Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів

Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку суспільства, в котрому зявляються нові технологічні тенденції, які несуть в собі певні інновації, постає питання пошуку нестандартного погляду на виникаючі проблеми, нового мислення, котре ґрунтується на раптовому їх вирішенні.

Актуальність розробки проблеми інтуїції в сучасній українській педагогіці обумовлена відбуваються якісними змінами в її методолого-теоретичних підставах, подоланням позитивістських і вузько сцієнтистського традицій, посиленням тенденцій гуманітаризації і виникаючій на цій основі можливістю об'єктивного, неупередженого і широкого розгляду та обговорення різних поглядів та концепцій в галузі дослідження інтуїції. Це, з одного боку, створює сприятливий грунт для проведення історико-психологічної рефлексії проблеми інтуїції в педагогіці, з іншого боку, визначає актуальність і значимість вирішення даної задачі.

Підготовка сучасних спеціалістів, здатних самостійно, стихійно знаходити й аналізувати нову інформацію, освоювати нові знання, самостійно вести пошук шляхів вирішення складних проблемних ситуацій, не можливо без розгляду синтезу інтуїтивної активності у професійній діяльності педагогів

Проблема об'єктивно зумовлена, по-перше, значенням інтуїції як важливої складової психічної реальності, її зв'язком з розробкою ряду ключових проблем сучасної педагогіки (творчості, мислення, розв'язання задач, здібностей і т.д.), по-друге, роллю інтуїції в розширенні пізнавальних можливостей і актуалізації внутрішніх ресурсів педагогів, по-третє, зростаючим практичним інтересом до проблеми інтуїції як умови формування та умовою професійної компетентності фахівців в педагогічній діяльності.

Особлива увага до даної проблеми на сучасному етапі розвитку науки визначається кризою раціональної методології, що підкреслюється в ряді наукознавчих робіт (В.Р. Ірина, А.А Новиков, А.С. Кармін, Ю.П. Азаров, М. Бунге та ін), і посиленням в зв'язку з цим уваги до раніше недостатньо вивченим питань інтуїтивного пізнання в педагогічній діяльності.

Мета дослідження – визначити педагогічні особливості інтуїтивного пізнання в професійній діяльності педагога на основі яких апробувати спеціальне заняття щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів.

Завдання дослідження:

Провести аналіз соціально-педагогічної та психологічної літератури з проблеми дослідження.

З’ясувати й уточнити сутність понять: "інтуїція", "педагогічна імпровізація", "інтелектуальна інтуїція" "концептуальна інтуїція", "ейдетична інтуїція", та ін..

Виявити рівень сформованості педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів;

.Розробити та експериментально апробувати спеціальне заняття пов’язане із формування педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів та провести аналіз отриманих результатів дослідження

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх педагогів.

Предмет дослідження – процес розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів.

Гіпотеза дослідження: розвиток педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів буде доцільною, якщо будуть виконуватися наступні умови:

- наукова обізнаність студентів із особливостями поєднання професійних знань, умінь та навичок педагога із інтуїтивними вміннями;

- поєднання навчальних технологій із імпровізаційними моментами у навчально-виховному процесі;

- розробка спеціальних завдань на розвиток та формування інтуїтивних вмінь та поєднання їх основних властивостей і видів у педагогічному процесі.

Методи дослідження: теоретичного рівня: вивчення та аналіз соціально-педагогічної, педагогічної та психологічної, навчально-методичної літератури з метою визначення стану і теоретичного обґрунтування проблеми нашого дослідження; емпіричного рівня: анкетування, інтерв’ю, бесіди, тестування, обсерваційні методи (спостереження) з метою діагностики виявлення рівня сформованості педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів; соціально-педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний етапи) з метою перевірки дієвості програми; кількісно-якісний аналіз отриманих результатів дослідження.

База дослідження: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського м. Одеси; Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.

В експерименті брали участь близько 40 студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти, а також близько 60 педагогів Одеської області.

Структура магістерської роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, загальний текст магістерської роботи містить 73 сторінки. У списку використаних джерел - 45 найменувань.Софія Русова про вчителя національної школи
У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») підкреслюється, що одним із головних шляхів поліпшення виховання підростаючого покоління є реформування змісту виховання, наповненн ...

Сутність і завдання дидактики, її основні категорії
Дидактика - галузь педагогіки, яка досліджує навчання на найбільш загальному рівні - теоретичному. Це педагогічна теорія навчання, яка дає наукове обґрунтування його змісту, методів і організаційних ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net