Формування лексичних навичок англійської мови

Сторінка 2

імітація ЗМ;

лаконічні відповіді на альтернативні запитання вчителя;

підстановка у ЗМ;

трансформація;

завершення ЗМ;

розширення ЗМ;

відповіді на інші типи запитань;

самостійне вживання ЛО у фразі/реченні;

об'єднання ЗМ у понадфразові єдності — діалогічну та монологічну.

Мета етапу автоматизації дій учнів з новими ЛО на понадфразовому рівні – навчити учнів вживати нові ЛО в коротких висловлюваннях монологічного і діалогічного характеру. Її реалізація передбачає виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ: об´єднання зразків мовлення у мікромонолозі; об´єднання зразків мовлення у мікродіалозі.

Слід прокоментувати деякі види вправ. Так, якщо учитель починає із загальних запитань, на які очікує короткі відповіді, він перевіряє розуміння учнями ЛО; почати репродукцію нової ЛО доцільно або з імітації ЗМ, або з лаконічних відповідей на альтернативні запитання, де матеріал для відповіді учня "закладений" у запитанні вчителя. Більш прийнятними є також лаконічні, а не повні відповіді на спеціальні запитання. Вправи на завершення ЗМ не слід змішувати із вправами на заповнення пропусків (відповідними ЛО). Підстановчі елементи у вправах можуть бути вербальними і підказуватися усно вчителем або подаватися списком, з якого учень може вибирати потрібну ЛО, та невербальними (малюнки тощо).

Далі здійснюється удосконалення дій учнів з ЛО і як результат – ситуативне вживання засвоєних ЛО при висловлюванні своїх думок в усній формі (говоріння) та письмовій формі (письмо), а також контекстне розуміння ЛО при читанні та аудіюванні.

Розглянемо детальніше види семантизації. Їх можна поділити на дві групи: перекладні та без перекладні (див. рис.1.1).

Способи семантизації

Перекладні способи

Безперекладні способи

Однослівний переклад

Багатослівний переклад

Пофразовий переклад

Тлумачення рідною мовою

Дефініція рідною мовою

Наочна семантизація

Мовна семантизація:

контекст

антоніми, синоніми

Дефініція іноземною мовою

Тлумачення значення іноземною мовою

Рисунок 1.1 – Способи семантизації

Перекладні способи розкриття значень іншомовних ЛО включають:

однослівний переклад:

bird - птах

salt – сіль;

багатослівний переклад:

go – йти, їхати, летіти, пливти;

пофразовий переклад;

тлумачення рідною мовою:

big – великий – означає величину, розмір;

go – рухатися будь-яким способом від даної точки;

дефініція/визначення:

watch – годинник, що носять на руці або в кишені.

До безперекладних способів розкриття значень іншомовних ЛО відносяться:

наочна семантизація – демонстрація предметів, малюнків, діапозитивів, картин, жестів, рухів тощо;

мовна семантизація:

а) за допомогою контексту, ілюстративного речення. Наприклад, The basket weights 5 pounds.

б) зіставлення однієї ЛО з іншими відомими словами іноземної мови – за допомогою антонімів і зрідки синонімів. Наприклад, cold – warm, quick – slow;

дефініція іноземною мовою – опис значення нового слова за допомогою уже відомих слів (a teenager – a person from 13 to 19 years of age);

тлумачення значення ЛО іноземною мовою (sir – a respectful term of address to a man) .

При ознайомленні з назвами речей, дій, ознак, що мають конкретне значення, вчитель обирає безперекладні способи семантизації, використовуючи для цього предметно-зображальну наочність, демонстрацію дій; ознайомлення з національними реаліями вимагає застосування лінгвокраїнознавчих коментарів. Наведемо приклади деяких коментарів.

А. Для роботи з етнографічними реаліями:

• lunch - другий сніданок. Його називають "ланч" українською мовою. За часом відповідає нашому обіду - звичайно від 12 до 15 години.

• iquash – an indoor ball game for children.

Б. Коментарі для роботи з реаліями культури (фольклор, література).

• Humpty-Dumpty – коротун, людина-яйце, герой дитячих віршиків в англомовних країнах.

• Winnie-the-Pooh – Війні Пух, плюшеве ведмежа, герой літературних казок англійського письменника Алана Мілна.

Отже, одним з основних компонентів методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики є знання процесу формування лексичних навичок молодших школярів. У відповідності із різними пластами лексичного матеріалу та рецептивним чи продуктивним характером відповідного виду мовленнєвої діяльності, необхідно сформувати такі види навичок: репродуктивні лексичні навички; рецептивні лексичні навички; навички обґрунтованої здогадки; навички користування різними видами словників. Цей процес відбувається у два етапи: ознайомлення учнів з новими ЛО; автоматизація дій учнів з новими ЛО. На першому етапі застосовується прийом семантизації: перекладний (однослівний, багатослівний, пофразовий, тлумачення рідною мовою, дефініція рідною мовою) та безперекладний (наочна семантизація, мовна семантизація, дефініція іноземною мовою, тлумачення значення ЛО іноземною мовою). На другому етапі використовуються рецептивно-репродуктивні та продуктивні умовно-комунікативні вправи, в яких учень сприймає зразок мовлення і виконує з ним певні дії (в усній або письмовій формі) згідно створеної учителем ситуації мовлення.

Страницы: 1 2 Характеристика розвитку основних пізнавальних психічних процесів, які повинен брати до уваги вчитель початкової школи
Майбутній вчитель початкових класів має бути обізнаний у достатній мірі у питаннях розвитку пізнавальних психічних процесів. До основних процесів належать: сприймання, увага, мислення, мовлення, пам' ...

Шляхи формування композиційних навичок в учнів 1-4 класів
Тематичне малювання проводиться після ряду підготовчих уроків, без яких не можна давати завдання на тему. При цьому уроки малювання з натури збагачують запас знань і дають навички графічно грамотного ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net