Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій

У сучасному світі технологічних змін і зростання конкуренції на ринку праці, необхідність професійного розвитку, можливість іти пліч-о-пліч з технічним прогресом, рушійною силою якого вважають технічне мислення, стають вкрай необхідними умовами. Підготовка висококваліфікованого фахівця потребує впровадження нових інформаційних технологій навчання.

Особливу актуальність у сучасних умовах інтенсивного розвитку нових інформаційних технологій на базі загальної комп’ютеризації здобуває організація підготовки студентів вищих навчальних закладів щодо використання інформаційних технологій в майбутній професійній діяльностіУ сучасних умовах відродження національної системи освіти, реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, модернізації вищої освіти України відповідно до положень Болонської декларації особливого значення набувають проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя. Одним із пріоритетних завдань реформування освіти є підготовка нового покоління педагогів, здатних до професійної діяльності в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що у вітчизняній педагогічній науці достатньо висвітлені концептуальні основи процесу інформатизації системи освіти, у полі зору багатьох учених був педагогічний потенціал інформаційних технологій, досліджувалась проблема формування інформаційної культури вчителів, зокрема у працях Н.В. А патової, В.Ю. Бикова, Л.П. Бабенко, Л.І. Білоусової, І.Є. Булах, А.Ф. Верланя, Б.С. Гершунського, Ю.О. Дорошенка, А.П.Єршова, М.І. Жалдака, Б.Г. Житомирського, В.М. Мадзігона, В.М. Монахова, Н.В. Морзе, О.М. Пєхоти, С.А . Ракова, Ю.С. Рамського, та інших науковців.

Психологічні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі досліджені в працях В.П. Безпалька, В.М. Бондаревської, П.Я. Гальперіна, В.П. Зінченка, Т.А . Ільїної, О.М. Леонтьєва, В.А . Львовського, Ю.І. Машбиця, В.Ф. Паламарчук, Л.Н. Прокопенка, В.В. Рубцова, Н. Тализіної та інших.

Проблема формування педагогічних умінь учителя висвітлена у працях Ю.П. А зарова, В.І. Бондаря, Ф.М. Гоноболіна, О.А . Дубасенюка, М.І. Дьяченка, Л.О. Кандибовича, А.Й. Капської, О.В. Киричука, Н.В. Кузьміної, Н.В. Кухарева, В.О. Сластьоніна, Л.Ф. Спіріна та інших.

Питання підготовки вчителя в умовах інформатизації освіти висвітлюються в працях С.О. Гунька, Ю.О. Жука, О.В. Майбороди, Е.М. Разинкіної, І.М. Смирнової, С.І. Тадіян, О.Є. Трофімова, О.І. Шиман тощо.

Здійснений аналіз праць цих та інших науковців засвідчив, що в педагогічній науці накопичено певний досвід дослідження проблем підготовки викладача в умовах інформатизації освіти. Водночас ряд аспектів потребує подальшого вивчення, зокрема недостатньо вивчено процес формування у майбутніх вчителів технологій вмінь використання інформаційних технологій у професійній діяльності.

Проведене нами діагностування рівня сформованості вмінь, необхідних майбутньому вчителю технологій для успішної професійної діяльності з використанням засобів інформаційних технологій, серед студентів-випускників вищих педагогічних навчальних закладів показало недостатній рівень їх розвитку.

Складність і багатогранність проблеми, теоретична нерозробленість багатьох її аспектів доводять важливість подальших спеціальних досліджень. До того ж існує суперечність між наявним рівнем умінь, яким повинні володіти майбутні вчителі технологічної освіти в умовах інформатизації освіти, та вимогами до професійної підготовки педагога.

Актуальність проблеми та доцільність наукового пошуку шляхів її вирішення зумовили вибір теми дослідження: “Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій”.

Об’єкт дослідження – фахова підготовка майбутніх учителів технологій.

Предмет дослідження - процес підготовки майбутніх учителів технологій засобами інформаційних технологій.

Мета дослідження – висвітлення значення і місця інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій.

Виходячи з предмета, об’єкта та мети дослідження нами визначенні такі завдання:

охарактеризувати сутність поняття “інформаційні технології”,їх класифікація та характеристика;

проаналізувати значення і місце інформаційних технологій в розвитку сучасної освіти;

проаналізувати готовність майбутніх учителів технологічної освіти до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності.Система педагогічного керівництва у проблемі готовності дитини до навчання в школі
Таким чином, на кінець дошкільного віку встановлюються такі лінії психічного розвитку дитини: 1) формування довільної поведінки; 2) оволодіння засобами та еталонами пізнавальної діяльності; 3) перехі ...

Поняття уяви
Згідно з психологічним тлумачним словником, уява – це психічна діяльність, що полягає у створенні подумки уявлень і ситуацій, котрі ніколи не переживалися людиною в дійсності. За визначенням К.Д. Уши ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net