Характеристика розвитку основних пізнавальних психічних процесів, які повинен брати до уваги вчитель початкової школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики » Характеристика розвитку основних пізнавальних психічних процесів, які повинен брати до уваги вчитель початкової школи

Сторінка 1

Майбутній вчитель початкових класів має бути обізнаний у достатній мірі у питаннях розвитку пізнавальних психічних процесів. До основних процесів належать: сприймання, увага, мислення, мовлення, пам'ять, уява. Розглянемо детальніше кожен із них.

Сприймання молодших школярів досить розвинуте (їм притаманна висока гострота зору та слуху, вони добре орієнтуються у різноманітних формах та кольорах тощо), однак ще слабо диференційоване. Зокрема, діти цього віку ще не вміють здійснювати цілеспрямований аналіз результатів сприймання, виділяти серед них головне, істотне. Поступово сприймання у молодших школярів стає довільнішим, цілеспрямованішим процесом. Сприймаючи нові об'єкти, діти намагаються віднести їх до певної категорії. Вибираючи предмети із певної сукупності, учні орієнтуються переважно на колір та форму, вважаючи саме їх характерними ознаками. З віком зростає точність розрізнення форми предметів.

Значні зміни відбуваються в сприйманні навколишнього світу. У старшому дошкільному віці діти вже добре розрізняють колір і форму предмета. За обрисом чи за незначними деталями дитини визначає предмет і розрізняє його величину, форму, віддаленість і т. ін. Якщо у дитини добре розвинуте мовлення, то вона використовує різноманітні позначення просторових відношень. Складнішим для дитини дошкільного віку є сприймання часу – орієнтація в часі доби, в оцінці різних проміжків часу (тиждень, місяць, пора року, години, хвилини, секунди). Неоціненною є роль сприймання в оволодінні дитиною навичками письма, читання.

Характерною віковою особливістю є недостатньо розвинута довільна увага молодших школярів. Домінує увага мимовільна, спрямована на нові, яскраві, несподівані та захоплюючі об'єкти. Слабкість гальмівних процесів у цьому віці зумовлює також нестійкість уваги. Увага молодших школярів стає довільнішою за умови створення такої атмосфери для цілеспрямованої діяльності, за якої вони привчаються керуватися самостійно поставленою метою. При цьому розвиток довільної уваги іде від керування цілями, поставленими перед дітьми дорослими, до реалізації самостійно сформульованих цілей, від постійного контролю з боку вчителя (через контроль із боку однокласників) – до самоконтролю. З віком у дітей зростає обсяг і стійкість уваги. Увага молодших школярів тісно пов'язана з важливістю навчального матеріалу. Усвідомлення необхідності, цінності нової інформації, інтерес до її змісту зумовлює стійкість їхньої уваги. Увага залежить і від доступності та посильності навчальних завдань, поставлених перед учнями, а також від уміння вчителя так організувати процес навчання, щоб охопити ним усіх учнів класу.

Однією з причин нестійкості уваги у цьому віці є передусім недостатня розумова активність дітей, зумовлена як недосконалими методиками навчання, так і рівнем їхньої готовності до навчальної діяльності, нездатністю переборювати труднощі, станом здоров'я тощо.

Рівень розвитку уваги багато в чому визначає успішність навчання дитини в школі. До початку навчання в школі у дитини поступово формується довільна увага. Вона розвивається досить інтенсивно, якщо дитині допомагають дорослі. Розвиток довільної уваги тісно пов'язаний з розвитком відповідальності, що передбачає ретельне виконання будь-якого завдання – як цікавого, так і нецікавого. Довільна увага розвивається поступово, в міру розвитку окремих її властивостей, таких як обсяг, концентрація, розподіл і переключення, стійкість. Обсяг уваги визначається кількістю однорідних предметів, котрі охоплюють свідомість дитини. Усталеність уваги визначається тривалістю часу, протягом якого зберігається її концентрація. Усталеність уваги залежить від цілої низки умов: особливості завдання, ступеня його складності, зрозумілості, інтересу до нього дитини і сформованості її вольових якостей. Достатній рівень сформованості уваги у дитини засвідчує про розвиток у неї самоконтролю.

Страницы: 1 2Методичні рекомендації щодо формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії
Виходячи з виявленої сутності і структури хореографічної культури у підлітків засобами народної хореографії, узагальнення педагогічного досвіду, аналізу методичної документації, а також результатів е ...

Принципи виробничого навчання, їх характеристика
У дидактику професійно-технічного навчання принципи процесу професійного навчання є найважливішою категорією. Вони зв'язані з цілями навчання і виховання і мають історичний характер; деякі з них втра ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net