Психолого-педагогічне застосування ігрових технологій у загальноосвітньому навчальному закладі

Педагогіка: історія і сьогодення » Психолого-педагогічне застосування ігрових технологій у загальноосвітньому навчальному закладі

Як відомо гра є найприроднішою,найпривабливішою і найдієвішою діяльністю для школярів. За словами Сухомлинського, «у грі розкривається перед дітьми світ, творчі можливості особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку”. У грі розвивається увага, пам’ять, з’являється прагнення до знань, а також формується звичка зосереджуватися, вдумливо та самостійно працювати. Під час гри дитина з легкістю засвоює більше матеріалу, ніж в інших умовах які б вимагали значних зусиль. Гра надає дітям навики працювати з колективом, налагоджувати стосунки з іншими дітьми,а та кож з вчителем. Адже саме дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент зацікавленості.

Актуальність теми полягає у тому, що сучасна дидактика,спираючись на нові дослідження педагогіки, психології знаходить у грі великі можливості для навчання, розвитку особистості в цілому, оскільки гра впливає не лише на пізнавальну діяльність дитини, але й на її афективну сферу, посилює мотивацію, сприяє розвитку вольових якостей, формуванню характеру. Застосування в навчальному пізнанні ігрових технологій стимулює розвиток усіх сфер учня - потребнісно-мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, комунікативної. А тому правомірно стверджувати, що ігри можуть ефективно використовуватися для навчання учнів, розвитку інтересів, а також для формування належних міжособистісних стосунків в учнівському колективі, поглиблення соціалізації особистості учнів.

Сучасні умови вимагають нових підходів до організації навчання і виховання, які б сприяли формуванню і розвитку сучасної людини, а особливо дитини-школяра, в тісному і постійному взаємозв'язку з природним та соціальним середовищем, здатності до соціально-значимої діяльності, швидкої адаптації під час зміни життєвих обставин. Сучасним методом навчання і виховання, що сприяє оптимізації та активізації навчального процесу та дозволяє показати цікаві й захоплюючі грані науки, є навчаюча або так звана дидактична гра.

Дослідженню ігрових технологій присвячено чимало наукових досліджень Василенко С.Д.,Чечітко Ю.Т., Воровка М.І., Мокрогуз О.П., Єрмоленко А.О., Савчук Н.Г., Слюсаренко Н.П., Сікорський І.О,Савченко О.І. та ін.

А також актуальність гри в навчальному процесі полягає в тому, що на сьогодні підвищується доступність ігрових технологій, у зв’язку з доступністю різних джерел пізнання, що постачаються телебаченням, відео, інтернетом, а також все більш масштабним використанням засобів масової інформації. Важливим завданням освіти стає розвиток в учнів інтересу до самостійного підбору інформації і її активного використання. Це досяжне за участі в дидактичних іграх, що дають можливість на практиці проявити свої здібності, демонструвати знання, уміння й навички.

Мета: теоретично обґрунтувати психолого-педагогічне застосування ігрових технологій у загальноосвітньому навчальному закладі та розробити методику застосування ігрових технологій навчання на уроці.

Завдання:

Обґрунтувати сутність поняття «ігрові технології навчання»;

Розкрити значення педагогічної гри;

Проаналізувати основні види ігор та особливості застосування їх на уроках у загальноосвітньому навчальному закладі;

Розробити методику проведення ігор при вивченні дисципліни «Історія України» (8 клас ЗОСШ).

Об’єктом дослідження є навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу

Предметом дослідження є реалізація ігрових технологій навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

Методами дослідження є теоретичні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення).Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху
Нині значної актуальності набуло питання осучаснення системи спеціальної освіти осіб з порушенням слуху. Передусім, це пов'язано зі змінами, які відбуваються в українському суспільстві та вимогами су ...

Дослідження психологічних чинників школярів з метою профорієнтації
Вибір професії. Яким величезним сенсом наповнена, здавалося б, звична словосполука, скільки в цьому приховано емоцій, тривог, очікувань, проблем! Ким стати? Це питання задавало, задає і задаватиме бу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net