Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики » Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Сторінка 3

Рисунок 3.1 – Зміст навчання лексики

До лексичного матеріалу (шкільного словникового запасу) відносять активний та пасивний лексичні мінімуми (реальний словник), а також потенційний словник.

- Що ви розумієте під поняттями "активний лексичний мінімум", "пасивний лексичний мінімум", "потенціальний словник"?

Активний лексичний мінімум – це той лексичний матеріал, яким учні повинні користуватися для вираження своїх думок в усній та письмовій формі, а також розуміти думки інших людей при аудіюванні та читанні. Пасивний лексичний мінімум – це та лексика, яку учні мають лише розуміти при сприйманні чужих думок в усній формі (при аудіюванні) та письмовій формі (при читанні). Потенціальний словник включає незнайомі ЛО, про значення яких учень може здогадатись при читання та/або аудіюванні: інтернаціональні слова; складні та похідні слова, які складаються з відомих учням компонентів;конвертовані слова; нові значення відомих багатозначних слів; слова, про значення яких можна здогадатися з контексту.

Центральною ланкою в роботі над засвоєнням лексичного матеріалу є формування лексичних навичок, які визначають лексичну правильність мовлення. Беручи до уваги різні пласти лексичного матеріалу та рецептивний чи продуктивний характер відповідного виду мовленнєвої діяльності, необхідно сформувати такі види навичок:

репродуктивні лексичні навички;

рецептивні лексичні навички;

навички обгрунованої здогадки;

навички користування різними видами словників.

До репродуктивних лексичних навичок належить вживання ЛО активного мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуацією спілкування і метою комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями: виклик ЛО з довготривалої пам'яті, зовнішньомовленнєве відтворення ЛО у потоці мовлення; миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності.

До рецептивних лексичних навичок належать навички розпізнавання і розуміння ЛО активного і пасивного мінімумів при читанні та аудіюванні.

Навички обґрунтованої здогадки відносяться до потенціального словника при читанні та аудіюванні.

3. Труднощі засвоєння лексичних одиниць

Під час вивчення лексики учні стикаються з цілою низкою об'єктивних труднощів. Розглядаючи дане питання, слід звернути увагу на методичний, лінгвістичний та психологічний аспекти даної проблеми. З лінгвістичної точки зору труднощі можуть бути пов´язані з аналітичним устроєм іноземної мови, функціонуванням двох груп лексичної підсистеми (аналітичною та синтетичною), омонімією афіксів, багатозначністю та частиномовною поліфункціональністю лексем. З точки зору методики сумарна трудність ЛО об´єднує різні труднощі, пов´язані зі значенням ЛО, формою слова та його сполучуваністю з іншими словами. У психологічному аспекті труднощі можуть виникати через особливості розвитку психічних процесів дитини, особистісні зміни та погіршення ставлення до навчання, обмеженість навчального часу, недооцінки самостійної роботи учнів та важливості врахування індивідуальних особливостей учнів.

Найбільша складність в оволодінні лексичним значенням, як зазначають усі спеціалісти в галузі навчання іноземних мов, полягає у невідповідності значень слів рідної та іноземної мов.

- Наведіть приклади.

Наприклад, такі труднощі виникають при невідповідності обсягів значень слів в іноземній і рідній мовах, при засвоєнні багатозначних слів, фразеологічних сполучень, у випадку так званої "фальшивої синонімії" і т.п. Справа в тому, що який би прийом семантизації не використовували, він повинен приводити до тісного зв'язку звукової форми слова з його денотатом, з конкретною діяльністю, з елементами досвіду учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Причини та наслідки до яких призводять поширення тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків
Шкідливі звички, що формуються у підростаючого покоління в шкільному віці, катастрофічно впливають на подальше особисте життя людини, соціальний та економічний стан суспільства, моральне та фізичне з ...

Зміст навчального матеріалу з графічними техніками у підручниках з образотворчого мистецтва для середньої школи
Підручник з образотворчого мистецтва, що створений для користування учнями та вчителями, частіше за все мається в дуже обмеженій кількості тільки в шкільній бібліотеці. Тому на уроці підручником має ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net