Методичне забезпечення модуля самостійної роботи

Сторінка 3

а) багатослівний переклад;

б) тлумачення рідною мовою;

в) дефініція рідною мовою.

Ключі до тестів

1. Під лексичною компетенцією розуміють лексичні знання, а також здатність використовувати мовний словниковий запас у мовленні: усному (аудіювання, говоріння) і писемному (читання, письмо).

2 – в

3 – е

4 – а, в

5 – в

6 – а, б

7 – б, в

8 – а, в

9 – б

10 – а– в

12 –

Етап ознайомлення учнів з новими ЛО – семантизація ЛО.

Етап автоматизації дій учнів з новими ЛО, де розрізняють:

автоматизацію на рівні словоформи, вільного словосполучення та фрази/речення;

автоматизацію на понадфразовому рівні – діалогічної або монологічної єдності.

13 – а

14 – а, в

15 – б, в

16 – а, в

17 – б

18 – в

19 –

-наочна семантнизація

-мовна семантизація

-дефініція іноземною мовою

-тлумачення іноземною мовою

20 – б

Результати проведення тестового контролю були перевірені згідно з такими критеріями оцінювання знань студентів.

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ХДУ

Кількість правильних відповідей

А

5

19-20

В

4,5

17-18

С

4

15-16

D

3,5

13-14

E

3

10-12

FX

2

7-9

F

1

Менше 7

Рисунок 3.3 – Критерії оцінювання результатів тестового контролю

8 студентів отримали оцінку 5 (А), 3 студент – 4,5 (В), 5 – 4 (С). Якість знань складає 80%. Це свідчить про досить високий рівень сформованості методичної компетентності з теми "Формування лексичної компетентності" майбутніх вчителів англійської мови початкових класів. Якість знань з 50% зросла до 80%.

Херсонський державний університет є одним з європейських ВНЗ, які приєдналися до Болонського процесу. Це зумовило ряд змін як кількісного, так і якісного характеру у навчально-виховному процесі. Головним удосконаленням, на нашу думку, став перехід до кредитно-модульної системи навчання. Дана робота мала на меті дослідити процес професійної підготовки майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі на факультеті дошкільної та початкової освіти ХДУ, зокрема систему формування методичної компетентності з лексики. У ході проведення наукового дослідження ми дійшли наступних висновків.

Опрацювання наукової, науково-методичної літератури показало, що поняття "компетентність" є комплексним і до кінця не визначеним. Виділяють такі компоненти методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: психологічні, професійно значимі особистісні якості; інтелектуально-педагогічна компетентність; комунікативна компетентність; інформаційна компетентність. На нашу думку, найбільш доцільним визначенням поняття "методична компетентність вчителя ІМ початкової школи" є наступне: сукупність його методичних знань, навичок і вмінь та індивідуальних, суб'єктних й особистісних якостей, яка функціонує як здатність проектувати, адаптувати, організовувати, вмотивовувати, досліджувати і контролювати навчальний, пізнавальний, виховний і розвиваючий аспекти іншомовної освіти молодших школярів у класній та позакласній роботі з іноземної мови через і під час спілкування з учнями. Найбільш важливими компонентами методичної компетентності ми вважаємо психолого-педагогічну компетентність, знання методики формування лексичних навичок, знання особливостей організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.

Ознайомившись із досягненнями закордонних науковців у галузі формування методичної компетентності, ми дійшли висновку, що методи навчання ІМ за кордоном можна поділити на дві великі групи. До першої належать методи, орієнтовані на групову роботу, які переважно прийшли до Європи із США, наприклад: "Natural Approach", "Community Language Learning", "Counseling Learning", "Total Physical Response", "Silent Way", нейролінгвістичне програмування NLP (Neurolinguistic Programming). До другої групи належать європейські методи, такі як сугестопедія, драма-педагогіка, TANDEM-метод, навчання через навчання LDL (Lernen-durch-Lehren Methode), тематико-орієнтоване навчання TZL (Themenzentrierte Interaktion), Freire-педагогіка. Вони відрізняються від комунікативного методу навчання, який є основним у вітчизняній методиці викладання ІМ, тим, що роль вчителя у навчальному процесі відходить на другий план, він виступає організатором та спостерігачем (нарпиклад, метод Silent Way); діяльність вчителя можуть виконувати самі учні (наприклад, TANDEM-метод); провідне місце відводиться невербальній комунікації (наприклад, сугестопедичні методи); розуміння ІМ передує говорінню (наприклад, Total Physical Response). Закордонній методиці викладання ІМ характерне надання великого значення застосуванню аудіовізуальних та інших технічних засобів, що удосконалюють процес оволодіння мовою, але при цьому зменшується роль живого спілкування, що не може не відобразитись на мовленні учнів та здатності вступати у безпосередню комунікацію. Однак сучасні тенденції зумовлюють активне застосування закордонних методів навчання або принаймні їх елементів, досягаючи при цьому більш ефективних умов формування в учнів комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації.

Страницы: 1 2 3 4Система вивчення прикметника
Завдання вивчення прикметника в 1-4 класах полягають у формуванні граматичного поняття “прикметник” як частини мови, що пов’язана з іменником, у вироблені навичок правопису родових і відмінкових закі ...

Методи та ігри для розвитку самомоніторингових процесів поведінки дошкільнят
Самоконтроль є складовою частиною будь-якого виду діяльності людини і спрямований на попередження можливих або виявлення вже зроблених помилок. Інакше кажучи, за допомогою самоконтролю людина всякий ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net