Дослідження досягнень зарубіжних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики » Дослідження досягнень зарубіжних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики

Сторінка 4

Особливого поширення за кордоном набувають зараз ідеї автономії учнів у навчальному процесі (Lerner-autonomie). Саме ця методична концепція стала предметом обговорення на семінарі в Граці (Австрія, червень 1997), організованому Європейським центром сучасних мов (European Centre of Modern Languages). Автономія навчання тісно пов'язана з поворотом до орієнтованого на учня навчання. Ця тенденція чітко викристалізувалася ще в середині 80-х років, але не знайшла свого подальшого розвитку, хоча і перегукується з поняттями індивідуалізації навчання. Чому саме автономія в навчанні? Це обумовлено необхідністю переходу від школи, яка дає лише символічні уявлення про дійсність, про реальне життя, до школи, яка справді активно готує до цього життя. Тобто йдеться про втручання у суспільні процеси. Учень повністю автономний, якщо він працює сам або в групі і переймає на себе відповідальність за планування, перебіг і результат своєї роботи. Важливу роль при цьому відіграє вчитель, який має бути: творцем доброзичливої розкутої атмосфери; комунікативним партнером учня; лідером навчального процесу; радником, моделлю, інструктором, експертом; спеціальним монітором, який стежить за перебігом навчального процесу і пропонує альтернативні рішення, якщо учень неспроможний розв'язати проблему сам.

Так, одним із основних принципів "мовчазного" методу (Silent Way), розробленого Галебом Гатегно (Galeb Gattegno), є підпорядкованість навчання учінню. Цим визначається "мовчазна" роль учителя та одночасно велика мовленнєва активність і самостійність тих, хто навчається. У навчанні широко використовуються жести вчителя, кольорові звукові та вокабулярні таблиці, кубики для демонстрації введення та засвоєння звуків, слів, структур у діях і ситуаціях.

Отже, методи навчання ІМ за кордоном складають дві великі групи. До першої належать методи, орієнтовані на групову роботу, які переважно прийшли до Європи із США, наприклад: "Natural Approach", "Community Language Learning", "Counseling Learning", "Total Physical Response", "Silent Way" нейролінгвістичне програмування NLP (Neurolinguistic Programming). До другої групи належать європейські методи, такі як сугестопедія, драма-педагогіка, TANDEM-метод, навчання через навчання LDL (Lernen-durch-Lehren Methode), тематико-орієнтоване навчання TZL (Themenzentrierte Interaktion), Freire-педагогіка. Вони відрізняються від комунікативного методу навчання, який є основним у вітчизняній методиці викладання ІМ, тим, що роль вчителя у навчальному процесі відходить на другий план, він виступає організатором та спостерігачем (нарпиклад, метод Silent Way); діяльність вчителя можуть виконувати самі учні (наприклад, TANDEM-метод); провідне місце відводиться невербальній комунікації (наприклад, сугестопедичні методи); розуміння ІМ передує говорінню (наприклад, Total Physical Response). Закордонній методиці викладання ІМ характерне надання великого значення застосуванню аудіовізуальних та інших технічних засобів, що удосконалюють процес оволодіння мовою, але при цьому зменшується роль живого спілкування, що не може не відобразитись на мовленні учнів та здатності вступати у безпосередню комунікацію. Однак сучасні тенденції зумовлюють активне застосування закордонних методів навчання або принаймні їх елементів, досягаючи при цьому більш ефективних умов формування в учнів комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації.

На сьогоднішній день Україна приймає активну участь у Болонському процесі. У зв´язку з цим відбувається ціла низка реорганізацій, перебудов, змін, удосконалень. Згідно з концептуальними засадами розвитку педагогічної освіти в нашій країні, затвердженими Міністерством освіти і науки України 31 грудня 2004 року, метою її трансформації є забезпечення підготовки педагогічних працівників, здатних здійснювати реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави. Юридично це базується на Конституції України, Національній доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, Законі про вищу освіту України, Державній програмі "Вчитель", "Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти". У ВНЗ була запроваджена кредитно-модульна система навчання, у рамках якої системою методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової школи передбачено такі організаційні форми навчання:

Страницы: 1 2 3 4 5Особливості календарно-тематичного планування з курсу "Основи петриківського розпису"
При плануванні навчального процесу створюються передумови для його своєчасного матеріального забезпечення, розкривається зв'язок між зиістом даного виду занять та змістом інших навчальних предметів, ...

Використання Болонського процесу у Тернопільському державному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка
Для прикладу можна розглянути розподіл годин кредиту для курсу «Вища освіта України і Болонський процес» у Тернопільсокому державному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Процеси європейської і ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net