Формування екологічної культури молодших школярів у ході роботи кружка "Юний еколог"

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування екологічної культури молодших школярів у ході роботи кружка "Юний еколог"

Сьогодні всі люди планети незалежно від їх расової чи класової приналежності, політичних поглядів чи ідеологічних уподобань все частіше називають Землю нашою спільною домівкою. Життя у цьому планетарному домі вивчає наука екологія.

Нині, коли на всій планеті під впливом людини відбулися помітні зміни як живої, так і неживої природи, дедалі більшого значення набуває гармонійна взаємодія суспільства і природного довкілля, оскільки людина отримує від природи все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, черпає в ній емоційну й естетичну наснагу. Тому в край необхідна не лише чітка стратегія охорони природного середовища та посилення контролю за природокористуванням, але й добре продумана система екологічної освіти й виховання населення.

Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва – один з провідних напрямів науково-технічної революції, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.

Екологічна проблема посідає одне з провідних місць, що хвилює людство. Кожного року у світі помирає 49 млн. людей. Усесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що приблизно 75 відсотків від цієї кількості – передчасна смерть, спричинена поганим станом навколишнього середовища. Забруднені вода та їжа, антисанітарні умови призводять до масових захворювань. З’явилися такі негативні явища, як кислотні дощі, виснаження озонового шару, радіоактивне зараження, глобальне потепління. Учені застерігають, якщо не вжити екстрених заходів, то криза, у якій перебуває Земля та її населення, загостриться настільки, що екологічна обстановка буде неконтрольованою.

Результати антропогенного впливу на природу поставили людство на грань екологічної кризи і самознищення. Поширення небезпечні за розмірами впливу на природу і людину процеси, що забруднюють акваторію світового океану, лісних водоймищ, повітря, ґрунт, призводять до спустошення раніше родючих земель, катастрофічно знищують лісові масиви й та.ін.

Несприятливі екологічні умови перетворились на постійний елемент життєдіяльності людства, що мають суттєвий вплив на різні сфери людської діяльності: економіку і політику, моральний і психічний стан та здоров’я людини. За даними ВОЗ, понад 80 відсотків усіх захворювань людини пов’язано з тими чи іншими аспектами екологічного порушення в біосфері.

На порозі 3-го тисячоліття глобальна, планетарна екологічна криза характеризується такими ознаками:

- забруднення природного середовища (атмосфери, світового океану, ґрунту, підземних вод) відходами виробництва;

- вичерпання багатьох видів мінеральної сировини, чистої прісної води, органічного палива. Є дані, за якими доступна викопна сировина буде вичерпана до 2100 року, органічне паливо – ще раніше.

- демографічний вибух, який призвів, до перенаселення Землі. За деякими даними, біосфера може витримати кількість населення до 1 мільярда людей, що в 7 разів менше сучасної кількості.

- деградація грантів, опустелювання , засолювання ґрунтів, знищення лісів, зменшення біологічного різноманіття;

- збільшення вмісту СО2, окисів азоту, сірку, метану в атмосфері й пов’язаний із цим процес зміни клімату на планеті;

- руйнування озонового шару під впливом газів родини фреонів.

Екологічні проблеми виникли й в Україні, територія якої має значні антропогенні трансформації природних систем, що пов’язані з багатовіковою господарською діяльністю. Сьогодні для України характерна висока розорюваність, великі площі промислово-міських агломерацій, численні джерела техногенних забруднень і деструкція природних систем. Особливе місце займає ситуація, що пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС.

Найбільший техногенний вплив на забруднення атмосфери здійснюється в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Порушеність земель найбільша в Донбасі. За кількість пестицидів, що вносяться в грунт, виділяється Крим, який має великі площі під виноградниками. Окремо виділяються райони радіаційного забруднення. Найбільш забруднені райони виділені як зони екологічного лиха (район Чорнобильської аварії).

Окремо слід виділити екологічні проблеми, що пов’язані з Чорним морем. Особливо значні проблеми виникли в зоні узбережжя, у басейнах річок, які входять в Азово-Чорноморський басейн. В останні часи погіршилась якість води цих річок, зменшується їх приток. Велику шкоду екологічному стану екосистем моря створює скидання промислових, сільськогосподарських, дренажних і каналізаційних вод. Залежність Чорного моря обмежує водообмін, що є одним з факторів утворення на дні моря сірчано-водневого шару, який починається з глибини 150-300 м. З цих глибин море практично нежиттєздатне. Це обмежує саморегулювання його екосистем, що призводить до зменшення їх здатності до самовідновлення самоочищення від забруднень.[8,140] У наші дні все більше людей беруть участь у діяльності, спрямованій на охорону навколишнього природного середовища, а екологія стає все більш важливою для життя людини та ії існування на планеті. У людства повинно бути майбутнє. "У людства повинно бути майбутнє. І воно може бути світлим. Нерозв’язних проблем немає. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активність, праця та високий професіоналізм".

Незважаючи на достаток, достатнє висвітлення в літературі проблем екологічного виховання початкових класів, що вчаться, використання можливостей гурткової роботи є недостатньо розробленої. Тому ми поставили своєю метою розробку програми роботи екологічного кружка для молодших школярів. Нашою проблемою стало з'ясування педагогічних умов формування екологічної культури молодших школярів у ході роботи кружка "Юний еколог".

Нами була висунута гіпотеза: систематична робота з молодшими школярами по екологічному вихованню в рамках кружка "Юний еколог" сприяє:

-формуванню екологічної й загальної культури початкових класів, що вчаться;

-підвищенню рівня знань молодших школярів;

-поглибленню мотивації й активізації діяльності учнів у природі.

Нами визначені наступні завдання дослідження:

Аналіз наукової й методичної літератури по проблемі.

Проведення педагогічного експерименту.

Розробка програми роботи кружка "Юний еколог" для молодших школярів.

Розробка пакета методичного забезпечення для реалізації плану роботи кружка.

У ході роботи використані наступні методи:

- аналіз наукової, методичної й популярної літератури;

- узагальнення й аналіз досвіду роботи вчителів;

- анкетування;

- статистична обробка даних.

Дослідження проводилося в 2 етапи:

2004-05 навчальний рік. Визначення проблеми, гіпотези, вивчення літератури, розробка й проведення експерименту, що констатує.

2005-06 навчальний рік. Розробка програми роботи кружка "Юний еколог" для молодших школярів в умовах сільської школи, проведення формуючого експерименту.

Дослідження проводилося в Гутянській середній школі Богодухівського району Харківської області.Особливості та класифікація методів інтерактивного навчання
Залежно від формування системи знань, умінь і навичок методи активного навчання поділяють на дві групи: не імітаційні та імітаційні. Імітаційні методи передбачають, як правило, надання учням професій ...

Найменше спільне кратне чисел і способи його знаходження
Означення 6. Найменше спільне кратне. НСК двох цілих чисел a, b називаємо найменше натуральне число, яке є кратним обох цих чисел. Позначаємо НСК (a, b). Отже НСК (a, b) є найменшим натуральним число ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net