Проблема формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики в умовах переходу до Болонського процесу

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики » Проблема формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики в умовах переходу до Болонського процесу

Сторінка 4

Семінарське заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо визначених тем робочою навчальною програмою. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди (просемінар), рецензування та обговорення рефератів і доповідей, дискусій. На семінарському занятті, обговорюючи з викладачем теоретичні питання методики викладання англійської мови в початковій школі, студенти демонструють рівень декларативних знань, набутих на лекціях та під час самостійної та індивідуальної робіт.

Індивідуальні заняття є новою формою організації навчального процесу у вищих закладах освіти. Вони передбачають створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності. Індивідуальні заняття проводяться, як правило, у позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою (предметною або цикловою комісією) з урахуванням потреб і можливостей студента. Протягом індивідуальної роботи студент набуває методичних декларативних та процедурних знань. Так, проводячи певне дослідження, студенти набувають декларативних знань; працюючи з комп´ютерними засобами навчання англійської мови,– процедурних знань щодо їх використання в процесах навчання, освіти, виховання й розвитку молодших школярів.

Консультація — це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультації протягом семестру (поточні консультації, семестрові) та перед контрольним заходом (екзаменаційні) проводяться за графіком деканату факультету (відділення).

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання у вищій школі, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. До індивідуальних завдань відносяться реферати, розрахункові, графічні, курсові та дипломні проекти (роботи) тощо .

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять .

В організації навчального процесу вищих закладів освіти застосовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних розділів (тем) навчальної програми, й також до виконання конкретних завдань. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання знань студентів визначаються відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання студентів на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну атестацію студента.

Таким чином, кожен студент, що навчається за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, повинен володіти системою знань про особливості організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. На даному етапі розвитку вищої освіти Україна приймає активну участь у реалізації Болонського процесу. Після підписання Болонської декларації у 1998 році європейські вищі навчальні заклади взяли на себе завдання та головну роль у створенні Європейського простору вищої освіти, що є ключовим шляхом сприяння мобільності та працевлаштування громадян, а також розвитку контингенту в цілому. В основі сучасного навчального процесу лежить кредитно-модульна система. Згідно з неї студенти опрацьовують навчальний матеріал окремими блоками (модулями), отримуючи оцінку з кожного модуля. Протягом навчання студенти повинні відпрацювати певну кількість кредитів. Основними формами організації навчального процесу у вищих закладах освіти є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультації, індивідуальні завдання, самостійна робота, поточний та підсумковий контроль контрольні заходи.

Страницы: 1 2 3 4 Інтелектуальні вміння
Навчання та синдром неуважності Ознаки синдрому неуважності: На заняттях: Ви можете відповісти недоладно. Ви не можете конспектувати. У вас труднощі з командами або завданнями Виконуючи домашні завда ...

Задачі, принципи фізичного виховання
Будь-яка усвідомлена діяльність можлива лише за умови чіткого визначення її мети. Мета - це очікуваний результат діяльності, до якого прагне людина. Вона випливає з певних потреб окремої людини, груп ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net