Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів

Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку суспільства, в котрому зявляються нові технологічні тенденції, які несуть в собі певні інновації, постає питання пошуку нестандартного погляду на виникаючі проблеми, нового мислення, котре ґрунтується на раптовому їх вирішенні.

Актуальність розробки проблеми інтуїції в сучасній українській педагогіці обумовлена відбуваються якісними змінами в її методолого-теоретичних підставах, подоланням позитивістських і вузько сцієнтистського традицій, посиленням тенденцій гуманітаризації і виникаючій на цій основі можливістю об'єктивного, неупередженого і широкого розгляду та обговорення різних поглядів та концепцій в галузі дослідження інтуїції. Це, з одного боку, створює сприятливий грунт для проведення історико-психологічної рефлексії проблеми інтуїції в педагогіці, з іншого боку, визначає актуальність і значимість вирішення даної задачі.

Підготовка сучасних спеціалістів, здатних самостійно, стихійно знаходити й аналізувати нову інформацію, освоювати нові знання, самостійно вести пошук шляхів вирішення складних проблемних ситуацій, не можливо без розгляду синтезу інтуїтивної активності у професійній діяльності педагогів

Проблема об'єктивно зумовлена, по-перше, значенням інтуїції як важливої складової психічної реальності, її зв'язком з розробкою ряду ключових проблем сучасної педагогіки (творчості, мислення, розв'язання задач, здібностей і т.д.), по-друге, роллю інтуїції в розширенні пізнавальних можливостей і актуалізації внутрішніх ресурсів педагогів, по-третє, зростаючим практичним інтересом до проблеми інтуїції як умови формування та умовою професійної компетентності фахівців в педагогічній діяльності.

Особлива увага до даної проблеми на сучасному етапі розвитку науки визначається кризою раціональної методології, що підкреслюється в ряді наукознавчих робіт (В.Р. Ірина, А.А Новиков, А.С. Кармін, Ю.П. Азаров, М. Бунге та ін), і посиленням в зв'язку з цим уваги до раніше недостатньо вивченим питань інтуїтивного пізнання в педагогічній діяльності.

Мета дослідження – визначити педагогічні особливості інтуїтивного пізнання в професійній діяльності педагога на основі яких апробувати спеціальне заняття щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів.

Завдання дослідження:

Провести аналіз соціально-педагогічної та психологічної літератури з проблеми дослідження.

З’ясувати й уточнити сутність понять: "інтуїція", "педагогічна імпровізація", "інтелектуальна інтуїція" "концептуальна інтуїція", "ейдетична інтуїція", та ін..

Виявити рівень сформованості педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів;

.Розробити та експериментально апробувати спеціальне заняття пов’язане із формування педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів та провести аналіз отриманих результатів дослідження

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх педагогів.

Предмет дослідження – процес розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів.

Гіпотеза дослідження: розвиток педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів буде доцільною, якщо будуть виконуватися наступні умови:

- наукова обізнаність студентів із особливостями поєднання професійних знань, умінь та навичок педагога із інтуїтивними вміннями;

- поєднання навчальних технологій із імпровізаційними моментами у навчально-виховному процесі;

- розробка спеціальних завдань на розвиток та формування інтуїтивних вмінь та поєднання їх основних властивостей і видів у педагогічному процесі.

Методи дослідження: теоретичного рівня: вивчення та аналіз соціально-педагогічної, педагогічної та психологічної, навчально-методичної літератури з метою визначення стану і теоретичного обґрунтування проблеми нашого дослідження; емпіричного рівня: анкетування, інтерв’ю, бесіди, тестування, обсерваційні методи (спостереження) з метою діагностики виявлення рівня сформованості педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів; соціально-педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний етапи) з метою перевірки дієвості програми; кількісно-якісний аналіз отриманих результатів дослідження.

База дослідження: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського м. Одеси; Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.

В експерименті брали участь близько 40 студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти, а також близько 60 педагогів Одеської області.

Структура магістерської роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, загальний текст магістерської роботи містить 73 сторінки. У списку використаних джерел - 45 найменувань.Університетська вища освіта
Університетська освіта ділиться на цикли зі своїми специфічними освітніми цілями й академічною значимістю. По цій освітній моделі існує 4 типи навчання: перший цикл (короткий), подвійний (тривалий), ...

Виховний захід для учнів птнз на тему: «Формування звичок здорового способу життя»
Тема: "Формування звичок здорового способу життя" Корисні та шкідливі звички та їх вплив на здоров’я, згубна дія куріння, уживання алкоголю, наркотичних речовин, знання про права дитини Мет ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net