Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Педагогіка: історія і сьогодення » Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Сторінка 1

Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Основні форми:

Навчальні заняття

Викон. інд. завдань

Самост-на робота студентів

Практична підгот.

Контрольні заходи

Основні види:

лекція

лабороторне заняття

практичне заняття

семінарське заняття

індивідуальне заняття

консультація

Лекція - систематичний, послідовний виклад навч. мат-лу будь-якого питання, теми, розділу, предмета.

За дидактичними завданнями:

вступна лекція (дати загальне уявлення про дисципліну її структуру, взаємозв’язок)

настановча лекція (розкриття предмету, методів дослід., проблем, особлив. Курсу)

тематична лекція (розкриття певної теми)

оглядова лекція (перед практикою, дипломною роботою, екзаменом)

завершальна лекція (підсуми)

За способом викладу навч. Мат-лу:

проблемна лекція (Нове - невідоме – необхідно «відкрити»)

лекція-візіалізація (демо. мат-ли, форми наочності)

баніарна, або лекція –дискус (обговорення сит-цій 2-ма спец.-ми)

лекція із заздалегідь заплан. помилками (визначена кіл-сть помилок, студенти - фіксують)

лекція-прес-конференція (студенти письмово ставлять завдання викладачу)

Лабораторне заняття - вид навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Практичне заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Основна мета – розширення, поглиблення, деталізація знань, отриманих на лекціях.

Семінарське заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Дискусія - широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання. Підготовка до семінару:

- ознайомитись з планом, усвідомити мету і запитання

- необхідна літ-ра

- прочитати конспект лекції

- законспектувати першоджерела

- перевірити засвоєння навч. мат-лу

Консультація - вид навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Індивідуальні завдання – форма організації навчання. Мета поглиблення, узагальнення, закріплення знань. Реферати, розрах., курсові, дипломні проекти.

Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Може виконуватися у бібліотеці, навч. Кабінетах, лаборот., компьют. класах, дом. умовах

Форми контролю у вищий школі:

поточний (під час провед. практич., лабор., семін. занять.)

підсумковий (оцінювання рез-тів навчання на певному освітньо кваліфік. рівні)

Підсумковий контроль:

Семестровий контроль (проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку)

Державна атестація студента (встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.)

Основні методи навчання:

На основі зовнішнихформ (слух, зір, дотик)

- словесні (розповідь, бесіда, лекція, дискусія, інструктаж, диспут)

- наочні (спостереження, демонстування, ілюстр.)

- практичні (вправа, лаб. практич. робота)

За типом пізнавальної діяльності

- пояснювально-ілюстративний,

Страницы: 1 2Семінарські й практичні заняття у Вузі
Процес навчання у вузі передбачає практичні заняття. Вони призначені для поглибленого вивчання дисципліни. Їхні форми різноманітні. Це родове поняття: уроки іноземної мови, лабораторні роботи, семіна ...

Еволюція педагогічної науки
Кожній історичній епосі притаманні відповідні особливості педагогічного новаторства, які залежать і від національних традицій, ментальності народу. Найбільш значущого масштабу вони досягли наприкінці ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net