Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій

У сучасному світі технологічних змін і зростання конкуренції на ринку праці, необхідність професійного розвитку, можливість іти пліч-о-пліч з технічним прогресом, рушійною силою якого вважають технічне мислення, стають вкрай необхідними умовами. Підготовка висококваліфікованого фахівця потребує впровадження нових інформаційних технологій навчання.

Особливу актуальність у сучасних умовах інтенсивного розвитку нових інформаційних технологій на базі загальної комп’ютеризації здобуває організація підготовки студентів вищих навчальних закладів щодо використання інформаційних технологій в майбутній професійній діяльностіУ сучасних умовах відродження національної системи освіти, реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, модернізації вищої освіти України відповідно до положень Болонської декларації особливого значення набувають проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя. Одним із пріоритетних завдань реформування освіти є підготовка нового покоління педагогів, здатних до професійної діяльності в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що у вітчизняній педагогічній науці достатньо висвітлені концептуальні основи процесу інформатизації системи освіти, у полі зору багатьох учених був педагогічний потенціал інформаційних технологій, досліджувалась проблема формування інформаційної культури вчителів, зокрема у працях Н.В. А патової, В.Ю. Бикова, Л.П. Бабенко, Л.І. Білоусової, І.Є. Булах, А.Ф. Верланя, Б.С. Гершунського, Ю.О. Дорошенка, А.П.Єршова, М.І. Жалдака, Б.Г. Житомирського, В.М. Мадзігона, В.М. Монахова, Н.В. Морзе, О.М. Пєхоти, С.А . Ракова, Ю.С. Рамського, та інших науковців.

Психологічні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі досліджені в працях В.П. Безпалька, В.М. Бондаревської, П.Я. Гальперіна, В.П. Зінченка, Т.А . Ільїної, О.М. Леонтьєва, В.А . Львовського, Ю.І. Машбиця, В.Ф. Паламарчук, Л.Н. Прокопенка, В.В. Рубцова, Н. Тализіної та інших.

Проблема формування педагогічних умінь учителя висвітлена у працях Ю.П. А зарова, В.І. Бондаря, Ф.М. Гоноболіна, О.А . Дубасенюка, М.І. Дьяченка, Л.О. Кандибовича, А.Й. Капської, О.В. Киричука, Н.В. Кузьміної, Н.В. Кухарева, В.О. Сластьоніна, Л.Ф. Спіріна та інших.

Питання підготовки вчителя в умовах інформатизації освіти висвітлюються в працях С.О. Гунька, Ю.О. Жука, О.В. Майбороди, Е.М. Разинкіної, І.М. Смирнової, С.І. Тадіян, О.Є. Трофімова, О.І. Шиман тощо.

Здійснений аналіз праць цих та інших науковців засвідчив, що в педагогічній науці накопичено певний досвід дослідження проблем підготовки викладача в умовах інформатизації освіти. Водночас ряд аспектів потребує подальшого вивчення, зокрема недостатньо вивчено процес формування у майбутніх вчителів технологій вмінь використання інформаційних технологій у професійній діяльності.

Проведене нами діагностування рівня сформованості вмінь, необхідних майбутньому вчителю технологій для успішної професійної діяльності з використанням засобів інформаційних технологій, серед студентів-випускників вищих педагогічних навчальних закладів показало недостатній рівень їх розвитку.

Складність і багатогранність проблеми, теоретична нерозробленість багатьох її аспектів доводять важливість подальших спеціальних досліджень. До того ж існує суперечність між наявним рівнем умінь, яким повинні володіти майбутні вчителі технологічної освіти в умовах інформатизації освіти, та вимогами до професійної підготовки педагога.

Актуальність проблеми та доцільність наукового пошуку шляхів її вирішення зумовили вибір теми дослідження: “Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій”.

Об’єкт дослідження – фахова підготовка майбутніх учителів технологій.

Предмет дослідження - процес підготовки майбутніх учителів технологій засобами інформаційних технологій.

Мета дослідження – висвітлення значення і місця інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій.

Виходячи з предмета, об’єкта та мети дослідження нами визначенні такі завдання:

охарактеризувати сутність поняття “інформаційні технології”,їх класифікація та характеристика;

проаналізувати значення і місце інформаційних технологій в розвитку сучасної освіти;

проаналізувати готовність майбутніх учителів технологічної освіти до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності.Динаміка готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
На підсумковому етапі експериментального дослідження було поставлене завдання визначити динаміку показників готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших ...

Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій
Понад 300 європейських вищих навчальних закладів та їх представницьких організацій зібралися у Саламанці з метою підготувати свої пропозиції до Празької зустрічі міністрів вищої освіти країн, які бра ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net