Поняття методичної компетентності вчителя

Сторінка 2

змістовий – розширення кола загальних знань;

діяльнісний – удосконалення вмінь, навичок та особистісних якостей, що дають змогу досягти успіху в професійній діяльності.

Підґрунтя методичної діяльності учителя іноземної мови початкової школи складають вісім видів діяльності:

проектувальна діяльність – планування навчання, освіти, виховання і розвитку молодших школярів засобами іноземної мови як складника іншомовної культури;

адаптаційна діяльність – реалізація свого плану в конкретних навчальних умовах: у класній чи позакласній роботі з іноземної мови;

організаційна діяльність – організація навчання, освіти, виховання і розвитку молодших школярів у класній чи позакласній роботі з іноземної мови;

мотиваційна діяльність – мотивація діяльності учіння молодших школярів на уроці та поза його межами;

комунікативна діяльність – іншомовне спілкування з молодшими школярами в класній та позакласній роботі з іноземної мови;

контролююча діяльність – контроль навчальних досягнень молодших школярів з іноземної мови, а також самокотроль власної методичної діяльності;

пізнавальна діяльність – ведення дослідної діяльності щодо системи іншомовної освіти та процесів навчання, освіти, виховання і розвитку молодших школярів у класній та у позакласній роботі з іноземної мови;

допоміжні види діяльності – співи, гра на музичному інструменті, малювання тощо .

На думку деяких авторів, професійна компетентність вчителя розглядається в системі взаємопов'язаних компонентів:

психологічні, професійно значимі особистісні якості;

інтелектуально-педагогічна компетентність;

комунікативна компетентність;

інформаційна компетентність.

Найвагомішими складниками особистості майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи є його професійно-педагогічна спрямованість, критичне мислення й особистісні якості; складниками його методичної діяльності – методична культура й освітня автономія.

Професійно-педагогічна спрямованість учителя іноземної мови початкової школи є системою його ставлення до себе як суб´єкта професійної діяльності та до молодшого школяра як мовленнєвого партнера, системою мотивів й інтересу до роботи й сукупністю особистісних якостей. Критичне мислення вчителя сучасна психологія трактує як когнітивну стратегію, що виконує функцію перевірки існуючих ідей і рішень на наявність недоліків чи помилок.

До найвагоміших професійно значущих особистісних якостей учителя іноземної мови віднесено якості, які допомагають учителю розуміти внутрішній світ учня, співпереживати йому; якості, які забезпечують учителю володіння собою; якості, які сприяють його активному впливові на учня. Це товариськість, спостережливість, любов до дітей, любов до професії, вимогливість, терпіння, працьовитість, педагогічний такт, педагогічна уява, вміння зацікавити предметом, прагнення до самоосвіти.

Методична культура є сукупністю знань про систему й процес іношомовної освіти, про вчителя іноземної мови та навичок і умінь методичної діяльності на уроках і позакласних заходах з іноземної мови. Водночас кожний складник методичної культури (знання, навички, вміння) пронизано бажанням його здійснення.Освітня автономія студента є його внутрішньою особистою незалежністю, яка ґрунтується на здатності самостійно керувати процесом методичної освіти і предбачає формування у студента самостійності в оволодінні методичною культурою.

Під психолого-педагогічною компетентністю вчителя розуміється поєднання певних якостей (властивостей) особистості з високим рівнем професійної підготовки до педагогічної діяльності й ефективної взаємодії з учнями в освітньому процесі. З точки зору елементарно-структурного аналізу психолого-педагогічної компетентності в якості її основних компонентів розглядаються три блоки психолого-педагогічної орієнтації:

Страницы: 1 2 3 4Критерії наукового проектування системи оцінювання навчальних досягнень шестирічних першокласників
Поклавши в основу принципи оцінювання знань, умінь, навичок молодших школярів та врахувавши психологічні особливості шести^річок, ми розробили специфічні для даного віку критерії (фактори) наукової р ...

Програмові вимоги до вивчення теми «Прислівник» у початкових класах
„Прислівник характеризує дію, стан або ознаку, названі дієсловом, прикметником, іншим прислівником або, рідко, іменником” . Наприклад, у реченні Одна в нас голова, хоч би ми як несли її високо (М. Ри ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net