Формування лексичних навичок англійської мови

Сторінка 2

імітація ЗМ;

лаконічні відповіді на альтернативні запитання вчителя;

підстановка у ЗМ;

трансформація;

завершення ЗМ;

розширення ЗМ;

відповіді на інші типи запитань;

самостійне вживання ЛО у фразі/реченні;

об'єднання ЗМ у понадфразові єдності — діалогічну та монологічну.

Мета етапу автоматизації дій учнів з новими ЛО на понадфразовому рівні – навчити учнів вживати нові ЛО в коротких висловлюваннях монологічного і діалогічного характеру. Її реалізація передбачає виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ: об´єднання зразків мовлення у мікромонолозі; об´єднання зразків мовлення у мікродіалозі.

Слід прокоментувати деякі види вправ. Так, якщо учитель починає із загальних запитань, на які очікує короткі відповіді, він перевіряє розуміння учнями ЛО; почати репродукцію нової ЛО доцільно або з імітації ЗМ, або з лаконічних відповідей на альтернативні запитання, де матеріал для відповіді учня "закладений" у запитанні вчителя. Більш прийнятними є також лаконічні, а не повні відповіді на спеціальні запитання. Вправи на завершення ЗМ не слід змішувати із вправами на заповнення пропусків (відповідними ЛО). Підстановчі елементи у вправах можуть бути вербальними і підказуватися усно вчителем або подаватися списком, з якого учень може вибирати потрібну ЛО, та невербальними (малюнки тощо).

Далі здійснюється удосконалення дій учнів з ЛО і як результат – ситуативне вживання засвоєних ЛО при висловлюванні своїх думок в усній формі (говоріння) та письмовій формі (письмо), а також контекстне розуміння ЛО при читанні та аудіюванні.

Розглянемо детальніше види семантизації. Їх можна поділити на дві групи: перекладні та без перекладні (див. рис.1.1).

Способи семантизації

Перекладні способи

Безперекладні способи

Однослівний переклад

Багатослівний переклад

Пофразовий переклад

Тлумачення рідною мовою

Дефініція рідною мовою

Наочна семантизація

Мовна семантизація:

контекст

антоніми, синоніми

Дефініція іноземною мовою

Тлумачення значення іноземною мовою

Рисунок 1.1 – Способи семантизації

Перекладні способи розкриття значень іншомовних ЛО включають:

однослівний переклад:

bird - птах

salt – сіль;

багатослівний переклад:

go – йти, їхати, летіти, пливти;

пофразовий переклад;

тлумачення рідною мовою:

big – великий – означає величину, розмір;

go – рухатися будь-яким способом від даної точки;

дефініція/визначення:

watch – годинник, що носять на руці або в кишені.

До безперекладних способів розкриття значень іншомовних ЛО відносяться:

наочна семантизація – демонстрація предметів, малюнків, діапозитивів, картин, жестів, рухів тощо;

мовна семантизація:

а) за допомогою контексту, ілюстративного речення. Наприклад, The basket weights 5 pounds.

б) зіставлення однієї ЛО з іншими відомими словами іноземної мови – за допомогою антонімів і зрідки синонімів. Наприклад, cold – warm, quick – slow;

дефініція іноземною мовою – опис значення нового слова за допомогою уже відомих слів (a teenager – a person from 13 to 19 years of age);

тлумачення значення ЛО іноземною мовою (sir – a respectful term of address to a man) .

При ознайомленні з назвами речей, дій, ознак, що мають конкретне значення, вчитель обирає безперекладні способи семантизації, використовуючи для цього предметно-зображальну наочність, демонстрацію дій; ознайомлення з національними реаліями вимагає застосування лінгвокраїнознавчих коментарів. Наведемо приклади деяких коментарів.

А. Для роботи з етнографічними реаліями:

• lunch - другий сніданок. Його називають "ланч" українською мовою. За часом відповідає нашому обіду - звичайно від 12 до 15 години.

• iquash – an indoor ball game for children.

Б. Коментарі для роботи з реаліями культури (фольклор, література).

• Humpty-Dumpty – коротун, людина-яйце, герой дитячих віршиків в англомовних країнах.

• Winnie-the-Pooh – Війні Пух, плюшеве ведмежа, герой літературних казок англійського письменника Алана Мілна.

Отже, одним з основних компонентів методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики є знання процесу формування лексичних навичок молодших школярів. У відповідності із різними пластами лексичного матеріалу та рецептивним чи продуктивним характером відповідного виду мовленнєвої діяльності, необхідно сформувати такі види навичок: репродуктивні лексичні навички; рецептивні лексичні навички; навички обґрунтованої здогадки; навички користування різними видами словників. Цей процес відбувається у два етапи: ознайомлення учнів з новими ЛО; автоматизація дій учнів з новими ЛО. На першому етапі застосовується прийом семантизації: перекладний (однослівний, багатослівний, пофразовий, тлумачення рідною мовою, дефініція рідною мовою) та безперекладний (наочна семантизація, мовна семантизація, дефініція іноземною мовою, тлумачення значення ЛО іноземною мовою). На другому етапі використовуються рецептивно-репродуктивні та продуктивні умовно-комунікативні вправи, в яких учень сприймає зразок мовлення і виконує з ним певні дії (в усній або письмовій формі) згідно створеної учителем ситуації мовлення.

Страницы: 1 2 Методи контролю та самоконтролю вихованості учнів
Управління цілісним педагогічним процесом неможливе без зворотного зв’язку, який несе характеристику його результативності. Виконати цю функцію допомагають Щоб оцінювати ефективність виховного процес ...

Стан організації самостійної роботи на уроках курсу «Основи здоров'я » у практиці початкової школи
В останні роки опубліковано ряд посібників, які містять завдання для використання самостійних робіт на уроках з навчального курсу «Основи здоров'я». Ці посібники до певної міри надають учителям можли ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net