Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій

Крокуючи у нове тисячоліття і захопивши з собою всі досягнення сторіччя, що минуло, ми вже не мислимо прогрес без персональних комп’ютерів, що впевнено увійшли в наше життя. Повторюючи шлях людини-творця, комп’ютер знайшов своє місце в багатьох сферах людської діяльності: науці, економіці, мистецтві, освіті тощо. І чим ширшими можливостями наділяє нові комп’ютери людина, тим різноманітнішими стає їх застосування.

Сучасний комп’ютер здатний обробляти колосальні обсяги інформації. Це привело до переходу суспільства на новий ступінь його розвитку –інформаційний. На відміну від попереднього – індустріального етапу – основним джерелом розвитку суспільства є інформація. Комп’ютер є засобом її обробки. Тому перелік професій, пов’язаних з використанням комп’ютерів, дедалі ширшає і вміти працювати з ними має кожний.

Ще на початку XX століття людина у 18 років могла зі своїми знаннями починати працювати, будувати своє власне життя. Розвиток науки підвищував лише фізичну силу людини. З появою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) наука дала можливість втручатися в діяльність мозку, що підвищило можливості психологічної діяльності людини, але обмежила її простір мислення однозначними комп’ютерними алгоритмами. Темпи розвитку ІКТ дуже значні в порівнянні з темпами зміни психології людини, яка потребує засвоювання нових можливостей цих технологій. Ці різні темпи розвитку можливостей ІКТ і людської психіки створюють психолого-педагогічні проблеми в процесі застосування в навчанні інноваційних технологій.

Після фундаментальних робіт Л.C. Виготського, Ж. Піаже, Дж. Брудера стало зрозумілим, що в процесі розглядання та вивчення фізичних об’єктів ми будуємо їх „психологічні” еквіваленти у формі концептуальних моделей. Потім ми будуємо за їх допомогою різні версії нашої внутрішньої реальності або реальності, що допомагає нам їх переживати віртуально. Кібернетичний простір активно формує людську психіку. Який вплив справлять віртуальні психологічні моделі обчислювальної техніки на молоду людину, науковцями-педагогами повністю не вивчено. Проте не використовувати ІКТ ми не можемо тому, що вони розширюють наші педагогічні можливості й наближають студентів до активної творчої діяльності.

У сфері освіти комп’ютеру належить головне місце серед сучасних технічних засобів, оскільки удосконалення методів і засобів ІКТ створює реальні умови для розвитку творчих здібностей людини на кожному етапі її життя. З ІКТ ми нині поєднуємо реальні можливості побудови відкритої системи освіти, у якій кожна людина може обрати свою власну траєкторію навчання. Використання комп’ютерів допомагає індивідуалізації навчального процесу за рахунок програмування й адаптації навчальних програм.

Нові можливості для навчального процесу відкривають ІКТ, зокрема Інтернет і телекомунікаційні технології, які мають у своїй основі глобальні мережі й інтелектуальні комп’ютерні системи. Об’єднання цих систем і мереж складає основу нової інформаційної цивілізації.

Застосування ІКТ і в тому числі Інтернет на уроках «Технології», як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів відіграє надзвичайно важливу роль, наприклад на уроках на яких вчитель не може показати найсучасніші інструменти які використовуються для обробки деревини чи металів.

Процес розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках «Технології» передбачає планомірну і кропітку роботу з молодою людиною щодо розвитку її пізнавальної діяльності. Одним з основних напрямів модернізації й удосконалення цього процесу є використання можливостей ІКТ, які знаходять усе більше використання в різних сферах нашого суспільства.

У законі ”Про національну програму інформатизації” (1998), Концепції Національної програми інформатизації (1998), Указі Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет на забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” (2000) підкреслюється важливість використання ІКТ в умовах інформаційного суспільства, зокрема для освітньої галузі. Саме тому застосування засобів Інтернет набуває особливої актуальності.

