Формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів

Сучасна освіта стає дедалі більше дитиноцентристською. Гуманізація та гуманітаризація шкільної освіти, вимагають істотних змін у характері взаємовідносин між учнями та вчителями, організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. З огляду на це набуває актуальності проблема переосмислення вчителями своїх позицій щодо професійної діяльності, спілкування і взаємодії з учнями, що зумовлює в свою чергу, розвиток та вдосконалення особистісно зорієнтованої системи навчання та виховання. Саме з цією системою пов’язані такі гуманістичні ідеї як, самоцінність особистості учня, створення середовища, в якому він виступав би суб’єктом навчальної і виховної діяльності, ідеї визнання педагога, його можливостей, що створює атмосферу взаємодії, взаєморозуміння. У цьому контексті першочергового значення набуває формування у майбутніх вчителів фасилітуючої позиції. Адже позиція вчителя в освітньому процесі має сприяти створенню атмосфери психологічного комфорту, розвитку творчих здібностей вихованців, формуванню в них самостійності й відповідальності.

Ми розглянемо окремі аспекти формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів.

Явище фасилітації було об’єктом досліджень таких відомих науковців, як Ф.Олпорт, В Бєхтєрєв, М. Ланге. У психологічній науці визначено: суть і поняття фасилітації (А. Маслоу, К. Роджерс); здібності до фасилітуючої взаємодії та її розвиток (Б.Ананьєв, Ф.Гоноболін, Н. Ккзьміна, О.Леонтьєв, С. Рубінштейн); специфічні прояви рефлексії (К.Данинин, В. Зарецький).

Окремі аспекти педагогічної фасилітації як багатозначного феномена, не називаючи термінологічно, детально описано у працях К.Ушинського, А.Макаренко, В.Сухомлинського. Розробкою педагогічних проблем, пов’язаних із гуманізацією діяльності вчителя займалися вчені: Ш.Амонашвілі, Є.Ільїн, Я. Корчак, С.Лисенко, В.Шаталов та інші.

Питання забезпечення самовдосконалення, самореалізації вчителя, організації суб’єкт – суб’єктної взаємодії в освітньому процесі досліджували у своїх працях Є.Березняк, М. Ващенко, І. Радченко, В.Хомич та інші.

Відзначаючи безумовну наукову цінність проведених досліджень, слід зазначити недостатній теоретичний та практичний ступінь розробки проблеми формування фасилітуючої позиції майбутнього вчителя.

Темою нашого дослідження є формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів.

Мета нашого дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов формування у майбутнього вчителя особистісних якостей, які забезпечують фасилітуючу позицію.

Завдання:

на основі аналізу науково-педагогічної літератури виявити суть фасилітації; дослідити питання реалізації її ідей в діяльності вчителя; з’ясувати суть фасилітуючої позиції вчителя та її ознаки;

вивчити рівень сформованості особистісних якостей студентів, що сприяють формуванню їхньої фасилітучої позиції;

на основі аналізу науково-методичної літератури, передового педагогічного досвіду, результатів проведеного анкетування визначити педагогічні умови формування особистісних якостей, які забезпечують фасилітуючу позицію у майбутніх вчителів.

Об’єктом дослідження є процес підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності.

Предметом є педагогічні умови формування у майбутніх вчителів особистісних якостей, які забезпечують його фасилітуючу позицію.

Методи дослідження:

аналіз науково-педагогічної літератури; спостереження; вивчення передового педагогічного досвіду; анкетування; вивчення шкільної документації.

Дані методи були використані з метою розв’язання поставлених завдань.Про дружбу і товаришування
Товаришування, дружба - взаємини між людьми, які народжуються, міцніють на основі спільного навчання, інтересів, уподобань. Товаришувати можна з багатьма ровесниками, а дружити - лише з одним чи кіль ...

Дослідження особливостей виконання учнями початкових класів анімалістичної тематики
Працюючи над роботою, я вивчала особливості виконання учнями початкових класів анімалістичної тематики. Метою був аналіз педагогічної, психологічної та мистецтвознавчої літератур з проблеми анімаліст ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net