Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Сторінка 6

– вмотивованість у використанні різних дидактичних матеріалів;

– чітке визначення ролі, місця, призначення і часу використання комп'ютерних засобівнавчання;

– провідна роль педагога в проведенні занять;

– тісний взаємозв’язок конкретного класу комп’ютерних засобів навчання з іншими видами вживаних технічних засобів навчання;

– вступ до технології навчання тільки таких компонентів, які гарантують якість навчання;

– відповідність методики комп'ютерного навчання загальній стратегії проведення навчального заняття;

– урахування того, що введення в комплект навчальних засобів комп’ютерних засобів навчання вимагає перегляду всіх компонентів системи і зміни загальної методики навчання;

– забезпечення високого ступеня індивідуалізації навчання;

– забезпечення стійкого зворотного зв'язку в навчанні та інші.

Застосування загальнодидактичних принципів навчання і реалізація зазначених вимог до використання в освітньому процесі вузу інформаційно-комунікаційних технологій сприятиме підвищенню якості підготовки майбутніх педагогів.

Розвиток нових інформаційних технологій на початку століття і тисячоліття відкрив перед людством величезні перспективи в комунікації. Нові інформаційні технології надають великі можливості викладачам у розвитку умінь, навичок та здібностей студентів, наприклад, із використанням навчальних, високопрофесійних, комп’ютерних програм, застосуванням комп'ютерних енциклопедій, через вихід в Інтернет тощо.

Майбутнім педагогам необхідно усвідомити, що навколишній світ став іншим і треба створити нову культуру життя з новими інформаційними технологіями. Треба навчитися користуватися цими технологіями і не загубити того найкращого, що дала історія людству, аби не втратити здатності реально мислити, спілкуватися, міркувати. Зауважимо, що нові інформаційні технології використовуються все більшим колом людей, а вік користувачів невпинно знижується – вже діти дошкільного віку застосовують комп’ютерні ігри. Тому особливо актуальною стає культура використання цих технологій майбутніми вчителями.

Інформаційні технології, зокрема комп’ютерні, сприяють як традиційним видам діяльності, так і нетрадиційним – розвиваються нові навчальні програми з різних предметів, дисциплін, нові форми мистецтва.

У сучасній педагогічній літературі наголошується на тому, що мета є основою будь-якої педагогічної системи. На думку Ю. Дорошенка та В. Лапінського, метою навчання інформаційно-комунікаційних технологій є «формування в студентів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок використання комп’ютерних засобів сучасних інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування основ інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності». Ця мета повинна бути досягнута для кожного студента.

«Однією із найважливіших особливостей нашого часу, – як зазначив колишній міністр освіти України Станіслав Ніколаєнко, є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, а тому питання інформатизації всіх сфер суспільного життя є одним із пріоритетних завдань держави. До найважливіших стратегій розвитку суспільства належить, зокрема, інформатизація освіти, підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві і створення умов до безперервної освіти. Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології. Наскільки успішно буде вирішене це завдання, визначною мірою залежить розвиток країни і її місце у світовій спільноті».

Комп'ютерна грамотність стає обов’язковою умовою професійної освіти сучасного фахівця. Шляхи її набуття розглядаються у працях Б. Наумова, Е. Машбіца та ін. У цьому напрямі проводиться значна робота як науковців, так і практичних працівників освіти. На сьогодні набула особливої актуальності проблема формування професійного саморозвитку майбутнього викладача. Це пов’язано, з одного боку, із динамічним становленням, бурхливим розвитком комп’ютерних технологій, програмного забезпечення, а у зв’язку з цим – з недостатньою розробленістю методики вивчення цього предмета. З іншого боку, зміна ролі викладача початкових класів у процесі інформатизації освіти висуває нові вимоги до його особистісних якостей. У педагога-початківця, який використовує комп’ютерну техніку, повинні бути сформовані знання, уміння і навички до пошуку потрібної інформації, до дослідницької діяльності. Йому необхідні навички творчої діяльності, самоорганізації, самоосвіти, тому що специфіка професійної діяльності із застосуванням комп’ютерних навчальних програм вимагає постійної підтримки свого рівня знань.

З метою формування інформаційних умінь, що визначають теоретичну і практичну готовність майбутнього педагога-початківця до застосування інноваційних методик та комп’ютерних технологій у навчальному процесі необхідно впроваджувати спеціальні лабораторні практикуми, практичні заняття, факультативи безпосередньо у процесі підготовки творчого вчителя-початківця. Проблема підготовки викладача до застосування нових інформаційних технологій на різних уроках набула особливої актуальності. Тому ми поставили за мету вивчити наукову літературу та досвід роботи вчителів щодо застосування новітніх інформаційних технологій на уроках технологій. Анкетування студентів-випускників НПУ ім. М.П. Драгоманова допомогло з’ясувати рівень підготовки майбутнього учителя до застосуванням новітніх технологій. Нами було запропоновано такі питання:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Система освіти в україні під владою російської імперії другої половини XVIII – першій половині XIX століть
Остання чверть XVIII століття у розвитку початкової освіти в Україні позначалась впливом загальнодержавної шкільної реформи, яку проводив уряд Катерини ІІ. У 1786 році було затвердженно "Статут ...

Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки
Педагогічний досвід - це система педагогічних знань, умінь і навичок, способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у прощ практичної навчально-виховної р ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net