Особливості системи контролю за навчально-виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості системи контролю за навчально-виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі

Те, що ефективність навчально-виховного процесу залежить від здійснення контролю (його кількос­ті, якості, своєчасності, глибини, повноти і об'єктивності), в сучасній науковій педагогічній літературі до­ведено. Адже саме контроль як спо­сіб зворотного зв'язку в управлінсь­кій діяльності дозволяє отримувати інформацію про стан навчально-ви­ховного процесу, його результатив­ність. Тому система внутрішкільного контролю в ЗОНІ може бути розгля­нута як підсистема загальної ціліс­ної системи управління школою і як самостійна відносно цілісна систе­ма, що дозволяє виділити її власні підструктурні компоненти.

Котроль – це одна із основних функцій внутрішкільного управління, спрямована на одержання інформації про стан навчально-виховного процесу та його результативність.

Слово „контроль” – французського походження, означає „забезпечення чи перевірку правильності тих чи інших дій в галузі виробництва і управління”. Вітчизняні і зарубіжні вчені поняття „внутрішкільний контроль” розглядають насамперед, як засіб одержання інформації про стан керованої системи. Щоб управляти школою на рівні сучасних вимог, приймати правильне, науково-обґрунтовані рішення, керівникові школи потрібна достовірна інформація... Але найбільш корисною є інформація, яку отримують в результаті цілеспрямованих спостережень, продуманої системи контролю, де головне – це зміст контролю, його мета і завдання, а не форма.

В умовах реформування сучасної осві­ти, переходу до 12-бальної системи оцінювання знань, умінь та навичок учнів особливої ваги набуває управ­лінська функція «контроль».

Управління школою здійснюється через реалізацію управлінських (тех­нологічних) функцій, до яких відно­сяться: планування, організація, ко­ординація, контроль, регулювання (корекція), облік та аналіз. Ідеться про функцію управління закладом і про функції управління будь-яким видом діяльності. Кожну з цих функ­цій глибоко досліджували вчені. Нап­риклад, функцію педагогічного ана­лізу вивчали Ю.А. Шубін і Н.В. Мос­каленко; різні технологічні функції — В.І. Бондар, І.Л. Підласий, В.С. Пікельна. У кгизі В. Звєрєвої „Організаційно-педагогічна діяльність керівника школи” стисло проаналізовано окремі аспекти внутрішкільного контролю, зокрема: постановка мети, методи контролю, необхідність охоплення контролем усіх підсистем роботи школи, розподіл ділянок контролю за часом; організація контролю, передбачення його ефективності визначення відхилення від норми, виявленого в ході контролю.

П. Маслєнніков вважає, що внутрішкільний контроль – це основне джерело інформації, на основі якої розробляються управлінські рішення, а також засіб зворотного зв’язку в системі управління. Крім цього, автор дає критичну оцінку ставлення окремих управлінців до контролю, як функції, що в умовах демократизації почала втрачати свою роль, а також аргументує її необхідність.

Г. Горська і Р. Чуракова розглядають контроль як корегуючий засіб діяльності вчителів, керівників, учнів. При цьому вони дотримуються думки, про те, що контроль є засобом одержання інформації про стан навчально-виховного процесу.

Контроль як функція управління був предметом дослідження М.А.Шубіна. У посібнику „Внутрішкільний контроль” автор розглядає функцію контролю як підсистему складної системи внутрішкільного управління, яка має певну структуру, функції, без знання яких здійснення контролю не може бути ефективним.Проблеми, на розв’язання яких спрямована концепція
Протягом останніх років потенціал кваліфікованих робітників в Україні значно знизився у порівнянні з розвинутими країнами. Це зумовлено падінням престижу робітничих професій, неефективним інформуванн ...

Гуманізація організаційних основ освіти
Під організаційними основами освіти ми будемо розуміти все те, що визначає форму освітньої діяльності в найбільш широкому смислі цього терміну. Система управління освітою в її різних вимірах та рівня ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net