Методичні проблеми реалізації комунікативно-мовленнєвого підходу у початкових класах

Педагогіка: історія і сьогодення » Методичні проблеми реалізації комунікативно-мовленнєвого підходу у початкових класах

Сторінка 1

Проблема формування комунікативно-мовленнєвих умінь завжди була і є однією з найважливіших у системі початкового навчання. Вироблення в учнів навичок практичного володіння рідною (українською) мовою, вміння правильно будувати висловлювання в усній і письмовій формі – основне завдання, яке постає перед школою.

В основу шкільного курсу української мови покладено мовленнєву діяльність. Зміст курсу включає знання про мову і мовлення, різні форми і види мовленнєвої діяльності та мовні й мовленнєві уміння. Метою навчання рідної мови є формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє відповідними вміннями й навичками, вільно користується засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Відомий лінгвіст, основоположник системи навчання дітей рідної мови Ф.І. Буслаєв вказував, що „мета має полягати у засвоєнні мовної культури народу через систему спеціальних мовленнєвих вправ, які є основою для розвитку природженого дару слова й умовою мовленнєвого розвитку дитини”. Для його формування, на думку Д.М.Богоявлен-ського, „слід працювати над оволодінням словом як одиницею мовлення; оволодінням граматичною будовою мови; розвитком зв’язного мовлення”.

Сучасне усвідомлення проблеми формування комунікативно-мовленнєвих умінь та її реалізації в початковій школі зумовлює підвищення теоретичного і методичного рівня навчання мови. Це обумовлено суттєвим значенням, яке надається вивченню української мови в системі навчання, виховання дітей.

Процес мовленнєвої освіти передбачає інтенсивну роботу з формування комунікативних умінь в основних видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Комунікативна спрямованість навчання української мови визначається основними функціями мовлення, які спрямовані на формування соціально активної особистості.

Лінгводидактичний аспект вивчення української мови є теоретичною основою, яка допомагає розкрити вихідні положення, дидактичні принципи, необхідні для обґрунтування змісту і структури навчання, шляхів презентації матеріалу, побудови системи вправ, спрямованих на розвиток комунікативних умінь учнів.

На думку Є.Котока, Л.Кутенко, О.Лобчук, А.Супруна, М.Успен-ського, О.Хорошковської та ін., за допомогою лінгводидактичних принци-пів можна реалізувати конкретні завдання формування в учнів словотвору, лексики, синтаксису, зв’язного мовлення, всіх видів мовленнєвої діяльності.

Методисти звертали увагу на те, що лінгводидактичні принципи навчання уможливлюють оволодіння всіма розділами мови та взаємодіють з такими дидактичними принципами:

1) виховуючого навчання засобами мови і мовлення;

2) єдності теорії з практикою (практичне засвоєння мови);

3) усвідомленості (рефлексія учнів над мовою і мовленням, контрольно-оціночні дії учнів);

4) послідовності і доступності (від простішого мовного матеріалу до складнішого з погляду засвоєння його учнями);

5) систематичності занять мовою і повсякденного спілкування;

6) наочності;

7) розвивального навчання;

8) урахування індивідуальних можливостей учнів;

9) міцності засвоєння мовленнєвих умінь;

10) творчої активності.

Ці принципи залежать від тих закономірностей, яким підпорядко-вуються механізми мовлення та інтелекту, а також вони логічно випливають з тих законів, за якими функціонує і розвивається мовлення.

Л.Федоренко зазначала, що лінгводидактичне обґрунтування складає одну з теоретичних основ методики навчання школярів української мови і спрямоване на ефективне управління процесом оволодіння учнями мовними знаннями, вміннями і навичками з подальшим їх застосуванням у практичній діяльності, що передбачає успішний розвиток комунікативних умінь. Серед лінгводидактичних принципів навчання мови Л.Федоренко виділила такі:

1) увага до матерії мови;

2) розуміння мовних значень;

3) оцінювання виразності мовлення;

4) розвиток чуття мовлення (тексту);

5) координація усного та писемного мовлення;

6) поступове збагачення мовлення.

Теорія принципів Л.Федоренко корелюється з принципами мовленнєвого розвитку, які обґрунтовані завдяки аналізу й узагальненню закономірностей розвитку мовлення. До них відносяться: комунікативний, когнітивний, соціокультурний, єдності вивчення мови й розвитку мовлення, цілісності формування лексико-граматичної будови мовлення.

Якщо закономірності засвоєння мовлення – це констатація об’єктивно існуючої залежності між результатами мовленнєвого розвитку учнів та вдосконаленням їх мовленнєво-творчої системи, то лінгводидактичні принципи – це правила, які визначають шляхи розвитку та вдосконалення мовленнєвої діяльності учнів.

Принципи навчання мовлення спрямовані на ефективне керівництво процесом оволодіння дітьми мовними знаннями, вміннями й навичками з подальшим їх застосуванням у повсякденному житті.

Лінгвістичні поняття, факти і закономірності, які окреслені змістом навчання мови, повинні забезпечити коло знань учнів, які є основою для практичного оволодіння мовленням. Учень в результаті засвоєння мовних знань усвідомлює моделі й норми практичного використання їх у мовленні, що сприяє формуванню мовленнєвої діяльності, спрямованої на кінцевий результат – вільне володіння мовленням: сприйманням, розумінням мовленням і говорінням.

Страницы: 1 2 3 4 5Стан організації контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в практиці роботи сучасної початкової школи
Для з’ясування стану організації та проведення контролю навчальних досягнень учнів із природознавства у шкільній практиці ми провели констатувальний експеримент. Його метою було проаналізувати сучасн ...

Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра
Поведінка кожної людини є органічно статевою. Чоловіки (хлопчики) і жінки (дівчатка) ніколи не виступають як поза статеві істоти. Не може бути повноцінної особистості поза статевою належністю, а стат ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net