Організація самостійної роботи учнів на уроці

навчання географія урок самостійний

Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є відповідна організація самостійної навчальної роботи. Вона займає особливе місце у сучасному уроці, тому що учень набуває знань тільки в процесі особистої самостійної навчальної діяльності. Під самостійною навчальною роботою розуміють будь-яку, організовану вчителем, активну діяльність учнів, спрямовану на виконання визначеної дидактичної мети в спеціально відведений для цього час: пошук знань, їх осмислення, закріплення, формування та розвиток умінь і навичок, узагальнення та систематизацію знань. Самостійна робота - це засіб навчання, який:

- формує у того, хто навчається, на кожному етапі його руху від незнання до знання необхідний обсяг та рівень знань, навичок і умінь для вирішення певного класу пізнавальних задач і відповідного просування від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності;

- виробляє у учнів психологічну установку на самостійне систематичне поповнення своїх знань і вироблення умінь орієнтуватися в потоці інформації при розв’язанні нових пізнавальних задач;

- є найважливішою умовою самоорганізації і самодисципліни тих, хто навчається, в оволодінні методами учбової діяльності;

- є найважливішим знаряддям педагогічного керівництва і управління самостійною пізнавальною діяльністю учня в процесі навчання. Ефективність виконання самостійної роботи в процесі навчання багато в чому залежить від умов її організації, змісту і характеру завдань, логіки викладу знань, якості досягнутих учнем результатів в ході виконання цієї роботи і т.д. Організація самостійної роботи на уроці вимагає від вчителя не меншої підготовки, а навіть більшої, коли навчальний матеріал він викладає сам. Якщо при цьому вчитель ставить задачу формування навичок самостійної роботи учнів, то йому, як правило, потрібно добре все продумати і визначити:

мету, час і характер самостійної роботи, а так само моменти, на які треба звернути увагу;

спосіб повторення того мінімуму фактичних знань і умінь, без яких неможливе успішне виконання самостійної роботи.

Основні вимоги до організації самостійної діяльності учнів на уроці є такими: - Будь-яка самостійна робота на будь-якому рівні самостійності має конкретну мету. Вчитель, перш ніж сформулювати завдання, інструктує учнів щодо порядку і прийомів виконання роботи.

- Самостійна робота відповідає навчальним можливостям учня, а ступінь складності задовольняє принцип поступового переходу з одного рівня самостійності на інший. У навчальному процесі використовуються результати, висновки самостійної, у тому числі і домашньої роботи.

- Забезпечується поєднання різноманітних видів самостійних робіт і управління самим процесом роботи.

- Самостійна робота повинна розвивати пізнавальні здібності учня.

- Зміст роботи і форма її виконання повинна викликати інтерес у учнів, бажання виконати роботу до кінця.

- Самостійні роботи організовуються так, щоб вони виробляли навички і звичку до праці.

Слід виділити самостійну роботу як ефективну форму навчання у зв'язку з низкою обставин: по-перше, знання, навички, уміння, переконання, духовність не можна передавати від викладача до учня так, як передаються матеріальні предмети. Кожен учень опановує їх шляхом самостійного пізнавального процесу: прослуховування, усвідомленням усної інформації,читання, розбір та осмислення текстів, і критичний аналіз. По-друге, процес пізнання, спрямований на виявлення сутності із змісту досліджуваного підпорядковується строгим законам, що визначає послідовність пізнання: знайомство, сприйняття, переробка,усвідомлення, прийняття. Порушення послідовності призводить до поверхневих,неточних, неглибоких, неміцних знань, які практично не можуть реалізуватися. По-третє, якщо людина живе в стані найвищої інтелектуальної напруги, то вона неодмінно змінюється, формується як особистість високої культури. Саме самостійна робота виробляє високу культуру розумової праці, яка передбачає не лише вивчення книги, вести записи, а перш за все розуму, потреба в самостійній діяльності, прагнення проникнути в суть питання, йти в глиб ще невирішених проблем. У процесі такої праці найбільш повно виявляються індивідуальні здібності школярів, їх нахили та інтереси, які сприяють розвитку вміння аналізувати факти та явища, вчаться самостійного мислення, що призводить до творчого розвитку і створення власної думки, своїх поглядів, уявлень, своєї позиції.Експериментальне дослідження розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання в початкових класах
Як показали наші дослідження, у практиці трудового навчання недостатньо розкрито цілісне бачення виробничої діяльності. Дуже слабкий зв’язок трудового навчання з іншими навчальними дисциплінами. Не з ...

Проблема педагогічної занедбаності в психолого-педагогічній літературі
Труднощі в навчальному процесі, які часто проявляються в учнів початкових класів, істотно заважають оволодінню дитиною обов’язковою шкільною програмою. Саме в початковий період навчання закладається ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net