Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики » Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Сторінка 5

- Наведіть приклад.

Наприклад, слово water позначає іменник "вода" та дієслово "поливати водою".

Аналіз педагогічної практики та змісту психолого-педагогічногої літератури дозволяє виділити наступні причини забування раніше засвоєної лексики:

особистісні зміни та пов′язані з ними погіршення ставлення до навчання, до вивчення ІМ;

недооцінка вчителем мимовільного запам′ятовування, систематичного повторення під час засвоєння мови;

погіршення пам′яті, недостатнє використання заходів щодо активізації запам′ятовування;

обмеженість навчального часу, недооцінка самостійної роботи учнів.

Зазначимо, що у молодшому шкільному віці тільки починає формуватися довільна цілеспрямована увага та розуміння, а також довільне спрямоване запам'ятовування учбового матеріалу. Тому не доцільно засвоювати іноземні слова одним лише шляхом їх багаторазового повторення, бо це може призвести до появи стійкої звички заучувати механічно. Відомо, що ця звичка може стати вагомою перепоною і може бути перенесена і на інші учбові дисципліни, а позбавитися її дуже важко.

Проблема врахування індивідуальних особливостей учнів є однією з центральних проблем при вивченні іноземних мов. Н.Д.Лєвитов вважав, що жоден метод навчання і виховання не може дати потрібних результатів, якщо він застосовується без врахування індивідуальності учня. Ця проблема має велике значення для процесу навчання іноземної мови. Навіть в умовах загальноосвітніх шкіл наповнюваність груп і класів велика, проте учитель має знати індивідуальні особливості усіх учнів. Кожен учень – то своєрідна неповторна індивідуальність. Індивідуальна і мова дитини як вираження її переживань, почуттів, емоцій, стосунків з іншими людьми, моральних устремлінь. Мета вчителя – допомогти учням з різними потенційними задатками оволодіти англійською мовою.

Таким чином, лише за наявності усіх складових методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі (знання мови, методики викладання ІМ, психології, особистісні якості вчителя, його комунікативна та інформаційна компетенції) можливо запобігти виникнення об´єктивних труднощів під час формування лексичної компетенції молодшого школяра.

4. Етапи засвоєння лексичного матеріалу

У процесі засвоєння лексичного матеріалу можна виділити наступні етапи.

Етап ознайомлення учнів з новими ЛО – семантизація ЛО.

Етап автоматизації дій учнів з новими ЛО, де розрізняють:

автоматизацію на рівні словоформи, вільного словосполучення та фрази/речення;

автоматизацію на понадфразовому рівні – діалогічної або монологічної єдності.

Мета першого етапу – семантизувати нові ЛО, продемонструвати звукову, графічну і граматичну форми нових ЛО. Вчитель вводить нові ЛО (в реченні, ситуації, розповіді тощо); перевіряє розуміння значення нових ЛО (відповіді на запитання вчителя); проводить фонетичне опрацювання нових ЛО (вправи в імітації); демонстрація графічної і граматичної форм нових ЛО (транскрипція, форма множини).

Етап автоматизації дій учнів з новими ЛО на рівні словоформи, вільного словосполучення та фрази/речення має на меті навчити учнів вживати нові ЛО на відповідному рівні. Для цього учні виконують рецептивно-репродуктивні умовно-мовленнєві вправи: імітація зразка мовлення; підстановка до зразка мовлення; трансформація зразка мовлення; завершення зразка мовлення; розширення зразка мовлення; відповідь на запитання; самостійне вживання нових ЛО.

Мета етапу автоматизації дій учнів з новими ЛО на понадфразовому рівні – навчити учнів вживати нові ЛО в коротких висловлюваннях монологічного і діалогічного характеру. Її реалізація передбачає виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ: об´єднання зразків мовлення у мікромонолозі; об´єднання зразків мовлення у мікродіалозі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7



Зміст позакласної роботи
Розгляд чинників зв'язку уроку і позаурочної роботи показує, що компоненти цілей і змісту навчання іноземної мови не тільки цементують взаємодію організаційних форм учбово-виховного процесу, але і вх ...

Короткі історичні відомості про афазію
Афазія - повна або часткова втрата мовлення, зумовлена локальними ураженнями головного мозку. У 1861 р. французький лікар П. Брока продемонстрував мозок хворого на афазію з обширним розм'якшенням в о ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net