Методичні рекомендації щодо вивчення ліро-епічних творів

Педагогіка: історія і сьогодення » Ліро-епос як жанр літератури » Методичні рекомендації щодо вивчення ліро-епічних творів

Сторінка 2

З огляду на це і вчителеві необхідно стисло охарактеризувати епоху, відображену в творі. Щоб розповідь учителя була цікавою, доцільно використати історичні матеріали, документи тощо; треба також спиратися і на знання учнів з історії. Все це полегшить сприймання ними художнього твору, допоможе їм правильно оцінити змальовані в ньому явища і події.

Не можна починати вивчення великого обсягом твору, не переконавшись, що всі учні знають його текст. Адже від цього залежить ефективність дальшої роботи, якість засвоєння учнями програмного матеріалу.

Залежно від обсягу та характеру художнього твору, знання його тексту учнями тощо вчитель обирає такий метод опрацювання цієї теми, який при мінімальній витраті часу забезпечить найбільш ефективне засвоєння нового матеріалу. Значно активізує урок попередня домашня робота учнів над текстом.

Щоб поглибити ідейне та естетичне сприймання образів, варто детально спинятися на найбільш хвилюючих епізодах, картинах, ситуаціях, де показано діяльність персонажів. Досвідчені вчителі нерідко практикують учнівські доповіді та реферати про окремі образи виучуваного твору. Теми для доповідей і рефератів вони добирають такі, які б вимагали аналізу нескладних художніх образів, чітко і яскраво окреслених у творі.

Щоб повторити, поглибити, систематизувати і закріпити знання учнів, можна проводити так звану контрольно-повторювальну бесіду, в якій коротко повторюється все вивчене на попередніх уроках. Ефективним методом повторення вивченого є літературна вікторина, яка допомагає вчителеві виявити якість знань учнів. Проводиться вона в швидкому темпі. Перші 2—3 запитання ставить учитель, потім одні учні ставлять запитання, інші — відповідають на них. Коли учні уважно читали твір, добре його проаналізували, вікторина проходить жваво й цікаво.

Отже, під час вивчення ліро-епічних творів варто враховувати, що кожний учень по - своєму сприймає ліро-епічні твори. Урок літератури є співтворчістю вчителя та учня, діяльність яких ґрунтується на взаємодії і діалозі, що забезпечує найбільшу сприйнятливість і відкритість один до одного. Нестандартний урок примушує учнів активно переживати, включатись у роботу, співпрацювати з учителем, тобто проявляти якості, необхідні для творчої діяльності. Вчитель має використовувати такі методи і прийоми, які б допомогли найкраще активізувати учнів, розкрити ліро-епічний твір у всій його повноті та яскравості.

Страницы: 1 2 Здоровий спосіб життя як один з найважливіших критеріїв ефективності екологічного виховання
Здоровий спосіб життя є вирішальним у зміні споживацького ставлення людини до природи. Бо саме він враховує екологічний підхід, змінює свідомість особистості, сприяє формуванню в неї відповідального ...

Ознайомлення учнів з типами текстів
Діюча програма з української мови передбачає ознайомити учнів перших – четвертих класів із текстами різних типів мовлення: розповідями, описами й розповідями й описами з елементами міркувань. Кожен і ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net