Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі

Характерна особливість сучасного уроку біології - активна самостійна діяльність учнів через навчання. Реалізація діяльнісного підходу, безперечно, сприяє розвитку мотивації навчання та інтересу до предмета. Існує науково обґрунтована і перевірена практикою закономірність: чим сильніше інтерес дітей до досліджуваного предмету, тим вище їх пізнавальна активність, тим результативніше навчально-виховний процес. А це напряму залежить від форм, методів, засобів організації уроку.

В організації навчання також не можна не враховувати той факт, що у сучасних дітей інтерес до отримання нових знань недостатньо високий, якщо не сказати - низький. У стрімко мінливому світі, світі Інтернету, цифрового зображення, мобільного зв'язку наші переконання про те, що той чи інший досліджуваний матеріал їм може потім коли-небудь в майбутньому стати в нагоді, для них не переконливі. Тому одним із найбільш пріоритетних завдань вчителя біології у сучасному світі є знаходити нові, сучасні, інтегровані способи ведення уроку, спираючись на вікові особливості дітей, враховуючи вимоги кожної ланки освіти .

Сучасний урок з біології не може ґрунтуватись лише на зміст навчального матеріалу, дуже важливо підібрати вірні методи, прийоми, засоби навчання, за допомогою яких школярі залучаються до процесу пізнання, не менш затребувані нові, більш ефективні підходи до розгляду досліджуваного матеріалу. Кожен клас потребує особливого підходу з урахуванням не тільки вікових особливостей учнів, їх загального інтелектуального рівня, але й вимог програми, які завжди виступають основою для формування успішного навчального процесу враховуючи конкретні вимоги окремих класів. При реалізації цих аспектів треба пам’ятати й про матеріально-технічну базу сучасних шкіл, у більшості яких вона або майже відсутня, або недостатня та застаріла, тобто не відповідає вимогам програми. Окремої уваги потребує викладання в старших класах, зокрема в 11-му. Проведення уроків потребує високої щільності та темпу (із-за складності матеріалу та його об’ємності), але при цьому необхідно зберігати доступність інформації та її цікавість для учнів. А також максимізувати засвоєння матеріалу. Вирішенням цих питань займалися й займається достатньо широке коло спеціалістів, зокрема В. Шаталов, С. Лисенкова, Ш. Амонашвілі, М. Щетинін, Є. Ільїн та ін.

Отже, враховуючи зміни змісту,що відбуваються у освіті, ми обрали темою курсової роботи «Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі» для вдосконалення викладання біології у ЗОНЗ.

Мета дослідження - теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка особливостей дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі.

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:

Визначити теоретико-методологічні засади особливостей дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі.

Уточнити на підставі аналізу наукових джерел поняття «дидактика», «метод навчання», «форма навчання», «засіб навчання».

Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі.

Експериментально перевірити ефективність використання дидактичних засобів на уроці біології в 11 класі.

Об’єктом дослідження є дидактичні засоби навчання.

Предметом дослідження є дидактичне забезпечення уроку біології в 11 класі.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань використано наступні методи: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, формалізацію, абстрагування); емпіричні (вивчення літератури, документів і результатів діяльності, спостереження, опитування (усне і письмове), метод експертних оцінок, тестування, обстеження, моніторинг, вивчення результатів і продуктів діяльності школярів, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду); педагогічний експеримент (констатуючий, перебірковий, формуючий); статистичні (моделювання, вимірювання, реєстрування).

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у: обґрунтуванні особливостей використання дидактичних засобів на уроці біології в 11 класі; розробленні засобів, що визначають рівні дидактичного забезпечення уроків біології в 11 класі.

Практичне значення отриманих результатів полягає у їх використані під час занять з учнями для активізації навчально-виховного процесу у загальноосвітньому закладі, в позакласній діяльності).

Апробація результатів дослідження: основні положення і результати дослідження висвітлено в доповіді на педагогічній раді спеціалізованої загальноосвітньої школи №2 м. Каховки у виступі «Використання дидактичних засобів на уроках та їх роль у підвищенні ефективності засвоєння знань учнями» та на Х Регіональній підсумковій студентський науково - практичній конференції «Молода наукова громада природознавців Миколаївщини».Інформаційний пакет спеціальності „бухгалтерський облік і аудит”
Індивідуальний розділ дисціпліни Факультет Обліку і аудиту був створений 18 вересня 2002 р. В теперішній час на факультеті навчаються студенти 2 спеціальностей: “Облік і аудит” та “Фінанси”. Кафедра ...

Проектування мотиваційних технологій навчання
Мотивація – елемент процесу навчання в результаті якого навчальна діяльність учня набуває конкретного змісту. Мотиваційні технології навчання класифікуються: • за характером поведінки учасників на зо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net