Методика проведення етапів макроструктури уроку

Педагогіка: історія і сьогодення » Методи навчання на уроках географії у школі » Методика проведення етапів макроструктури уроку

Сторінка 2

Методика проведення етапу “Застосування засвоєних знань, умінь і навичок“

Засвоєння і застосування – два компоненти процесу оволодіння знаннями та уміннями. Вони взаємодіють між собою, але на різних етапах є домінуючими, тому між ними змінюється взаємопідпорядкування. Так у процесі засвоєння нових знань та умінь учні оперують опорними знаннями і вміннями, тобто вже засвоєними. А під час застосування, навпаки, відбувається глибше і міцніше засвоєння нових, які стають оперативними, дієвими. Щоб ефективно управляти процесом застосування засвоєних знань та умінь, необхідно знати його особливості, зокрема суть, види, форми і рівні реалізації. Розрізняють два види застосування знань, умінь і навичок. Перший –застосування на етапі засвоєння нових знань, умінь і навичок, для їх осмислення, запам’ятовування. Другий вид – з метою оволодіння ними. Це відбувається шляхом розв’язання задач, виконання різних пізнавальних завдань. Застосування знань і вмінь на уроках географії може бути теоретичним і практичним. Теоретичне вимагає завдань для пояснення фактів, явищ, зв’язків у природі. А практичне – завдань, спрямованих на зміну або перетворення об’єктів природи.

Організація застосування засвоєних знань здійснюється у трьох формах (за дослідженнями Н. О. Менчинської ):

- словесній (умова та хід розв’язання задачі подається словесно );

-дійовий ( умова подається словесно, а розв’язання вимагає дії з предметами у матеріалізованій формі-різні види засобів наочності );

- наочно – дійовій (умова подається у наочній формі, а розв’язання здійснюється через виконання практичних дій ).

Методика проведення етапу “Перевірка засвоєних знань, умінь і навичок “

Перевірка – це обов’язковий компонент процесу навчання, який забезпечує зворотний зв’язок між учителем і учнями.

Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок є органічною частиною процесу навчання. Вона здійснюється на всіх його етапах. Однак повністю всі функції перевірки реалізуються на спеціально організованому, самостійному етапі.

Головною метою цього етапу є контроль і корегування результатів учіння школярів. Контроль спрямований на визначення рівня засвоєння знань та умінь.

Види контролю: попередній , що проводиться на початку вивчення теми для з’ясування рівня підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу (усне опитування, географічний диктант, кросворд і т. ін.); поточний контроль проводиться на початку уроку для виявлення рівня засвоєння попереднього матеріалу або наприкінці уроку для з’ясування ефективності роботи учнів під час уроку (усне опитування, робота з картою, тестовий контроль, виконання пізнавальних завдань і т. ін.); тематичний контроль проводиться під час вивчення невеликої теми або підтеми (усне опитування, географічний диктант, творчі перевірні роботи, робота з картою, тестовий контроль, географічні цікавинки і т. ін.); підсумковий контроль здійснюється наприкінці вивчення великої теми, розділу, курсу для систематизації знань учнів, перевірки вмінь застосовувати їх на практиці (усне опитування, тестовий контроль і ін. ).

Форми перевірки знань, умінь і навичок можуть бути : усна, письмова; індивідуальна, групова і фронтальна; ущільнена (поєднання усної індивідуальної і письмової групової ). Виставлені оцінки вимагають об’єктивності і мотивації.

Методика проведення етапу “Організація домашньої роботи” Домашня робота – це вид позаурочної навчально – пізнавальної діяльності школярів, нерозривно зв’язаної зі змістом процесу навчання, який здійснюється на уроці і є його логічним продовженням. Її зміст, тобто елементи знань (конкретні факти, уявлення, поняття) про об’єкти і явища природи, зв’язки між ними, способи діяльності, що були метою цілеспрямованого оволодіння учнями, складають зміст домашніх завдань. Дидактичними цілями домашньої роботи можуть бути:

- розширення і поглиблення засвоєних знань;

- конкретизація засвоєних знань:

- застосування засвоєних знань: у знайомій ситуації; у новій ситуації;

- систематизація засвоєних знань;

- застосування засвоєних способів діяльності: за зразком; у подібній і новій ситуації. Дидактичні цілі втілюються в домашні навчально-пізнавальні завдання, які прогнозуються учителем під час розробки методики уроку, але обов’язково коригуються у процесі проведення уроку.

Страницы: 1 2 3Методика навчання дошкільнят середньої групи малюванню
Заняття з малювання різні за кількістю проведення. В середній групі з предметного малювання проводиться одне заняття в тиждень. Всього два заняття в місяць. Для сюжетного і декоративного малювання ві ...

Проектування контурного конспекту з теми «Мікроклімат виробничих приміщень»
Мікроклімат виробничих приміщень характеризується температурою, вологістю повітря, швидкістю переміщення повітряних мас, а також тепловим випромінюванням від нагрітих обладнання, машин, предметів пра ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net