Психолого-педагогічна компетентність майбутнього вчителя

Сторінка 2

Розвиток молодшого школяра у процесі навчання забезпечується передусім змістом останнього. Однак той же зміст по-різному засвоюється дітьми і по-різному, залежно від методу навчання, впливає на їхній розвиток. Варто зазначити, що, ставлячи перед учнями нові пізнавальні і практичні завдання, озброюючи їх способами розв'язання цих завдань, навчання має передувати розвитку, спиратися не лише на його актуальні досягнення, а й на потенційні можливості .

На розвиток молодших школярів впливає і організація навчання, оскільки саме вона визначає форми колективного співжиття, спілкування дітей між собою та з учителем. Своєрідність навчальної діяльності полягає в тому, що її зміст в основному складають наукові поняття та зумовлені ними узагальнені способи розв'язання завдань, а її основна мета та головний результат – засвоєння наукових знань та відповідних їм умінь. Навчальній діяльності притаманні певні загальні закономірності, які слід враховувати, організовуючи процес її формування. Передусім необхідно систематично залучати учнів до навчальних ситуацій, разом з дітьми знаходити й демонструвати відповідні навчальні дії, а також дії контролю й оцінки. Важливо домагатись усвідомлення школярами суті навчальних ситуацій та послідовного відтворення всіх дій .

Наприкінці другого та у третьому класі учні поступово починають виконувати окремі компоненти навчальної діяльності шляхом саморегуляції. Передусім це стосується розуміння загального способу вирішення завдання та визначення власних можливостей під час розв'язання тих чи інших конкретно-практичних завдань. Особливої уваги вимагають навчальні дії, спрямовані на виділення й відображення головних, істотних характеристик предмета, що вивчається. Такі дії інтенсивно формуються в другому-третьому класах. Не менш важливим є вміння (хоча на його формування звертають недостатньо уваги) самостійно ставити перед собою навчальні цілі перед вирішенням тих чи інших конкретно-практичних завдань.

Упродовж молодшого шкільного віку помітна певна динаміка ставлення дітей до навчання. Спочатку діти оцінюють його лише як діяльність, до якої схвально ставляться дорослі, згодом їх починають приваблювати окремі навчальні дії, і, нарешті, вони прагнуть самостійно перетворювати конкретно-практичні завдання в навчально-теоретичні, цікавлячись внутрішнім змістом навчальної діяльності.

Отже, майбутньому вчителю англійської мови початкової школи необхідно знати загальну характеристику психолого-фізіологічного розвитку дітей даної вікової категорії. Молодший шкільний вік – це проміжний етап розвитку від дошкільного до підліткового. Він характеризується активним анатомо-фізіологічним дозріванням організму дитини та активним розвитком психічних процесів. Виникають сприятливі можливості для здійснення довільної поведінки, планування і виконання програми дій. Проте ще спостерігається певна нестійкість психіки і емоційної регуляції. Важливо пам´ятати, що дрібна моторика розвивається повільно. Зростає роль другої сигнальної системи. Новоутвореннями даного періоду є розвиток довільних психічних процесів, внутрішній план дій, рефлексія. Проте лише у 2-3 класах починають формуватися компоненти навчальної діяльності шляхом саморегуляції. Однак навчання повинно передувати розвитку дитини. Слід також зазначити, що протягом цього періоду змінюється ставлення учнів до навчання. Врахування вчителем вищезазначених особливостей сприятиме більш ефективній організації навчально-виховного процесу, доцільному і відповідному можливостям дітей підбору матеріалу, форм навчання, системи вправ та контролю.

Страницы: 1 2 Система вправ для навчання діалогічного мовлення
Система вправ для навчання діалогічного мовлення складається з трьох основних етапів: І етап – початковий, на якому відбувається презентація матеріалу; ІІ етап – середній, на якому відбувається практ ...

Поняття рейтингу
Сьогодні в теорії і практиці навчання все більше розповсюдження набуває рейтингово-модульний контроль. Очевидно, що зміст навчальної дисципліни і відповідної науки не тотожні. Для навчання обираються ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net