Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку

Особлива роль у формуванні особистості хлопчика або дівчинки належать гендерним установкам. Гендерні установки у взаємодії із ціннісними орієнтаціями як відомо зумовлюють характер засвоєння гендерних ролей. Гендерна роль виступає не лише як механізм формування уявлень особистості про себе як представлення певної статі, але й є способом фіксації на суб’єктивному рівні цінностей між статевих взаємин. Статево-рольові цінності орієнтації, як складова самосвідомості та основа гендерних установок безпосередньо впливає на когнітивну, афективну і регулятивно-поведінкову сфери конкретного індивіда. Тому формування належного ціннісного підґрунтя гендерних установок щодо власної та протилежної статі є важливим завданням виховання особистості молодшого школяра.

Отже, значущість молодшого шкільного віку для формування гендеру у структурі особистості спонукає дослідити психологічні чинники даного процесу, конкретизувати виховний ресурс сім’ї, школи в оптимізації статевого виховання дитини.

Актуальність і недостатня вивченість проблеми гендерного розвитку особистості молодшого школяра зумовили вибір теми дипломної роботи "Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку”.

Об’єктом дослідження є процес статевої соціалізації особистості.

Предметом дослідження - психолого-педагогічні чинники та вікові особливості засвоєння гендерних установок молодшими школярами.

Мета роботи - систематизувати та узагальнити психологічні фактори гендерної соціалізації та перевірити їхній вплив на формування гендерних установок дитини 6-10 р. в експериментальних умовах.

Завдання дослідження:

Вивчити ступінь розробленості проблеми статевої соціалізації у молодшому шкільному віці.

гендерний установка школяр особистість

Дослідити відмінності у засвоєнні гендерних ролей хлопчиками та дівчатками молодшого шкільного віку у контексті впливу сім’ї і школи.

Підібрати та апробувати методики діагностики, корекції та оптимізації гендерного становлення учня початкової школи.

Конкретизувати діючі, напрями та психологічні резерви гендерного виховання в умовах сучасного освітнього простору.

Теоретичну основу дослідження склали:

загальнотеоретичні положення гендерної психології та педагогіки Ш. Берн, В. Є. Каган.

теоретичні принципи і положення підходу до аналізу статевої соціалізації та її становлення у дитинстві, визначені І.С. Коном, В. Є. Каганом та інші;

принципи гендерного виховання, запропоновані Т.В. Говорун, О. Кікінеджі, В.М. Кравцем, І.С. Коном та інші.

Методи дослідження: теоретичні - аналіз та зіставлення змісту наукового доробку вітчизняної та зарубіжної психології; емпіричні-спостереження, експеримент (констатуючий, формуючий, розвиваючий), опитувальний (анкетування, співбесіда); математичної статистики; інтерпретації отриманих даних.

Практичне значення дослідження: підібрані методики проведення гендерного виховання молодших школярів, засоби підвищення гендерної освіченості вчителів та батьків, що дозволяє оптимізувати становлення ціннісних засад гендеру, сприяє процесу статевої соціалізації дитини в умовах сучасної початкової школи. А відтак використання розроблених рекомендацій та підібраних методик для батьків та вчителів сприятиме більш гармонійному розвитку дитячої сексуальності.

Апробація дослідження відбувалась в межах наукової звітної студентської конференції [2008р., березень, Коломия].

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків на 4-х сторінках та 5-ти додатків. Зміст видруковано на 2-ій сторінці. Список використаної літератури включає 83 найменувань. У дипломній роботі належні 3 рисунки, 3 таблиці. Повний об’єм дипломної роботи (з додатками) _____ сторінок машинописного тексту.Ознайомлення учнів із абзацом, частинами тексту і мовними засобами зв’язку
Складовою частиною роботи над текстом є ознайомлення учнів з абзацом, з принципами виділення абзаців у тексті, формування у них відповідних умінь і навичок. Практика показує, що вміння виділяти абзац ...

Вплив дидактичної гри на розвиток дитини та формування математичних уявлень
У молодших класах закладається основа знань, умінь та практичних навичок, необхідних для подальшого навчання дітей, тому роль початкової школи в успішному опануванні математичними уявленнями вирішаль ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net