Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Сторінка 5

Таким чином, в першому випадку мова йде про інформаційні технології навчання (як процес навчання), а в другому – про застосування інформаційних технологій у навчанні (як використання інформаційних засобів у навчанні).

Інформаційні технології, що належать до другої групи, зокрема більшість з них вже сьогодні активно використовуються в навчальному процесі низки освітніх установ України: електронний підручник, мультимедіа система, експертна система, система автоматизованого проектування, електронний бібліотечний каталог, банк даних, база даних, локальні і розподілені (глобальні) обчислювальні системи, електронна пошта, голосова електронна пошта, електронна дошка оголошень, система телеконференцій, автоматизована система управління науковими дослідженнями, автоматизована система організаційного управління, настільна електронна друкарня, інтернет-технології. Зміст професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців має складну і багатокомпонентну структуру, відрізняється великою різноманітністю об'єктів, явищ і процесів, що вивчаються. Разом з глибоким засвоєнням значного об’єму теоретичних знань, у студентів повинні бути сформовані розвинені практичні навички і уміння, що дають можливість творчо використовувати їх в різних навчальних і реальних умовах. Дидактичні завдання, що вирішуються в ході підготовки студентів з кожної з дисциплін навчального плану, різноманітні і глибоко специфічні, мають професійну теоретичну і практичну спрямованість, характеризуються цілісністю і завершеністю. Все це вимагає того, щоб в цілях активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів комплексно використовувалися найрізноманітніші комп’ютерні засоби навчання (інформаційні, експертно-повчальні, тренажерні, такі, що допомагають проводити розрахунки, проектувати тощо). Аналіз педагогічної літератури показує, що немає однозначного трактування в поняттях, пов’язаних з інформаційними комп'ютерними технологіями. Одні автори під комплексним застосуванням комп'ютерних засобів навчання мають на увазі наявність і використання в інформаційних технологіях навчання повноцінного комплекту комп’ютерних та інформаційних засобів, призначених для вирішення дидактичних завдань з метою досягнення заданого рівня знань студентів. Інші вважають, що це об’єднання декількох комп’ютерних та інформаційних засобів навчання для спільної роботи з метою здобуття нових дидактичних можливостей. Більш точним, на наш погляд, є перше трактування цього поняття, з якого випливає, що комплексність в прямій постановці залежить від того, які дидактичні цілі поставить викладач, як він розташує матеріал, як і коли застосовуватимуться комп'ютерні засоби навчання, тобто яка сама логіка проектування інформаційної технології навчання. Інколи комплексне використання пов’язують з можливістю одночасного впливу на декілька органів чуття (каналів сприйняття) студента, наприклад, зір, слух тощо. Тим часом, добре відомо, що навіть поодиноке застосування ПК у поєднанні із словами викладача одночасно впливає і на слух, і на зір, і на дотик студента. Тому більшість дослідників проблеми комплексного використання комп’ютерних засобів навчання вбачають його сутність в іншому. Одні вважають, що комплексне застосування комп'ютерних засобів навчання – це сумісне використання різних засобів навчання, що дає можливість вирішувати нові дидактичні завдання, що нарізно не вирішуються жодним із засобів комплексу. Деякі стверджують, що комплексне застосування комп'ютерних засобів навчання– це,перш за все, перетворення матеріалу, поданого з їх допомогою, у невід'ємну частину цьогозаняття як єдиного цілого, коли весь наочний і звуковий матеріал стає необхідним фоном, на якому розгортається його зміст. Треті вважають, що комп’ютерні засоби навчання тоді застосовуються комплексно,коли вони взаємно доповнюють один одного. Інші дослідники переконані, що комплексне використання комп'ютерних засобів навчання – це застосування різних апаратів на всіх видах занять навчальної тематики у поєднанні з традиційною наочною допомогою відповідно до загального дидактичного задуму.

Наведені приклади свідчать про складність цього поняття і про різноманітність підходів до його трактування: технічний, змістовний, методичний, організаційно-плановий та інші, що відображають відповідні його сторони. Проблема комплексного використання комп'ютерних засобів навчання при інформаційних технологіях навчання не зводиться тільки до технічної сторони навчання, хоча їх застосування передбачає досить високий рівень оснащення навчальних приміщень і робочих місць, студентів комп'ютерною технікою і супутніми аксесуарами. Не зводиться проблема і до методичної сторони, хоча відсутність, наприклад, принтера або збій програми можуть корінним чином змінити методику рішення дидактичного завдання. Змістова сторона передбачає органічну єдність змісту інформаційно-дидактичних матеріалів, що представляється за допомогою комп'ютерного засобу навчання, із змістом і логікою самого заняття. При цьому зміст інформаційно-дидактичних матеріалів, форми і методи його представлення студентам повинні сприяти створенню проблемно-діяльнісної основи вирішення дидактичного завдання загалом, але з урахуванням особливостей кожного студента. Не менш важлива і організаційно-планова сторона комплексного застосування комп'ютерних засобів навчання, тобто чітке визначення моментів початку і припинення використання того або іншого із засобів комплексу, паралельного їх введення в процес рішення дидактичного завдання. Істотне значення має психологічний бік використання комп'ютерних засобів навчання. Дія на зоровий, слуховий, тактильний та інші канали сприйняття допомагають формувати у студентів цілісне відображення об'єкту, що вивчається, явища або процесу і на цій основі інтенсифікувати процес пізнання. Все вищевикладене спонукає до необхідності педагогічного підходу до тлумачення сутності комплексного використання комп’ютерних засобів навчання в рамках інформаційних технологій навчання. Такий підхід здатний об’єднати всі сторони цього поняття, а в педагогічному плані, підкреслити провідну, визначальну роль викладача як організатора активної самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Сутність комплексного застосування комп’ютерних засобів навчання в рамках інформаційних технологій навчання пов’язано з їх здатністю, у поєднанні з організуючим і направляючим началом викладача, активізувати мислення студентів, додати проблемно- деяльнісного характеру навчально-пізнавальній праці студентів. Виділимо основні дидактичні вимоги, що висуваються до здійснення професійно-педагогічної діяльності в умовах інформатизації освіти:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Місце перекладу на рідну мову в роботі над текстом
При роботі над текстами підручника перед вчителем постає таке важливе питання: в якій мірі треба використовувати переклад на рідну мову? У практиці навчання іноземної мови можна іноді зустріти дві по ...

Застосування учнями евристичних методів і прийомів при рішенні продуктивних задач
Продуктивна задача відрізняється від репродуктивної тем, що для її рішення недостатньо мати якісь визначені знання і використовувати них по конкретній і відомій логічній схемі дискурсивного мислення, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net