В умовах входження України в інформаційну стадію розвитку суспільства в наукових дослідженнях приділяється значна увага проблемі використання ІКТ в освітньому просторі, а саме: впровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів Н.В. Апатов, Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак, В.Ф. Заболотний, М.Ю. Кадемія, Н.М. Кириленко, С.С. Кізім, О.М. Коваль, Л.С. Шевченко), використанню освітніх можливостей мережі Інтернет (Л.В. Брескіна, Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, Н.В. Морзе, А.В. Співаковький).

Разом з тим теоретичний аналіз наукових праць і вивчення наукового досвіду із застосуванням засобів ІКТ, в тому числі, Інтернет на уроках «Технології» свідчить, що таке впровадження ще недостатньо досліджено у теоретичному і практичному аспектах зокрема мало дослідженими залишаються можливості ІКТ, в тому числі, мережі Інтернет у підвищені ефективності формування знань, умінь і навичок школярів з предмету «Технології», проблема сприйняття інформації через всесвітню мережу Інтернет.

Враховуючи соціальну значущість впровадження ІКТ, зокрема Інтернет-технологій у навчання дисципліни «Технології», для соціально-економічного розвитку країни в умовах динамічних змін, актуальність і доцільність розв’язання багатьох проблем поставлених перед учнями, постійне зростання популярності засобів ІКТ, в тому числі, мережі Інтернет серед молоді, зокрема у розв’язанні освітніх питань, а також недостатню теоретичну і практичну розробку проблеми застосування засобів ІКТ, зокрема Інтернет на уроках «Технології» в пізнавальній діяльності учнів, темою дипломного дослідження було обрано: “Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій”.

Мета дослідження: експериментально перевірити ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках з дисципліни «Технології», як засобу пізнавальної діяльності учнів.

Об’єкт дослідження: процес розвитку пізнавальної діяльності учнів.

Предмет дослідження: зміст і методи застосування інформаційно-комунікаційних технологій в активізації пізнавальної діяльності учнів.

Гіпотеза дослідження полягає у тому що розвиток пізнавальної діяльності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій набуває ефективності, якщо здійснюється системно і дозволяє:

− відповідно до поставленої мети здійснити інтерактивний зв’язок через створення віртуального середовища між суб’єктами пізнавальної діяльності;

− учневі систематизувати й узагальнити одержану навчальну інформацію з метою активізації розвитку пізнавальної діяльності.

Відповідно до мети, об’єкта, предмета і гіпотези дослідження визначенні завдання:

1. Прочитати та проаналізувати літературу з даної проблеми.

2. Проаналізувати стан дослідження проблеми підвищення ефективності формування знань, умінь і навичок школярів на уроках з предмету «Технології» в процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій в педагогічній теорії і практиці.

3. Дослідити вплив запропонованої методики впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання дисципліни «Технології» на інтерес школярів до навчання й активізацію пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках.

5. Експериментально перевірити ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій, як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів10-11 класів на уроках з предмету «Технології».

Методи дослідження:

1. Теоретичний аналіз і синтез застосування інформаційно-комунікаційних технологій, у процесі визначення мети, об’єкта, предмета, завдань дослідження, ефективних для розвитку пізнавальної діяльності школярів засобами ІКТ.

2. Аналіз досвіду роботи вчителів загальноосвітніх шкіл з використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу пізнавальної діяльності учнів.Практична розробка з формування світогляду особистості
1. Вступна бесіда Діти та вихователь сидять на своїх подушечках на килимку. Вихователь. Як завжди, почнемо заняття з того, що ділитимемося одне з одним враженнями про те, що нас,здивувало, зацікавило ...

Завдання та зміст програми з різних видів малювання в середній групі
а) Грамотне, реалістичне зображення предмету в малюнку припускає передачу характерної форми і деталей, пропорційного співвідношення частин, перспективних змін, об'єму, руху, кольору. Розглянемо, якою ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net