Письмо як засіб навчання іноземної мови

Сторінка 1

В навчанні іноземної мови розрізняють письмо як засіб навчання і письмо як специфічний вид мовленнєвої діяльності. До недавнього часу в шкільних програмах з іноземних мов письмо розглядають лише як засіб навчання. На сучасному етапі навчання іноземної мови програми включають також навчання письма як виду мовленнєвої діяльності.

Письмо реально підвищує результат запам’ятовування при закріпленні лексичних та граматичних навичок, підтримує процес навчання аудіювання, говоріння та читання, дає можливість одночасно здійснювати індивідуальний контроль навичок та вмінь усіх учнів, вчить самоконтроля та самокорекції. Це підтверджується практикою навчання. Там, де вчителі використовують письмо як опору при введенні та закріпленні мовного матеріалу, регулярно проводять письмові контрольні зрізи, організовують домашні письмові вправи учнів в такий спосіб, щоб вони були опорою для їхньої мовленнєвої практики на наступному уроці, там досягається добра підготовка учнів по всіх видах мовленнєвої діяльності.

Для того, щоб письмо стало дійсно засобом навчання мови, учням необхідно подолати ряд труднощів, які виникають при оволодінні графічним кодом мови. Якщо вчитель не виявляє необхідної наполегливості, методичної гнучкості, аби допомогти їм здолати всі труднощі, письмо стає не опорою, і гальмом у навчанні і від цього різко знижується його ефективність.

На старшому ступені основним є навчання орфографії у зв’язку з удосконаленням усного мовлення. Певне місце займає також робота, спрямована на засвоєння орфографії нових мовних одиниць. Крім того, писемне мовлення виконує ще одну важливу роль – воно стає допоміжним засобом у самостійній роботі учнів над мовою, зокрема у вигляді складання анотацій та планів до прочитаних текстів.

Перша задача при формуванні навичок письма – навчання каліграфії. Друга задача – це формування орфографічних навичок. При навчання мов, в яких орфографія склалась історично – це одна з найважчих задач. Учні повинні засвоїти складні співвідношення між літерами і звуками, аби навчитись правильно записувати слова, а також впізнавати їх та правильно озвучувати при читанні.

Навчання орфографії починається із засвоєння типових, регулярних співвідношень між звуками та літерами. Для цього потрібна інтенсивна практика в написанні слів, які відносяться до певних орфографічних моделей.

Вводячи слова, які читаються не за правилами, учитель повинен звернути увагу учнів на те, як слід читати й писати, організовувати тренувальні вправи в їх читанні і написанні, використовуючи демонстраційні картки, графо проектор або дошку. Необхідно проводити з учнями короткі письмові контрольні роботи, метою яких є перевірити, як учні засвоїли слова, що вивчались на попередніх уроках, і чи вміють вони їх правильно писати.

Форми проведення таких робіт можуть бути різноманітними. Учитель демонструє картки із зображеними на них предметами, а учні записують назви цих предметів. Це можуть бути також короткі відповіді на запитання вчителя, завершення речень, початок яких подав вчитель і т.д. учні повинні навчатись швидко і правильно записувати слова, речення або їхні частини. Таку роботу потрібно виконувати в спеціальних зошитах, які учні повинні завжди приносити на урок. Спочатку такі контрольні роботи доцільно перевіряти в класі, по ключах, запропонованих вчителем, без виставлення оцінок. Пізніше, коли така робота стане для учнів звичною, учитель збирає зошити і пропонує класові виконати цю вправу усно. Важкі для написання слова вчитель або хто-небудь із сильних учнів пише на дошці, або вони демонструються на картках.

Страницы: 1 2Елементи педагогічної майстерності
До елементів педагогічної майстерності належать: 1. Гуманістична спрямованість діяльності. Полягає в спрямованості діяльності педагога на особистість іншої людини, утвердження словом і ділом найвищих ...

Форми організації вивчення природознавства в початкових класах
У зв'язку з особливостями змісту курсу природознавства, завданнями, розв'язуваними в навчально-виховному процесі, розрізняють наступні організаційні форми вивчення природи молодшими школярами; урок, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net