Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах

У сучасних умовах становлення незалежної держави в Україні набуває широкого значення вдосконалення духовної культури особистості. Музика, як продукт і оберіг чуттєвої культури, має величезний естетичний вплив на людину. Розвиток музичної педагогіки обумовлює необхідність ґрунтовного аналізу виконавської школи гри на духових інструментах та надбань музично-педагогічної практики цього виду мистецтва на теренах України.

Дана наукова розвідка зумовлена також необхідністю осмислення проблем генезису духового виконавства в національній музичній культурі України

Необхідність теоретичної і практичної розробки даного питання обумовлена всезростаючою потребою у гармонійному розвитку особистості та вирішення проблеми залучення підростаючого покоління до колективного музикування у складі духових оркестрів та ансамблів. Таким чином, педагогічна значимість проблеми, її актуальність

і недостатнє розкриття в науковій літературі, а також потреби музичних шкіл та шкіл мистецтв у даних дослідженнях обумовили вибір теми магістерської роботи.

Актуальність дослідження

полягає в необхідності якомога повнішого застосування творчого доробку видатних педагогів минулого і сучасності в музично-педагогічних практиках.

Об'єкт дослідження

– виконавські школи гри на оркестрових інструментах

Предмет дослідження

– ґенеза процесу музично-інструментального виконавства в Україні.

Мета дослідження

полягає у розгорнутому комплексному аналізі витоків, становлення та сучасного стану музично-інструментальної освіти в Україні та пошук науково обґрунтованих підходів до вдосконалення процесу підготовки виконавців-духовиків.

Гіпотеза дослідження

містить у собі припущення про те, що процес освоєння духових інструментів, тісно пов'язаний з соціально-культурними, психологічними, інформаційними та технічними чинниками, стане більш ефективним в разі збагачення його теоретико-методичним надбанням досвіду провідних педагогів у галузі духового виконавства

Методи дослідження:

-

опрацювання культурологічної, мистецтвознавчої, педагогічної та методичної літератури з теми дослідження.

- аналіз педагогічного доробку провідних вітчизняних педагогів, композиторів і виконавців творів для духових інструментів, виявлення регіональної стилістики та репертуару духових оркестрових колективів України.

Завдання дослідження:

− висвітлити історично-культурологічні передумови появи духових інструментів та їх роль в становленні інструментальної музики;

− проаналізувати вплив традицій військових оркестрів минулого на становлення сучасних вітчизняних шкіл інструментально-духового виконавства;

− розкрити основні етапи та засадничі музично-педагогічні принципи становлення шкіл вітчизняного професіонального духового виконавства;

− обґрунтувати основні естетично-педагогічні та музично-виконавські прийоми навчання гри на духових інструментах;

− дати розгорнутий аналіз змісту та сутності комплексної методики освоєння духових інструментів (КМОДІ);

− проаналізувати місце та роль сучасних технічних засобів удосконалення гри на духових інструментах;

− висвітлити педагогічні, організаційні, жанрово-репертуарні, виконавські особливості провідних виконавських шкіл України та їх впливи на сучасну музичну педагогіку.

Загальний зміст

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів,

висновків і списку використаних літературних джерел.

У вступі

розкриваються актуальність, новизна, теоретична і практична значимість теми дослідження.

У першому розділі

«Витоки й ґенеза мистецтва гри на духових інструментах» розглядаються історично-культурні передумови виникнення та формування цього виду музичного мистецтва, аналізується його роль в становленні інструментальної музики, висвітлюються основні етапи та засадничі музично-педагогічні принципи становлення шкіл вітчизняного професіонального духового виконавства;

У другому розділі

«Методичні підходи та виконавські аспекти гри на духових інструментах»

висвітлюються методологічні засади та сутність музично-педагогічних підходів до навчання гри на духових інструментах провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів, обґрунтовуються основні естетично-педагогічні та музично-виконавські прийоми навчання гри на духових інструментах, подається розгорнутий аналіз змісту та сутності комплексної методики освоєння духових інструментів (КМОДІ) та ролі сучасних технічних засобів удосконалення гри на духових інструментах.

В третьому розділі

представлені музично-педагогічні концепти роботи регіональних шкіл інструментального виконавства в галузі гри на духових інструментах та основні методології сучасної музично-педагогічної практики,. висвітлюються педагогічні, організаційні, жанрово-репертуарні, виконавські особливості шкіл України та їх впливи на сучасну музичну педагогіку.

Наукова новизна дослідження

полягає:

1) у комплексному аналізі та співставлення науково-методичних підходів до проблеми розвитку духового виконавства, ефективного освоєння духових інструментів школярами молодшої вікової групи;

2) у виявленні ефективних технічних методів та засобів розвитку професійних навичок виконавця-духовика та якісного освоєння ним духових інструментів.

Теоретичне значення

дослідження

полягає в аналізі та систематизації науково-методичних підходів до процесу опанування виконавськими навичками засобами музично-інструментального навчання.

Практичне значення

полягає у визначенні новітніх тенденцій освоєння духових інструментів; в адаптації комплексної методики освоєння духових інструментів (КМОДІ) для використання в музично-педагогічній практиці навчання гри на духових інструментах та підготовці оркестрових колективів.

Тематика магістерської роботи пов‘язана з науковими темами кафедри оркестрових інструментів: "Інноваційні технології з музично-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики "

Апробація результатів дослідження

проводилась на науково практичних конференціях студентів та викладачів МДПУ ім. Б. Хмельницького та на кафедрі оркестрових інструментів: результати відображені в публікації « » // Студентський меридіан. – Мелітополь, 2009. Магістерська робота містить 91 сторінку тексту, з них – 86 – основна частина, список використаних літературних джерел 63 найменувань.Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет
Динамічний розвиток сучасного суспільства вимагає нових підходів до організації процесу навчання. Необхідною умовою повноцінної і комплексної освіти є знання ІКТ. Володіння комп’ютером стало критеріє ...

Дослідження впливу змісту прихованого навчального плану на процес соціалізації особистості в вітчизняній педагогічній думці
Освіта являється одним з найважливіших інститутів, що виконує функції трансляції основної системи цінностей, норм, ролей від одного покоління до іншого. Освітні заклади, поряд з іншими агентами соціа ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net