Дидактичні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Дидактичні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій

Тенденція розвитку сучасного суспільства, його яскраво виражена інформатизація зумовлює необхідність активного використання засобів масової комунікації в різних сферах людської діяльності. Сьогодні загальновизнано, що основою переходу від індустріального етапу розвитку суспільства до інформаційного є інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ). Наслідок технічного прогресу – підвищення вимог до підготовки випускників середньої школи, зокрема до рівня оволодіння ними іноземними мовами. З огляду на об’єктивні еволюційні процеси та зміни у суспільстві, навчання іноземним мовам слід розглядати як пріоритетне завдання, що зумовлюється розширенням міжнародних зв’язків України, інтерналізацією всіх сфер суспільного життя.

При цьому аналіз сучасної педагогічної теорії та практики свідчить про незадовільний стан навчання іноземній мові на території України, тому актуальність цієї роботи є виявлення та дослідження проблем ІКТ у навчанні іноземних мов. Так як сьогодні лише спеціалізовані школи спроможні адекватно реагувати на соціальне замовлення і забезпечувати підготовку школярів, котрі добре володіють іноземною мовою. Це вимагає від професійної освіти розробки раціональних технологій навчання школярів ІМ на основі застосування сучасних багатофункціональних інформаційних засобів.

Темою нашого дослідження є „дидактичні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій".

Об’єкт дослідження – проблеми та передумови використання інформаційних технологій, орієнтованих на підвищення якості освіти.

Предмет дослідження – недоліки програмного забезпечення для навчання іноземної мови.

Мета дослідження – на основі аналізу методичної літератури та мультимедійних програм за даною темою визначити та дослідити дидактичні проблеми через упровадження інформаційних технологій при вивченні ІМ.

Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань:

визначити потребу використання ІКТ при вивченні ІМ у середній школі .

охарактеризувати стратегії та передумови використання ІКТ.

дослідити дидактичні проблеми використання ІКТ.

У вступі було визначено об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження.

У першому розділі охарактеризовано ІКТ та програмне забезпечення як засоби ефективності навчання, що передбачає формування у школярів готовності до роботи в умовах інформатизації освіти.

У другому розділі було виявлено, що з появою цих технологій зріс практичний підхід до вивчення мови, підхід, який був колись захищений вченими, теоретиками, та освітніми психологами протягом багатьох років. У висновках було тезисно викладено результати нашого дослідження.Роль і місце лекції у вузі
Вузівська лекція - головна ланка дидактичного циклу навчання. Її ціль - формування орієнтовної основи для наступного засвоєння студентами навчального матеріалу. У житті сучасної вищої школи лекцію ча ...

Значення та суть дослідницького методу в пізнанні оточуючої природи
За даними дошкільної педагогіки у ставленні дошкільнят до пошуково-дослідницької діяльності до природи переважає когнітивний компонент. Отож активність дитини доцільніше розвивати у пізнавальній діял ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net