Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Сторінка 3

1) роботи педагогів-практиків – педагогів і вихователів; вони передають особистості культурне надбання суспільства, формують їх здібності, світогляд і моральну зовнішність;

2) адміністративної діяльності, що організовує і спрямовує педагогічний процес; нею зайнята численна армія керівних працівників освіти, організаторів народної освіти;

3) науково-дослідної діяльності, якою зайняті учені-педагоги – працівники науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів; вони провадять нове наукове знання, необхідне педагогам-практикам і адміністраторам для успішного виконання завдань, що стоять перед ними;

4) передачі матеріалів педагогічної науки учительству і працівникам народної освіти; сюди відноситься робота методичних кабінетів, інститутів удосконалення вчителів, видавництв, радіо, телебачення тощо.

Всі ці види діяльності реалізують одну і ту саму соціальну функцію, але розрізняються між собою за об’єктами, засобами і результатами. Успіх роботи всієї системи залежить від успішного виконання кожного виду діяльності і від злагодженості роботи всіх ланок. При розгляді особливостей професійно-педагогічної діяльності в умовах інформатизації освіти, зокрема, поняття “інформаційна культура” припускає володіння людиною певними знаннями, уміннями, переконаннями, що допомагають жити в інформаційному суспільстві. Інакше кажучи, повинна бути сформована система тих пізнавальних і професійних мотивів, які спонукають використовувати ці знання і самостійно їх розширювати. Отже, мова йде про сформованість стійких систем мотивів, спрямованих на постійне підвищення свого освітнього і професійного рівня. Це і характеризує культурний рівень людини, що володіє знаннями в галузі інформатики та інформаційних технологій. Несформованість тих або інших мотивів істотно впливає на якість засвоєння матеріалу, що не дає можливості досягти поставлених навчальних цілей. Так, відсутність позитивних (внутрішніх) пізнавальних мотивів призводить до формального ставлення до навчання: будь- якими засобами складати сесію. У короткий сесійний період студенти механічно “зазубрюють” величезний обсяг навчального матеріалу, який дуже швидко забувається. Професійні мотиви визначають активність студентів в підготовці до педагогічної діяльності, а їхня несформованість істотно впливає на рівень професійних знань. Таким чином, інформаційна підготовка майбутніх викладачів з будь-якої спеціальності повинна проходити з урахуванням особливостей пізнавальної і професійної мотивації. Цільова складова професійно-педагогічної діяльності в умовах інформатизації освіти залежить від рівня використання педагогами інформаційних технологій відповідно до етапів їх розвитку і природного запізнення і з урахуванням реакції культури (зокрема педагогічної) на зміни в соціумі. На наш погляд, можна виділити певні рівні використання педагогами інформаційно-комунікаційних технологій, а саме:

– рівень вирішення традиційних педагогічних завдань;

– рівень вирішення нових завдань, зумовлених інформатизацією суспільства;

– рівень створення нової парадигми педагогічної освіти.

Оптимальні методи навчання на першому рівні переважно зорієнтовані на безпосереднє спілкування з викладачем і використання книжкового підручника. Причина цього в діалектиці розвитку педагогічних систем. Висуваючи вимоги до системи освіти, суспільство в своєму розвитку створює і адекватні ним засоби реалізації цих вимог, які є оптимальними для кожного історичного періоду і породжують відповідну методику. Тому включення в навчальний процес інформаційно-технічних систем, як правило, має зовнішній, допоміжний характер наочно-ілюстративної демонстрації. Самі ці засоби по можливості виводяться зі сфери уваги учнів, яка концентрується тільки на отримуваному за їхньою допомогою екранно-звуковому ефекті. Неабиякою мірою цим обумовлений невисокий методичний рівень більшості сучасного програмного педагогічного забезпечення. У цій ситуації підвищення ефективності навчального процесу шляхом використання інформаційних технологій, як правило, знаходиться в рамках випадкової варіативності майстерності, досвіду і відповідальності педагога. Зрозуміло, що використовувати сучасні комп’ютери на цьому рівні не доцільно в наших умовах. Самі засоби навчання розуміються, як інформаційна модель не лише певного предметного, але і педагогічного досвіду, через винятковість якого тільки і може бути виправдано використання ІКТ на заняттях. Отже зрозуміло, що інформаційні технології стануть сучасними засобами навчання, для вирішення актуальних педагогічних проблем лише тоді, коли в них будуть змодельовані адекватні останнім способи діяльності щодо засвоєння того конкретного матеріалу, який відбивається в змісті їх носіїв інформації. Досконалість сучасних інформаційних систем сама собою не може забезпечити вирішення педагогічних завдань, ілюзорні надії на це призводять до порушення системності у використанні засобів навчання (через невідповідність в параметрах модельованих ними педагогічних технологій).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Поняття майстерності
Що ж це таке – педагогічна майстерність? Яка його сутність? У психолого-педагогічній літературі в даний час існують різні характеристики поняття "педагогічна майстерність", але немає єдиног ...

Задачі на знаходження невідомого від'ємника
Підготовча робота та методика пояснення вибору дій у задачах на знаходження невідомого від'ємника схожа на методику роботи над задачами на знаходження невідомого доданка та на знаходження невідомого ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net