Специфіка процесу навчання

Сторінка 1

Визначення суті процесу навчання припускає виявлення його логіки. Для визначення логіки процесу навчання важливо визначити зміст понять "Логіка учбового предмету" і "логіка учбового предмету".

Логіка учбового предмету не співпадає з логікою тієї науки або сфери діяльності, які складають наочний зміст учбової дисципліни.

Логіка учбового предмету багато в чому визначає логіку учбового процесу. Тим часом логіка учбового процесу не співпадає повністю з логікою учбового предмету. Логіка учбового предмету припускає постійний рух від старого до нового. У логіці учбового процесу часто, а часом обов'язково відбувається рух від нового до розгляду вже засвоєного матеріалу під новою точкою зору.

Логіка учбового процесу визначається складом класу, рівнем підготовки груп що вчаться, методичним підкресленням вчителя, оснащеністю технічними засобами навчання. Проте основними чинниками, що визначають логіку процесу навчання, є елементи змісту освіти (знання, способи діяльності, досвід творчої діяльності і ціннісний-емоційних відносин) і відповідні способи їх засвоєння.

Відповідно до викладеним И.Я.Лернер намічає наступну логіку процесу навчання:

1) пред'явлення інформації для усвідомленого сприйняття;

2) відтворення способів діяльності і застосування знань в знайомій ситуації, за зразком;

3) творче застосування знань і умінь в нестандартних, нетипових ситуаціях.

Вся ця діяльність супроводжується формуванням ціннісний-емоційного відносин до засвоюваних компонентів змісту освіти.

Описану логіку учбового процесу можна схематично зобразити таким чином:

- пред'явлення і відтворення інформації;

--------------------------- - застосування знань і умінь в типових ситуаціях;

//////////////////////////////// - творче застосування знань і умінь;

. - формування ціннісний-емоційних відносин.

Загальна схема логіки учбового процесу (при повному незнанні тих, що навчаються учбового матеріалу) прийме наступний вигляд:

------------------------- /////////////////////////////////////////

Ця загальна схема в реальному процесі навчання може набувати різних варіантів:

а) ----------------------- /////////////////////////////////////////

.

Заняття починається з відтворення інформації або вправ, після чого пред'являється нова інформація, за якою слідує її творче застосування.

б) ///////////////////////////////////////// -----------------------

.

Заняття починається із створення проблемної ситуації, після аналізу якої пред'являється нова інформація, що закріплюється в ході вправ.

У всіх варіантах етапи учбового процесу супроводжуються формуванням педагогічно доцільних ціннісний-емоційних відносин. Оскільки учбовий процес тривалий, то в ході його представлені варіанти змінюють один одного в різних поєднаннях:

---------------- ////////////////// ------------- _ /////////////////// ------------- _

.

Приведені схеми відображають логіку учбового процесу. Основний практичний сенс її аналізу полягає в тому, що логіка учбового предмету, якою вона дана в програмах і підручниках, не є догмою, вона служить лише позначенням загального порядку вивчення учбового матеріалу. Справжній хід його вивчення залежить не тільки від логіки предмету, але і від закономірностей його засвоєння, від умов, в яких проходить навчання.

Наступні, що необхідно зробити для виявлення суті процесу навчання - це розглянути його зв'язки з іншими педагогічними процесами, і тим самим виділити особливості, що відрізняють даний процес.

Процес навчання тісно пов'язаний з процесом виховання.

Спільність і специфіка процесів навчання і виховання представлені в таблиці1.

Спільність і специфіка процесів навчання і виховання

Спільність

Специфіка

Обидва процеси реалізують освітню, виховну і розвиваючу функції в цілісному педагогічному процесі

Навчання вносить особливий внесок в реалізацію освітньої функції, виховання вносить особливий внесок в реалізацію виховної функції цілісного педагогічного процесу

І процес навчання, і процес виховання припускає взаємодія суб'єктів, їх взаєморозвиток, взаємозміни, взаємокоррекцію поведінки

Об'єктом повчальних дій є переважно інтелектуальна сфера особи, а об'єктом виховуючих дій виступає її мотиваційна сфера

Дані процеси мають загальні структурні елементи (цілі, зміст, методи, форми, засоби, результати і т.п.)

Структурні елементи процесів навчання і виховання мають різне змістовне наповнення. Так, змістом навчання є переважно знання, уміння і навики, а змістом виховання - потреби, мотиви, інтереси, установки, ціннісні орієнтації, ідеали і ін.

Обидва процеси є цілеспрямованими

Досягнення цілей навчання можливе за менший проміжок часу в порівнянні з процесом виховання

Порівнювані процеси є спеціальноорганізуючі

Обидва процеси носять соціальний характер

І процес навчання, і процес виховання є складним, багаточинниковим

Реалізація даних педагогічних процесів вимагає достатньо високої професійної компетентності

Формулювання деяких принципів мають схоже звучання

Деякі методи є загальними для даних процесів, наприклад, бесіда, лекція і ін.

Страницы: 1 2Єкологічне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів
Для сучасного суспільства все більше стає характерним протиріччя між об’єктивними вимогами до особистості в контексті «людина – природа» та рівнем розвитку її екологічної культури. Не зважаючи на зна ...

Проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» в процесі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій
Головним чинником, який забезпечує освоєння та подальше ефективне впровадження сучасних освітніх технологій в цілому, й проектного методу навчання зокрема, є не лише наявність комп’ютерної техніки, а ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net