Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком

Педагогіка: історія і сьогодення » Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком

Актуальність даної теми зумовлена тим, що сьогодні українська школа перебуває в стані кардинального оновлення, шукає нових шляхів для вдосконалення та розвитку.

Аналізуючи зміст державної національної програми "Освіта. Україна XXI століття", варто зазначити, що реформування освіти, її докорінна перебудова "мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, національного відродження, становлення державності та демократизації суспільства в Україні". Важливий акцент здійснено на національну спрямованість освіти, основним приорітетним напрямом якої є "формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати".

Національне виховання – основний стрижень усього навчально-виховного процесу сучасної школи. Адже школа має найбільші можливості відродити споконвічні якості національного характеру – доброту, милосердя, щедрість, працьовитість, природне відчуття краси і гармонії, доброзичливість. Реалізація цієї концепції різною мірою, з урахуванням специфіки, має стосуватися усіх шкільних предметів.

Стан дослідження проблеми. Педагоги XIX ст. (Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, О. Духнович, М.Драгоманов, П. Куліш, Г. Врецьона, В. Ільницький, К. Кахникевич, С. Томашівський, К. Ушинський) наголошували, що школа і виховання мають ґрунтуватися на культурі народу, на власних національних основах.

Ґрунтовну основу для розуміння національного характеру педагогічної діяльності становить педагогічна спадщина педагогів і громадських діячів початку ХХ ст. (М. Грушевський, А. Артимович, М. Василенко, С. Васильченко, Б. Грінченко, О. Іванчук, І. Огієнко, С. Русова, І. Стешенко, С. Сірополко, Ф. Сушицький, П. Холодний, І. Ющишин).

Національне виховання розглядається вітчизняними вченими (І. Бех, П. Ігнатенко, Н. Косарєва, М. Красовицький, Н. Островерхова, В. Поплужний, Ю. Руденко, М. Стельмахович, О. Савченко, А. Фасоля).

Проблеми, що стосуються ідеалу як мети виховання, розглядаються сучасними українськими вченими у різному контексті: національного та родинного виховання – О. Киричук, В. Кузь, В. Майборода, Ю. Руденко, З. Сергійчук, В. Скуратівський, М. Стельмахович; цілісного виховання особистості – С. Карпенчук, Т. Левченко; як модель процесу формування особистості – М. Кухта; гуманістичного виховання особистості на основі цінностей – О. Вишневський, І. Підласий.

Отже, актуальність окресленої проблеми в педагогічній науці, загальна потреба шкільної практики визначили вибір теми курсового дослідження "Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком".

Об'єкт дослідження – Виховний ідеал національного виховання.

Предмет дослідження – Виховний ідеал національного виховання за Г.Ващенком.

Мета дослідження полягає в теоретичному аналізі виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком.

Відповідно до мети було визначено завдання дослідження:

1. Розкрити сутність виховного ідеалу національного виховання на основі аналізу психолого-педагогічної літератури з означеної проблеми.

2. Визначити особливості та ознаки виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком.

3. Проаналізувати педагогічні ідеї Г. Ващенка в системі освіти.

Для розв’язання завдань та досягнення мети використано такі теоретичні методи дослідження – вивчення та аналіз філософської, психологічної, педагогічної, методичної літератури та узагальнення одержаної інформації з метою дослідження та аналізу сутності виховного ідеалу національного виховання Г.Ващенка;

Теоретичне значення полягає в обґрунтуванні поняття "національне виховання"; уточненні сутності поняття "виховний ідеал національного виховання", що поглиблює розуміння процесу національного виховання молодших школярів; багатоаспектний аналіз виховного ідеалу національного виховання у працях Г. Ващенка.

Практичне значення роботи полягає в аналізі педагогічних ідей Г. Ващенка в системі освіти, розкритті сутності виховного ідеалу національного виховання, що може бути використаним викладачами та вчителями при організації навчального процесу, що буде спрямований на формування національної свідомості молодших школярів.

національний виховання школяр ващенкоІнклюзивна освіта в педагогіці. організація діяльності інклюзивного закладу
У сучасному світі дедалі більшого розвитку набуває інклюзивна модель освіти — модель, що пов'язана з дотриманням прав людини. Інклюзивна освіта базується на соціальній моделі розуміння інвалідності, ...

Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці
Психологічно стать не виникає одно моментно, а складається в процесі становлення особистості дитини, формування самосвідомості, образу самого себе. На усвідомлення своєї статі впливають як біологічні ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net