних актів.

У даній галузі працювали такі педагоги як І.Л. Бім, Н.Д. Галицька, Ю.І. Псова, психологи Б.В. Беляев, Б.А. Бенедиктов, А.А. Леонтьев; такі методисти як О.Б. Бігич, С.Ю. Ніколаєва, С.В. Роман, О.О. Коломінова, И.Я. Зимня, Н.Ф. Бориско; такі лінгвісти як В.Я. Плоткин, І.В. Корунець, Henry Sweet, David Crystal, R. Quirk та інші.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на сьогоднішній день, по-перше, наявна проблема недостатньої розробленості методичної системи викладання фахових дисциплін для майбутніх вчителів англійської мови початкової школи; по-друге, постає необхідність забезпечення майбутній вчителів англійської мови початкової школи належним рівнем підготовки з фахових дисциплін, таких як, зокрема, практика писемного та усного мовлення, шкільний курс англійської мови, лексикології.

Мета випускної роботи – окреслити, науково обґрунтувати та експериментально апробувати систему формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики в умовах кредитно-модельного навчання. Для вирішення даної мети нами були поставлені такі завдання:

опрацювати наукову, науково-методичну літературу з даної теми;

теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики;

вивчити стан сформованості теоретичних і практичних засад формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики на спеціальності "Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова" на факультеті дошкільної та початкової освіти;

провести дослідження досягнень закордонних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики;

розробити та апробувати змістовий модуль з теми "Формування лексичних навичок".

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі на факультеті дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету.

Предмет дослідження – система формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики.

Методи дослідження. У нашому дослідженні були використані такі теоретичні методи як критичний аналіз, узагальнення, порівняння на основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з метою побудови методичної системи формування професійної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики. У ході проведеної дослідницької роботи було використано такі емпіричні методи як вивчення нормативної літератури, спостереження за навчальними заняттями, апробація змістового модуля, проведення тестування з метою перевірки ефективності окресленої системи в змістовному модулі.

Наукова новизна полягає у всебічному розгляді поняття методичної компетентності з лексики і в обґрунтуванні його ключової ролі в становленні готовності майбутнього вчителя англійської мови до здійснення особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що розроблені нами лекційний, практичний та самостійний модулі, а також підсумкова тека можуть бути використані під час організації та проведення навчально-виховного процесу на ФДПО для спеціальності "Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова".

Апробація. Результати дослідження відображені у статті " Формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики" у збірнику "Магістерські наукові студії". Змістовий модуль пройшов апробацію на базі ФДПО Херсонського державного університету у 421 групі в січні 2012.Загальне поняття морального виховання в початковій школі
У процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню. Моральне виховання — виховна діяльність школи і сім'ї, метою якої є формування стійких моральних якост ...

Формування лексичних навичок англійської мови
Центральною ланкою в роботі над засвоєнням лексичного матеріалу є формування лексичних навичок, які визначають лексичну правильність мовлення. Мета навчання лексичних засобів спілкування полягає в ов ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net