Концепція підручника та його структуризація

Педагогіка: історія і сьогодення » Концепція підручника та його структуризація

Сторінка 6

У текстах пояснень розкривається не тільки наочна логіка викладу частини змісту, але і обґрунтовується структуризація частин змісту по главах і параграфах, місце даного розділу в системі знань по предмету. Тим самим тексти пояснень допомагають школярам з'ясувати координаційні і ієрархічні зв'язки учбового матеріалу в системі курсу і його представленість в підручнику. Текстові зв'язки виявляють і наочну змістовну, і дидактичну логіку засвоєння ("повторимо", "доповнимо", "узагальнимо" і т.д.). Як засіб, що продукує діяльність узагальнення і систематизації, використовується і включення в текст проблемних задач, проблемних питань, відповіді на яких учнів шукають за допомогою індуктивних і дедуктивних висновків з опорою на текст. Текстове завдання спрямовує учня на аналіз, порівняння, зіставлення, вичленує загального і різного, систематизацію. Узагальнюючі тексти допомагають учням скласти уявлення про рівні і підрівні систем знань по курсу органічної хімії.

Був обґрунтований також принцип проспектности, що припускає виявлення програми засвоєння до поглибленого вивчення цілісного фрагмента змісту - це може бути параграф, глава

роздягнув, курс - як частини в системі учбового предмету. За допомогою структурних компонентів і засобів підручника у вигляді наочною введення, ввідних текстів, плану вивчення теми, опорних графічних схем може бути виявлена логіко-змістовна структура частини змісту до його розкриття. В системі зв'язків курсу, учбового предмету виділяється канва змісту, основні питання теми і передбачуваний рівень засвоєння різних елементів знань: визначень понять, формулювань законів, фактичних даних. Свідома установка на приведення знань в систему, що передує засвоєнню, значно підвищує ефективність діяльності по систематизації. Завдяки вказаному підходу може бути забезпечена осяжність і цілісність частин змісту, призначених для засвоєння.

Цей принцип повинен знайти втілення перш за все в таких структурних компонентах підручника, як проспектне введення, ввідні тексти. Аналіз діючих підручників по основах наук (біологія, хімія, фізика) показав, що в багато кому з них компонент "введення" відсутній, наявних введень від одного абзацу до форми ввідного розділу не мають певної логічної структури, в них не відображена проспектність у викладі змістовної канви курсу. В підручниках також мало ввідних текстів, що показують змістовний і процесуальний рівні розкриття питань теми.

Реалізації принципу проспектності можуть служити структурні наочні схеми, що відображають апріорі логіко-змістовні, структурно-функціональні зв'язки наміченого до вивчення матеріалу. Певний підхід до такої структуризації матеріалу ми знаходимо в моделі підручника В.П. Максаковского "Економічна і соціальна географія миру" для X (IX) класу (М., 1987). В світлі концептуальних установок автором розроблений один розділ "Географія населення миру", яка може служити моделлю побудови підручника в цілому.

Модель В.П. Максаковского включає принципово новий розділ підручника, який називається "Методичні ключі" і служить певним методичним орієнтиром для вчителів і що вчаться при засвоєнні теми. "Методичні ключі" містять програми засвоєння частини змісту розділів підручника. В них також формулюються підсумковий рівень засвоєння: що учні повинні знати в результаті вивчення теми у вигляді світоглядних ідей, наукових теорій, концепцій, гіпотез, а також ключових понять і термінів, фактичних прикладів. В цьому розділі містяться вимоги до знань і умінь, які закріплюються або формуються при вивченні теми. "Методичні ключі", підкреслює автор, "призначені і для вчителя, і для школяра, який має право знати, що від нього хочуть" (з.7). Ця установка на орієнтацію

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню
Уся робота із застосуванням різних видів читання підпорядкована виробленню в учнів таких його якісних ознак, як свідоме, правильне і швидке читання. Щодо читання вголос, то воно має бути ще й виразни ...

Особливості сприйняття учнями ліро-епічних творів
Ліро-епічний твір — це літературний твір, в якому гармонійно поєднуються зображально-виражальні засоби, притаманні ліриці та епосу, внаслідок чого утворюються якісно нові сполуки (балада, поема, рома ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net