Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику

Педагогіка: історія і сьогодення » Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику

Сьогоденний стан суспільної моралі як один із чинників поведінки людини характеризується тим, що в роки вияву негативних явищ в економіці, поглиблення розшарування суспільства на багатих та бідних, значною мірою втрачено важелі формування світогляду молодого покоління. Все більшого поширення набуває в дитячому середовищі саморуйнувальна поведінка, що зумовлює розвиток злочинності, проституції, наркоманії, алкоголізму та інших негативних явищ.

Поняття діти «групи ризику» набуло в останні роки масового характеру і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, медиків, працівників правоохоронних органів.

Діти «групи ризику» – одна із проблем усієї сучасної освітньої системи країни, а відтак увага до них повинна стати турботою держави. Проте шкільні вчителі найчастіше бувають не в змозі допомогти таким дітям, не спроможні проводити належну соціально-педагогічну діяльність у цьому напрямі. У таких випадках школа вдається до допомоги працівників соціальної сфери – соціальних педагогів та соціальних працівників. Завданням яких є ефективне подолання дезадаптації дітей «групи ризику», попередження девіантної поведінки.

На загальнотеоретичному рівні проблему дітей групи ризику вивчали вітчизняні та зарубіжні дослідники. Наприклад, Павленок П.Д. та Овчарова Р.В досліджували основні групи факторів ризику, котрі створюють ймовірну небезпеку для дитини. Слід підкреслити, що такі вчені, як Бехтерєв В.М., Каптерєв П.Ф., К. Лебединська, М. Райська, М. Раттер, Л. Славіна, у своїх роботах значну увагу приділили «важким дітям» та причинам їх появи.

Проблему виявлення соціально-педагогічних умов ефективної роботи з дітьми «групи ризику» досліджували такі вчені, як Лихтарніков А.Л., Куган Б.А., Овчарова P.B. та ін.

Ураховуючи актуальність проблеми дослідження, її недостатнє опрацювання та соціальну значущість, темою дипломної роботи було обрано «Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику».

Об’єкт дослідження – діти «групи ризику» як соціальне явище.

Предмет дослідження – система соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику».

Мета дослідження полягає в теоретичному аналізі та експериментальній перевірці технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику».

Відповідно до означеної мети були висунуті такі завдання дослідження:

розглянути дітей «групи ризику» як соціально-педагогічну проблему;

дати психолого-педагогічну характеристику дітям «групи ризику»;

охарактеризувати причини появи дітей «групи ризику»;

визначити сутність соціально-педагогічної діагностики поведінки дітей «групи ризику»;

розробити авторську систему соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику» та проаналізувати результати соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику».

Для виявлення поставлених у дослідженні завдань використовувався комплекс взаємопов’язаних теоретичних і емпіричних методів дослідження:

теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння та узагальнення) використовувалися з метою вивчення соціологічної, соціально-педагогічної, психологічної літератури і визначення концептуальних засад дослідження;

емпіричні методи (бесіда, пряме і непряме спостереження, анкетування) застосовувалися з метою вивчення ступеня приналежності підлітків до «групи ризику».

Практичне значення полягає в розробці авторської системи соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику», матеріали роботи, зокрема соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику» стане в пригоді студентам факультету психології, історії та соціології в навчальній діяльності, а також під час проходження виробничих практик.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження доповідалися на засіданні кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (протокол №4 від 5.11.2011, протокол №7 від 5.03.2012), а також опубліковані у вигляді статті «Причини появи дітей «групи ризику»» у підсумковій збірці наукових робіт студентів та магістрантів факультету психології, історії та соціології «Сучасні соціально-педагогічні процеси в Україні: тенденції, реалії, перспективи» (ПОЧУЄМО, ЗРОЗУМІЄМО, ДОПОМОЖЕМО), Випуск 4, Частина II Херсон, 2012, – С. 112 -214.Облік роботи з фізичної культури
Вихователю важливо не тільки правильно спланувати роботу з фізичного виховання, а й уміло вести її облік. Добре поставлений облік дає змогу оцінити правильність планування, підбити підсумки проведено ...

Особливості інтуїції та її характерні риси в процесі наукового пізнання
Проблема інтуїції має багатющу філософську спадщину. Без урахування історико-філософських традицій неможливо було б осмислити складну еволюцію поглядів на природу інтуїції і створити наукове уявлення ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net