Ідеї національного виховання С. Русової

Педагогіка: історія і сьогодення » Ідеї національного виховання С. Русової

Сторінка 5

Проведений аналіз педагогічної спадщини С.Ф. Русової підтверджує і розвиває думки дослідників (О.В. Сухомлинська, Н.П. Калініченко, Н.Б. Копиленко, О.В. Проскура, І.В. Зайченко, Є.І. Коваленко, І.М. Пінчук, В.Ф.Сергеєва, Н.В. Малиновська, Г.М. Груць, Т.Б. Слободянюк та ін.) про те, що її праці з теорії і практики дошкільного виховання є здобутком історії української педагогічної та психологічної думки і водночас є актуальними для розв’язування сучасних проблем організації дошкільної освіти.

Історико-педагогічний аналіз багатьох джерел дозволив окреслити та констатувати, що проблеми суспільного дошкільного виховання посідали одне з чільних місць в діяльності С.Ф. Русової упродовж всього її життя. Її праця в цьому напрямі носила як практичний, так і теоретичний характер.

Дошкільне виховання, за працями С.Ф. Русової, розглядається як ланка в системі шкільної і позашкільної освіти. Однак, ця ланка має і свої виразні особливості, які виявляються у загальній атмосфері педагогічного процесу (“тут не має бути атмосфери школи, дисципліни…”), так і у змісті, і в методах роботи з дітьми. На нашу думку, це положення заслуговує на особливу увагу в наш час, коли зміни в освіті призвели до певних змін понятійного апарату – замість традиційного поняття «дошкільне виховання» введено поняття «дошкільна освіта». Позитивний сенс цих змін, що має забезпечити єдність і неперервність освітнього процесу, без відповідного теоретичного обґрунтування може призвести і до негативних наслідків, зокрема, до нівелювання психологічної своєрідності педагогічного процесу в дошкільних навчальних закладах.

Опрацьована С.Ф. Русовою система вимог до організації українського дитячого садка є досить перспективною. Національне виховання в ній не зведено до фольклоризації і народної педагогіки – вони є важливими умовами у цілісній системі принципів, підпорядкованих перш за все принципам науковості, відповідності психологічним і педагогічним закономірностям розвитку і навчання дітей. Концепція С.Ф. Русової в наш час може сприяти розвиткові різних типів дитячих садків в Україні з орієнтацією на кращі здобутки вітчизняного і світового досвіду дошкільної освіти. Перші наслідки впровадження цієї концепції в дошкільних навчальних закладах м. Києва і Київської області переконливо засвідчують її відповідність сучасним вимогам.

Принципово важливе значення для розвитку дошкільної освіти має позиція С.Ф. Русової щодо програм для дитячих садків. Її ідеї у цьому напрямку є незалежними від часу, історичного періоду чи, навіть, рівня розвитку психологічних і педагогічних наук. І сьогодні необхідно взяти до уваги застереження відомого педагога щодо негативного впливу єдиних програм, «вироблених у центрі», для розвитку суспільного дошкільного виховання. При обґрунтуванні Базового компоненту чи Державних стандартів освіти, їх співвідношення з варіантами програм для різних типів дошкільних навчальних закладів праці С.Ф. Русової можуть стати вагомим соціальним, педагогічним і психологічним орієнтиром.

Педагогічні та психологічні ідеї і принципи організації роботи в дитячих садках, висвітлені в працях С.Ф. Русової, можуть сьогодні слугувати засадам гуманізації дошкільної освіти. Перш за все, слід взяти до уваги положення про значення рідної мови і художньої літератури в розвитку дитини; роль рідної природи і природознавства як основного компоненту освітнього змісту; роль гри як основного методу виховання дитини; зв’язок гри з іншими видами діяльності дошкільника; роль різних видів мистецтва в духовному і загальному розвитку дитини.

В педагогічних працях С.Ф. Русової, що присвячені теоретичним і методичним проблемам роботи дитячих садків, основні принципи і положення розглядаються, формулюються і обґрунтовуються на підставі їх підпорядкованості і зумовленості відповідними психологічними закономірностями. В умовах сучасного оновлення системи дошкільної освіти необхідно взяти до уваги з праць С.Ф. Русової, такі психологічні умови щодо її організації, як: 1) пріоритет у вихованні дитини дошкільного віку має родина; 2) роль різних видів діяльності у розвитку дитини з пріоритетом гри і гри-драматизації та різних видів праці, зокрема, художньої в соціально-моральному, духовному, розумовому та загальному розвитку дитини; 3) принципи індивідуалізації виховного і освітнього процесу; 4) роль різних видів творчості у розвитку дитини; 5) велика увага до психологічних аспектів підготовки педагога для дошкільних закладів.

Перелік проблем, опрацьованих С.Ф. Русовою, переконливо засвідчує, що в її працях досить часто розглядаються з наукового і методичного боку ті питання, які ставляться та опрацьовуються сучасними педагогами та психологами (О.В. Запорожець, В.О. Сухомлинський, Г.С. Костюк, В.К. Котирло, Л.В. Артемова, З.Н. Борисова, О.Я. Савченко, І.Д. Бех, Н.М. Бібік, О.Л. Кононко, В.У. Кузьменко, А.П. Кочина та ін.) стосовно наукових засад і методики дошкільної освіти.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Види тексту за особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови
У тексті знаходить своє втілення мовленнєва діяльність як форма існування мови. Функціонування у певний період життя мови її структурних стилів відображується в текстах як мовленнєвих витворах. У сфе ...

Сучаснi зарубiжнi дидактичнi концепції
У зарубiжнiй педагогiцi, особливо в Захiднiй Європi, США, Японiї, висунуто низку концепцiй навчання, якi суттєво вiдрiзняються вiд вищенаведених. Їх можна розподiлити на двi великi групи. До першої в ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net