Методичне забезпечення модуля самостійної роботи

Сторінка 1

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Вона передбачає самостійне опрацювання певної частини теми. Зазвичай для цього відводиться найлегший матеріал, який чітко і доступно висвітлений у літературних джерелах, не містить у собі протиріч та проблематики, має переважно теоретичну цінність і не має широких можливостей для створення проблемної ситуації, організації дискусії. Запропонований нами модуль самостійної роботи відповідає вищезазначеним особливостям. Сформульовані питання та завдання для опрацювання допоможуть студентам систематизувати та закріпити знання з даної теми.

Самостійна робота

Тема. Теоретичні засади формування лексичної компетенції молодших школярів.

Мета: поглибити та розширити декларативні знання про зміст і мету навчання лексики в початковій школі, словниковий запас учнів, шкільних лексичних мінімум та критерії його відбору.

Завдання:

вивчити базову термінологію з теми;

конкретизувати знання про зміст навчання лексики в початковій школі;

ознайомитися з критеріями відбору лексичних мінімумів;

ознайомитись з основними труднощами, що виникають під час формування лексичних навичок

Питання для опрацювання:

Базова термінологія.

Зміст навчання лексики в початковій школі.

а) лексичний матеріал;

б) лексичні навички.

Критерії відбору лексичних мінімумів.

Труднощі навчання лексичного матеріалу.

Завдання

Опрацювавши науково-методичну літературу, складіть таблиці, що відображатимуть основний зміст питань.

Зміст навчання лексики

Лексичний матеріал

Лексичні навички

Шкільний лексичний мінімум

Реальний словник

Потенційний словник

Критерії відбору лексичного матеріалу

Основні критерії

Додаткові критерії

Труднощі навчання лексичного матеріалу

Об´єктивні труднощі

Шляхи подолання

Лінгвістичні труднощі

Методичні труднощі

Психологічні труднощі

Зміст навчання лексики складають два блоки: лексичний матеріал та лексичні навички. Лексичний матеріал складають реальний словник (активний та пасивний лексичні мінімуми) та потенціальний словник. Виділяють репродуктивні (говоріння, письмо) та рецептивні (аудіювання, читання), а також навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць потенціального словника та навички користування різними видами словників.

Відбір лексичних мінімумів проводиться укладачами програм та авторами підручників, які й визначають кількість лексичних одиниць та їх віднесення до активного або пасивного мінімуму. І.В.Рахманінов усі критерії розподіляє на основні та додаткові. До основних належать: семантична цінність, тобто важливість поняття, позначеного даним словом; здатність до поєднання з якомога більшою кількістю інших слів; стилістична необмеженість, тобто приналежність слова як до усного розмовного мовлення, так і до книжкового. Додаткові критерії: багатозначність; словотворча цінність; здатність слів виконувати конструктивну функцію у реченні; частотність.

Труднощі засвоєння лексичного матеріалу можна умовно віднести до лінгвістичних, методичних та психологічних. З лінгвістичної точки зору труднощі можуть бути пов´язані з аналітичним устроєм іноземної мови, функціонуванням двох груп лексичної підсистеми (аналітичною та синтетичною), омонімією афіксів, багатозначністю та частиномовною поліфункціональністю лексем. З точки зору методики сумарна трудність ЛО об´єднує різні труднощі, пов´язані зі значенням ЛО, формою слова та його сполучуваністю з іншими словами. У психологічному аспекті труднощі можуть виникати через особливості розвитку психічних процесів дитини, особистісні зміни та погіршення ставлення до навчання, обмеженість навчального часу, недооцінки самостійної роботи учнів та важливості врахування індивідуальних особливостей учнів.

Страницы: 1 2 3 4Форми та засоби екологічного виховання
Зрозуміло, що екологічне виховання сьогодні не повинно обмежуватися виключно розширенням поінформованості школярів. Реальним постає той факт, що шкільні заняття повинні базуватися на реалізації психо ...

Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів
Мовний розвиток дитини у молодшому шкільному віці щодалі більше привертає увагу сучасних дослідників у галузі педагогічної психології. Психологічним підґрунтям навчання молодших школярів усного й пис ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net