Організація самостійної роботи учнів на уроці

навчання географія урок самостійний

Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є відповідна організація самостійної навчальної роботи. Вона займає особливе місце у сучасному уроці, тому що учень набуває знань тільки в процесі особистої самостійної навчальної діяльності. Під самостійною навчальною роботою розуміють будь-яку, організовану вчителем, активну діяльність учнів, спрямовану на виконання визначеної дидактичної мети в спеціально відведений для цього час: пошук знань, їх осмислення, закріплення, формування та розвиток умінь і навичок, узагальнення та систематизацію знань. Самостійна робота - це засіб навчання, який:

- формує у того, хто навчається, на кожному етапі його руху від незнання до знання необхідний обсяг та рівень знань, навичок і умінь для вирішення певного класу пізнавальних задач і відповідного просування від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності;

- виробляє у учнів психологічну установку на самостійне систематичне поповнення своїх знань і вироблення умінь орієнтуватися в потоці інформації при розв’язанні нових пізнавальних задач;

- є найважливішою умовою самоорганізації і самодисципліни тих, хто навчається, в оволодінні методами учбової діяльності;

- є найважливішим знаряддям педагогічного керівництва і управління самостійною пізнавальною діяльністю учня в процесі навчання. Ефективність виконання самостійної роботи в процесі навчання багато в чому залежить від умов її організації, змісту і характеру завдань, логіки викладу знань, якості досягнутих учнем результатів в ході виконання цієї роботи і т.д. Організація самостійної роботи на уроці вимагає від вчителя не меншої підготовки, а навіть більшої, коли навчальний матеріал він викладає сам. Якщо при цьому вчитель ставить задачу формування навичок самостійної роботи учнів, то йому, як правило, потрібно добре все продумати і визначити:

мету, час і характер самостійної роботи, а так само моменти, на які треба звернути увагу;

спосіб повторення того мінімуму фактичних знань і умінь, без яких неможливе успішне виконання самостійної роботи.

Основні вимоги до організації самостійної діяльності учнів на уроці є такими: - Будь-яка самостійна робота на будь-якому рівні самостійності має конкретну мету. Вчитель, перш ніж сформулювати завдання, інструктує учнів щодо порядку і прийомів виконання роботи.

- Самостійна робота відповідає навчальним можливостям учня, а ступінь складності задовольняє принцип поступового переходу з одного рівня самостійності на інший. У навчальному процесі використовуються результати, висновки самостійної, у тому числі і домашньої роботи.

- Забезпечується поєднання різноманітних видів самостійних робіт і управління самим процесом роботи.

- Самостійна робота повинна розвивати пізнавальні здібності учня.

- Зміст роботи і форма її виконання повинна викликати інтерес у учнів, бажання виконати роботу до кінця.

- Самостійні роботи організовуються так, щоб вони виробляли навички і звичку до праці.

Слід виділити самостійну роботу як ефективну форму навчання у зв'язку з низкою обставин: по-перше, знання, навички, уміння, переконання, духовність не можна передавати від викладача до учня так, як передаються матеріальні предмети. Кожен учень опановує їх шляхом самостійного пізнавального процесу: прослуховування, усвідомленням усної інформації,читання, розбір та осмислення текстів, і критичний аналіз. По-друге, процес пізнання, спрямований на виявлення сутності із змісту досліджуваного підпорядковується строгим законам, що визначає послідовність пізнання: знайомство, сприйняття, переробка,усвідомлення, прийняття. Порушення послідовності призводить до поверхневих,неточних, неглибоких, неміцних знань, які практично не можуть реалізуватися. По-третє, якщо людина живе в стані найвищої інтелектуальної напруги, то вона неодмінно змінюється, формується як особистість високої культури. Саме самостійна робота виробляє високу культуру розумової праці, яка передбачає не лише вивчення книги, вести записи, а перш за все розуму, потреба в самостійній діяльності, прагнення проникнути в суть питання, йти в глиб ще невирішених проблем. У процесі такої праці найбільш повно виявляються індивідуальні здібності школярів, їх нахили та інтереси, які сприяють розвитку вміння аналізувати факти та явища, вчаться самостійного мислення, що призводить до творчого розвитку і створення власної думки, своїх поглядів, уявлень, своєї позиції.Психолого-педагогічні дослідження формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку
Проблема розвитку зв'язного мовлення була і залишається в центрі уваги психологів, лінгвістів, психолінгвістів (Л.С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, А. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін, А. А. Леонтьєв, І. ...

Засоби організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Провідною тенденцією розвитку сучасної педагогічної науки є її повернення до своїх світоглядних витоків, повернення до людини, переорієнтація на творчий розвиток особистості. Сучасна соціально-педаго ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net