Ідеї національного виховання С. Русової

Педагогіка: історія і сьогодення » Ідеї національного виховання С. Русової

Сторінка 4

Відомо, що одним з основних чинників психічного розвитку С.Ф. Русова вважала активність самої дитини, яка має виявлятись у різних видах діяльності та спілкуванні.

В ході проведеного дослідження встановлено, що в контексті вікової психології С.Ф. Русова опрацювала проблему різних видів діяльності, зокрема ігрової. Гра розглядається, як одна з провідних у психолого-педагогічній спадщині видатного педагога.

Аналіз психолого-педагогічної спадщини С.Ф. Русової засвідчив, що над засадничими принципами організації українського дитячого садка, які склали її концепцію, вона працювала багато років. Це була основна ідея, яка об’єднує більшу частину її творів.

Спираючись на опрацювання цієї проблеми в роботах С.Ф. Русової та в працях дослідників її наукової спадщини – Л.В. Артемової, А.М. Богуш, З.Н. Борисової, О.Т. Губка, І.В. Зайченка, Н.П. Калініченко, Є.І. Коваленко, Н.Б. Копиленко, Н.В. Маліновської, М.І. Мельничук, З.І. Нагачевської, О.В. Проскури, Т.І. Поніманської, І.М. Пінчук, В.Ф. Сергеєвої, О.В. Сухомлинської та ін., нами були виділені такі засадничі принципи організації українського національного дитячого садка:

відповідність виховного процесу та засобів його організації (програми, методики, ігровий та навчальний матеріал, посібники) науковим психологічним і педагогічним положенням про особливості розвитку дітей та умови їх виховання і навчання;

пріоритет родини у вихованні дитини дошкільного віку;

індивідуалізація виховного процесу в дитячому садку, адекватне поєднання особистісно орієнтованих і групових методів роботи у відповідності з віком, потребами та можливостями дітей;

дитячий садок як національний освітній осередок;

гармонійне поєднання у виховному процесі різних видів діяльності дітей, серед яких особливе місце належить художньо-естетичним видам занять: художньому слову, грі, музиці, творчим заняттям.

Дається характеристика і системі вимог, що визначають зміст роботи дитячого садка, а саме: основу змісту освітньо-виховної роботи з малятами має складати природознавство і різні види мистецтва, вимога навчання дітей рідною мовою.

Серед системи вимог до організації українського дитячого садка, опрацьованої С.Ф. Русовою, в роботі виділені і методи організації освітньо-виховної роботи з дітьми. С. Русова аналізувала їх як види діяльності дитини, до яких відносила гру, гру-драматизацію, театралізовану діяльність, різні види художньої діяльності, екскурсії, працю тощо.

Узагальнючи погляди С.Ф. Русової на підготовку та функції вихователя і вчителя, а також простежена спільність та наступність поглядів на цю проблему С.Ф. Русової та інших педагогів-гуманістів, зокрема В.О. Сухомлинського, оскільки саме він є найбільш виразним представником гуманістичної педагогіки кінця XX століття. Це співставлення допомогло більш виразно визначити актуальність та життєвість ідей С.Ф. Русової.

Принципово важливе значення для розвитку дошкільної освіти має позиція С.Ф. Русової щодо програм для дитячих садків. Більш, ніж півстоліття дошкільні заклади працювали за єдиною програмою, що спричинило виникнення унітарної системи дошкільного виховання. Не все в ній заслуговує критики. Однак, саме єдиною обов’язковою програмою обумовлено один тип дошкільних закладів з єдиним змістом, методами роботи і вимогами щодо її наслідків. Це призвело до спрощення виховного процесу, розпорядку дня, стилю взаємин вихователів і дітей, зменшенню творчого ставлення, психологічної і особистісної орієнтованості. Праці С.Ф. Русової в цей час не вивчались. Ідеї С.Ф. Русової у цьому напрямку є незалежними від часу, історичного періоду чи, навіть, рівня розвитку психологічних і педагогічних наук.

З метою показу і доведення сучасності та перспективності ідей, поглядів С.Ф. Русової в роботі у системі сучасної суспільної дошкільної освіти в Україні. Перший досвід використання ідей С.Ф. Русової в роботі дошкільних навчальних закладів та шкіл-дитячих садків засвідчив низку позитивних наробок і нерідко значних труднощів, що стосуються різних аспектів діяльності, які, очевидно, притаманні новим типам освітніх закладів. Більшість із оригінально і нестандартно розроблених С. Русовою проблем виховання та розвитку дітей не лише не втратили значущості, а, навпаки, ще чекають на реалізацію в майбутньому. І цілком вірогідно, що актуальними вони будуть і в ХХІ столітті.

Таким чином, засадничі принципи організації українського дитячого садка в працях С.Ф. Русової, зіставлені концептуальні засади організації суспільного дошкільного виховання за С.Ф. Русовою та сучасні концепції суспільної дошкільної освіти, напрямки розвитку дошкільної освіти в Україні; проаналізовані та узагальнені погляди С.Ф. Русової на підготовку та функції вихователя і вчителя, простежена спільність поглядів на цю проблему С.Ф. Русової та В.О. Сухомлинського; проаналізована позиція С.Ф. Русової щодо програм для дитячих садків, простежена перспективність ідей С.Ф. Русової.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі
Реалізація ідеї профільності старшого ступеня ставить випускника основного ступеня перед необхідністю здійснення відповідального вибору - попереднього самовизначення у стосунку профілюючого напряму в ...

Авторська система соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику»
У житті кожного підлітка бувають такі критичні моменти, коли ускладнюються взаємостосунки з навколишніми, загострюються внутрішні протиріччя, стають нестерпними переживання стосовно свого становища, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net