Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики » Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Сторінка 1

Як вже було зазначено, лекція належить до основних форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і одночасно виступає у ролі методу навчання. Навчальна лекція — це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни. Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом (робочим навчальним планом), а його тематика — робочою навчальною програмою навчальної дисципліни .

На лекціях студенти набувають декларативних знань про загальноприйняті теоретичні положення методики викладання іноземних мов у початковій школі та про нові дискусійні ідеї вітчизняних і зарубіжних методистів, а також процедурних знань про технологію іншомовної освіти молодших школярів. Методичні декларативні знання, проявляючись на рівні вербального опису, є знаннями про систему й процес іншомовної освіти молодших школярів та про вчителя іноземної мови початкової школи. Методичні процедурні знання, проявляючись на рівні реальної дії, є знаннями про методи і прийоми іншомовної освіти молодших школярів на уроках і позакласних заходах та про її наукове дослідження .

Ми пропонуємо використати такий різновид лекції як лекція-дискусія. При цьому відбувається структурована подача навчального матеріалу вчителем, наведення прикладів, використовуються методи розповіді, пояснення, ілюстрації, бесіди, студенти приймають активну участь у ході лекції, що сприяє свідомому засвоєнню знань. Мета лекції не передбачає надання студентам глибоких ґрунтовних знань з даної теми. Під час лекції необхідно надати структуру знань про процес оволодіння лексичними навичками, ознайомити з основними поняттями теми, що допоможе зрозуміти суть процесу формування лексичної компетенції молодших школярів та полегшити підготовку до семінарського заняття, виконання самостійного завдання та складання поточного контролю. На даній лекції необхідно сформувати у студентів наступні поняття: зміст навчання лексики, словниковий запас, шкільний лексичний мінімум, лексична одиниця, етапи формування лексичної навички, способи семантизації, система вправ.

Лекція

Тема. Формування лексичних навичок англійської мови.

Тип лекції: лекція-дискусія.

Мета: набуття декларативних знань про поняття лексичної компетенції, суть процесу засвоєння лексичного матеріалу, етапи формування лексичної навички та систему вправ.

Провідна ідея: процес формування в молодших школярів лексичної іншомовної компетенції потребує власної технології навчання.

Основні поняття: зміст навчання лексики, словниковий запас, шкільний лексичний мінімум, лексична одиниця, етапи формування лексичної навички, способи семантизації, система вправ.

План

Поняття лексичної компетенції.

Зміст навчання лексики.

Труднощі засвоєння лексичних одиниць.

Етапи засвоєння лексичного матеріалу.

Засоби семантизації та презентації лексичного матеріалу.

Система вправ для формування лексичних навичок.

Лекція

"Формування лексичних навичок англійської мови"

1. Поняття лексичної компетенції

Під лексичною компетенцією розуміють лексичні знання, а також здатність використовувати мовний словниковий запас у мовленні: усному (аудіювання, говоріння) і писемному (читання, письмо).

Страницы: 1 2 3 4 5 6Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання
Дослідження науковців засвідчили, що творчість – це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі яких можна створити певні ме ...

Засоби масової інформації як форма позакласної роботи
До засобів масової інформації відносяться: газети, журнали, радіо, телебачення. Вони широко використовуються в нашому житті. Що стосується середньої школи, то до засобів масової інформації можна відн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net