Труднощі, що виникають при вивченні лексики англійської мови

Сторінка 1

Під час вивчення лексики учні стикаються із цілою низкою об'єктивних труднощів. Завданням викладачів вищого навчального закладу є підготовка студентів до подолання цих труднощів. Для цього необхідно розуміти причини виникнення проблем у молодших школярів та знати шляхи їх подолання.

Найбільша складність в оволодінні лексичним значенням, як зазначають усі спеціалісти в галузі навчання іноземних мов, полягає у невідповідності значень слів рідної та іноземної мов (наприклад, при неспівпаданні обсягів значень слів в іноземній і рідній мовах, при засвоєнні багатозначних слів, фразеологічних сполучень, у випадку так званої "фальшивої синонімії" і т.п.). Справа в тому, що який би прийом семантизації не використовували, він повинен приводити до тісного зв'язку звукової форми слова з його денотатом, з конкретною діяльністю, з елементами досвіду учнів.

Учителям англійської мови добре відомі типові помилки учнів, спричинені неадекватністю правил сполучуваності слів в англійській та українській мовах, особливостями їх функціонування в мовленні (наприклад, великі труднощі виникають при засвоєнні словосполучень, які не мають точної структурно-семантичної відповідності еквівалентам у рідній мові). Наприклад: Answer to my questions. Listen me carefully. Замість: Answer my questions. Listen to me carefully.

Також певні труднощі можуть виникати у зв´язку із формою слова: звуковою, графічною, структурною (наприклад, труднощі виникають при засвоєнні омофонів, у тому числі граматичних, омографів – у випадку значних графемно-фонемних розбіжностей, багатоскладових і похідних слів).

Як відомо, вживання лексики в мовленні передбачає єдність форми і значення ЛО. Проте цей процес ускладнюється інтерференцією з боку рідної мови. Чинниками цього можуть бути:

1) розбіжності в передачі значень деяких ЛО (порівняймо: українські слова "плакати", "кричати" - передаються в англійській мові одним словом – cry);

2) відсутність певних понять у рідній мові учнів (lady, sir, lunch);

3) різні правила сполучуваності слів тощо .

Тому планування роботи з ЛО на уроці вимагає ретельного аналізу учителем особливостей кожної ЛО, її форми (фонетичної, графічної, структурної, граматичної), значення, особливостей вживання у мовленні, вибір адекватних прийомів організації, ознайомлення, тренування і застосування відповідних ЛО у процесі спілкування. Так, при ознайомленні з назвами речей, дій, ознак, що мають конкретне значення, вчитель обирає безперекладні способи семантизації, використовуючи для цього предметно-зображальну наочність, демонстрацію дій; ознайомлення з національними реаліями вимагає застосування лінгвокраїнознавчих коментарів .

Генрі Світ наголошує на тому, що європейські мови належать до однієї арійської мовної групи. Цей факт зумовлює наявність в англійській та в більшості європейських мов, зокрема і в українській, великого класу спільних слів, запозичених з латинської, французької, грецької мов. Проте з цього не варто робити передчасний хибний висновок, що оволодіння англійською лексикою – це простий процес. Насправді це зовсім не так. Цілком можливо оволодіти граматикою мови з метою читання за певний проміжок часу – в основному не більше шести місяців. Проте це неможливо зробити стосовно лексики. Цілком очевидно, що кожна мова в усній формі повинна бути пристосована до середніх можливостей її носіїв.

З лінгвістичної точки зору трудність вивчення англійської мови полягає в тому, що на даному етапі англійська мова є аналітичною, а українська – флективною, синтетичною. У лексичній підсистемі англійської мови співіснують дві типологічно різні частини: споконвічний аналітизований та запозичений синтетичний. На останній не розповсюджуються такі загальні для англійської мови риси, як частиномовна поліфункціональність, чіткість морфемної структури слова, односкладність кореня та слова. Ця частина лексики не приймає участі в аналітичному лексемотворенні і слабко охоплена словотворенням, проте значно активніше, ніж аналітизована частина, приймає участь у афіксальному словотворенні.

В ономасіологічному аспекті, тобто з точки зору структури та кількості категоріальних значень, складність може полягати у тому, що певний афікс, зображений однаковою графемою, може виражати різні категоріальні значення. Наприклад, флексія –s у глаголі stops має значення особи, часу, виду та стану, а у слові songs – лише числа (множина).

У семасіологічному аспекті труднощі може становити така характерна риса англійських слів як полісемантичність (багатозначність). Так, наприклад, слово boat має декілька відповідників в українській мові: човен, судно/корабель, шлюпка; coat може означати наступне: верхній одяг, пальто, піджак, кітель, хутро (тварин), шар фарби.

Також певну складність для засвоєння лексичного матеріалу становить характерна для англійської мови слабка розмежованість між частинами мови, що зумовлює активний перехід від частиномовної спеціалізації слова, притаманної флективним мовам, до частиномовної поліфункціональності, притаманної коренеізолюючим мовам. Наприклад, слово water позначає іменник "вода" та дієслово "поливати водою".

Страницы: 1 2 3Гра як форма навчання у початковій школі
У глибоку давнину дитячі ігри виникли як стихійне наслідування дій дорослих. В ігрових вправах і змаганнях підростаюче покоління готувалося до праці, полювання, війни, виконання норм поведінки, тобто ...

Інноваційні заклади освіти
Інноваційний заклад освіти — навчальний загальноосвітній заклад, в якому педагогічний та учнівський колективи експериментують, апробують чи впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, технології. Вид ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net