Перевірка ефективності запропонованої системи вправ в експериментальному дослідженні

Педагогіка: історія і сьогодення » Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі » Перевірка ефективності запропонованої системи вправ в експериментальному дослідженні

Сторінка 1

Дослідження проводилось у Білявецькій загальноосвітній школі

І-ІІ ступенів на базі двох класів, з яких 4-А визначений нами як контрольний, а 4-Б – експериментальний. Кількість учнів у класах та стан успішності майже ідентичні.

Дослідження спрямоване на перевірку ефективності використання вправ для ознайомлення учнів з будовою слова, зокрема з префіксами і суфіксами, та закріплення цього матеріалу. Воно носило теоретико-експериментальний характер і проводилось у два етапи.

На І етапі була визначена сфера дослідження, вивчалися психолого-педагогічна і методична література з даного питання, досвід роботи вчителів початкових класів, формувались завдання дослідження.

На ІІ етапі розроблялись шляхи реалізації завдань дослідження і матеріали експериментального дослідження, проводився експеримент з метою перевірки ефективності використання запропонованих нами вправ, продовжувалося вивчення наукової літератури з даної теми. Основна увага була звернена на аналіз та узагальнення даних експерименту, оформлення роботи, з’ясування подальших перспектив такого навчання.

Експериментальне навчання за запропонованою схемою здійснювалось на формуючому і перевірялося на узагальнюючому етапах дослідження.

Було розроблено систему вправ, безпосередньою метою яких є:

ознайомлення молодших школярів із префіксами та суфіксами як значущими частинами слова, їх роллю та словотворчою функцією;

розширення і уточнення словника дітей;

правильне користування морфемами в усному і писемному мовленні;

вміння визначати префікси і суфікси у словах;

правильна вимова і правопис префіксів роз-, без-, з- (с-);

вміння розрізняти префікси та прийменники, правильно їх писати;

навчити правильно писати слова з апострофом після префіксів.

Ці уміння формувалися в результаті виконання вправ, що подані у попередньому параграфі.

З метою одержання об’єктивної інформації про рівень засвоєних знань і вмінь з морфеміки і словотвору, про типові помилки ми провели спеціальні підсумкові роботи у контрольному та експериментальному класах. Кожному учневі було запропоновано теоретичні та практичні завдання.

Теоретичні завдання вимагали відповіді на поставлені запитання.

Доповніть визначення:

Корінь слова – це . частина . .

Закінченням називається . .

Основа слова – це частина . .

Префіксом називається частина слова, що стоїть .

Суфікс – це частина слова, що . .

Спорідненими називаються слова, що мають ., а саме . .

Результати якісного і кількісного аналізу виконання цього виду завдань подано в таблиці 1.

Таблиця 1.

№ п/п

Поняття

Дали правильну відповідь

Дали неправильну відповідь

Контро-льний клас (%)

Експе-римен-тальний клас (%)

Контро-льний клас (%)

Експе-римен-тальний клас (%)

1.

Корінь

56

61

44

39

2.

Закінчення

62

64

38

36

3.

Основа

47

59

53

41

4.

Префікс

48

52

52

48

5.

Суфікс

51

57

49

43

6.

Споріднені слова

43

58

57

42

Страницы: 1 2 3 4Зв’язки Академії з Молдавією і Валахією
Києво-Могилянській академії належить визначне місце в розвитку і зміцненні культурних зв’язків українського народу із зарубіжними країнами, зокрема південнослов’янськими, а також Молдавією, Валахією, ...

Особливості методик дослідження тривожності молодших школярів
Метою даного етапу експериментального дослідження є виявлення особистісної і шкільної тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Експериментальне дослідження спрямоване на вирішення наступних завд ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net