Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ

Інтеграційні тенденції в українській освіті спонукають до її реформування, що у першу чергу, передбачає переосмислення поняття змісту освіти. На практиці це означає відмову від розуміння її як безособової та суто об’єктивної, а також орієнтацію на створення контекстуалізованого та індивідуалізованого змісту освіти,яке б відбивало сучасну правову і демократичну культуру.

Суспільства перебуває сьогодні на етапі демократичного розвитку. Один з основних принципів демократичного суспільства – це визнання рівних прав жінок і чоловіків у всіх областях та створення умов для їх реалізації. Наразі концепція демократії виходить з того, що без досягнення гендерної рівності неможлива побудова повністю демократичного суспільства. Так у Конституції України (розділ 2, стаття 21) читаємо : «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними». Стаття 24: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей». У 2005 році в Україні було ухвалено Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», в якому сказано: «Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України».

Проблема формування демократичної культури набуває дуже актуального звучання в умовах оновлення суспільствознавчої освіти гендерного спрямування. Отже, гендерна освіта вирішує безліч важливих соціальних завдань, і необхідність її розвитку не повинна викликати сумнівів. Без гендерної освіти ці якості ми не зможемо виховати в нашої молоді, бо не зможемо сформувати у них гармонійні гендерні відносини. Тільки виховання, засноване на рівноправності статі, здатне сформувати егалітарну свідомість у майбутніх громадян. Відкритому демократичному суспільству необхідні такі якості як толерантність, критичне мислення, незалежність.

Гендерна педагогіка має стати необхідним компонентом громадянської освіти. Гендерна педагогіка створює інший погляд на світ, на свою власну роль у суспільстві, на відносини з іншими людьми, з представниками протилежної статі, що призводить до серйозних змін у світогляді, до формування більш активної громадянської позиції, в кінцевому рахунку – до зміни суспільної свідомості.

Опікуючись цією проблемою питання гендерного виховання і гендерної освіти у своїх працях розглядали: В.О. Васютинський, К.П. Веселовська, С.Т. Вихор, Т.В. Говорун, С. Гришак, В.Ю. Каган, О.М. Кікінежді, Я.Л. Коломинський, І.С. Кон, В.П. Кравець, О.А. Луценко, А.В. Мудрик, Н.М. Павлущенко, А.А. Палій, О.М. Шарган та інші.

Значна кількість авторів серед яких Тетяна Ладиченко, Валентин Малиновський, Оксана Салата, Олександр Желіба особливу увагу звертають на наявність гендерних стереотипів у навчальних програмах та інших матеріалах, які використовуються у навчальному процесі вищої освіти. ЮНЕСКО визначає це як приховану дискримінацію.

Процес формування гендерних стереотипів (методом гендерного аналізу навчальної літератури різного рівня підготовки) з метою викорінення їх з освітнього процесу вивчали такі дослідники, як Т. Барчунова, В. Гайденко, Т. Говорун, Н. Козлова, О. Кікініжді, І. Предборська, П. Романов, А. Смірнова, П. Фролов, О. Ярська-Смирнова та інші.

Впровадження гендерних підходів у підготовку спеціалістів соціальної сфери особливо значуще у зв’язку з численними гендерними дискримінаційними практиками, які посилюють прояви соціальної несправедливості. Практична соціальна робота, має враховувати необхідність боротьби з гендерною асиметрією в сфері зайнятості та на ринку праці, нерівному доступі до прийняття рішень, гендерними відмінностями в можливостях реалізації своїх прав.

Тому, одним із практичних напрямів гендерних досліджень стає гендерна експертиза навчальних програм. Головним об'єктом гендерних експертиз є загальні нормативні курси дисциплін, оскільки саме вони є основою підготовки не лише спеціаліста, а й узагалі людини з вищою освітою.

Виходячи з необхідності вдосконалення системи фахової підготовки майбутнього соціального педагога шляхом впровадження в її зміст гендерної складової існує нагальна необхідність здійснення аналізу навчальних дисциплін за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Отже, усе вище вказане і визначає актуальність вибраної нами теми дослідження.

Мета – здійснити гендерний аналіз робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів на підставі дослідження методичного матеріалу рівня бакалавра.

Гіпотеза. Система фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів буде більш ефективною за умови скерованості робочих навчальних програм на паритетність, взаємодію між обома статями та відповідності їх принципу рівноправності.

Завдання:

Вивчити зміст освіти, навчальні плани, програми в системі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів з огляду на задачі реформування української освіти.

Дослідити сутність гендерного підходу в вивченні педагогічних процесів.

Висвітлити досвід впровадження гендерних стандартів у сучасну освіту України.

На підставі розробленої методики гендерної експертизи робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів здійснити їх гендерний аналіз.

Об’єкт: сучасний стан розробки навчальних програм системи фахової підготовки для вищої школи.

Предмет: методика гендерного аналізу методичного забезпечення системи фахової підготовки соціальних педагогів.

Методи науково-педагогічного дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, класифікація, з метою вивчення філософської, педагогічної, психологічної, методичної літератури з теми дослідження, державних стандартів, програм, навчальних посібників, що визначають структуру та зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів, специфіку гендерного виховання; метод гендерного аналізу наукових програм системи фахової підготовки майбутнього соціального педагога.

Наукова новизна: уперше розроблено аналіз робочих навчальних програм вищої школи у системі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів рівня бакалавра з точки зору додержання принципу гендерної рівності.

Практичне значення одержаних результатів: Подолання гендерних стереотипів у робочих навчальних програмах вищої школи позитивно відобразиться як на навчальній, так і професійній діяльності. Розроблена методика дозволить визначити направленість навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів на рівноправність, паритетність, взаємодію між студентами обох статей або ж навпаки стереотипне її спрямування та може бути використана з метою корекції та збільшення ефективності фахової підготовки соціальних педагогів.Вивчення передового педагогічного досвіду організації пошукової діяльності для художніх та краєзнавчих музеїв
Позакласна та позашкільна діяльність передбачає використання різноманітних форм та методів роботи з молодшими школярами. Ці методи та форми є набагато ширшими, різнобічнішими, ніж при роботі в основн ...

Принципи успішного контролю навчання
Об'єктивність перевірки і оцінки – виключення упереджених, суб'єктивних і помилкових оцінок, перевірка тільки того, що вивчалося. Оцінка в очах учня повинна бути справедливою і переконливою (часто це ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net