Педагогічні інновації в сучасній школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогічні інновації в сучасній школі

Учительська професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних тенденцій суспедагогічних інноваційльного буття, здатності до адекватного сприйняття, потреб суспедагогічних інноваційльства і відповідного коригування своєї роботи. Особливу значущість має ця здатність за постіндустріальної, інформаційної доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від попередніх навичок, умінь,і відповідного мислення. Школа як один із найважливіших інститутів соціалізації людини, педагогічних інноваційдготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх суспедагогічних інноваційльних процесів повинна бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспедагогічних інноваційльного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання та виховання. Відповідно інноваційність має характеризувати професійну діяльність кожного вчителя. Нововведення (інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду.

Інновації (з італ. –– новина, нововведення) — нові форми організації праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні сфери. Вони є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних завдань у навчально-виховному процесі. Виражаються у тенденціях накопичення і видозміни ініціатив і нововведень в освітньому просторі; спричиняють певні зміни у сфері освіти.

Інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог.

Стрижнем інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.

Інноваційну спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики, прагнення вчителів до освоєння та застосування педагогічних новинок, конкуренція загальноосвітніх закладів, яка стимулює пошук нових форм, методів організації навчально-виховного процесу, диктує відповідні критерії щодо добору вчителів.

Інновації є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних завдань у навчально-виховному процесі. Виражаються в тенденціях накопичення і видозміни ініціатив і нововведень в освітньому просторі; спричиняють певні зміни у сфері освіти.

Актуальність теми:

Об'єктивне прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові економічні, екологічні, демографічні, політичні та інші явища, що виникли у сучасному світі, неминуче позначаються на системі освіти, загострюють протиріччя і труднощі формування молодого покоління. Традиційні педагогічні засоби виховання, змісту й організації навчально-виховного процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпедагогічних інноваційв і характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в педагогіці. Тому досить важливою проблемо, що постала перед сучасною школою, є пошук та модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог. Тобто використання інновацій.

Результатом інноваційних процесів стає використання теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. Учитель може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій.

Мета дослідження: аналіз ключових понять означуваної проблеми, їх місце і роль в сучасній школі ( теоретично дослідити інноваційні процеси).

Предмет дослідження ─ Педагогічні інновації в сучасній школі (інноваційна діяльність в системі освіти).

Об’єкт дослідження ─ система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії .

Дану тему досліджували:

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються спедагогічних інноваційввіднести поняття нового у педагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове.

Завдання дослідження:

аналіз наукової літератури з визначеної проблеми;

визначити та проаналізувати головні поняття теми ;

вивчити і осмислити загальні тенденції і закономірності розвитку інноваційної діяльності;

ознайомитися з різновидами інноваційних педагогічних технологій;

дослідити проблему вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду в сучасній школі ;

проанлізувати проблему впровадження досягнень психолого-педагогічиої науки в практику;Педагогічний експеримент. Об'єкт і предмет дослідження
Об'єктом дослідження дипломної роботи є зміст навчання. При вивченні петриківського розпису застосовують принцип інтеграції змісту освіти. Інтеграція змісту освіти в середній школі полягає у послідов ...

Естетичний світ педагога
Можна беззастережно стверджувати, що в сьогоденній Україні немає такої політичної сили чи громадського діяча, котрі з певною долею відстороненості не констатували б: освіта, як і суспільство в цілому ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net