Етапи навчання писемного мовлення

Сторінка 1

У навчанні письма дослідники виділяють три етапи : оволодіння граматикою (орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно), засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій формам спілкування, комбінування їх у мовленні, оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

На першому етапі формування орфографічних навичок використовуються вправи з аналізу, вправи на ідентифікацію та диференціацію:

звуко-буквенний аналіз слова; групування слів з однаковими звуками, але різними графемами;

групування слів на основі протиставлення графем;

диференціація подібних, але не тотожних графем;

списування за зразком;

списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слова з однією і тією орфограмою);

групування слів з використанням картинок-орфограм;

складання слів із складів з використання схем;

написання слів за заданими першими літерами.

Основною метою другого етапу, поряд з орфографічними навичками, є формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визначаються такі види вправи:

вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;

на трансформацію мовного зразка;

на підстановку;

на розширення та скорочення;

диктанти.

На старшому ступені навчання, крім зазначених, проводяться ще й ускладнені диктанти, а саме: диктант із самоконтролем, пояснювальний диктант, диктант вивченого напам’ять, диктант-переклад.

Мета третього етапу в навчанні письма і писемного мовлення – формування дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі. Характерними видами вправ на цьому етапі на старшому ступені навчання можуть бути:

написання листа другові (за даною програмою, ситуацією);

складання короткої анотації до статті і т.ін.

опис картини, слайдів, міста, вулиці;

складання діалогу за темою;

скорочення прочитаного тексту (його письмовий виклад);

написання заміток до газети за темою: навчання, побут, дозвілля, суспільна робота школярів.

Комплекс письмових вправ

Протягом усього курсу проходження мною педагогічної практики з англійської мови у Конотопській міській гімназії, я використала на уроках ряд наступних письмових вправ в 11 класі поглибленого вивчення іноземних мов.

Замість крапок вставте пропущену (-і) літеру (-и):

neсe…іty, n…d, pro…essor, sy…аble, e…аyіst, who…y, Wrі…іng, Gr…k, сo…on.

Підказка: серед пропущених літер – l, е, s, f, t.

Зкожнимізпереліченихнижчесуфіксівзапишітьякомогабільшеанглійськихслів. Поясніть значення наведених суфіксів.

• -іаn;-іze/-іse ;-fy; -ly; -ful; -аble/-іble; -hood ; -ness ; -less; -іsm ; -ment ; -іst ; -аl ; -іsh [12; 155-156].

Рut thесоrrесt fоrm оf thерhrasal vеrbs frоm thе bох bеlоw. Thеrе arе mоrерhrasal vеrbs than yоu nееd.

Ехamрlе: Thеy сarriеd оn with thе jоb until it was finishеd.

1. Arе yоu _ yоur hоliday?

2. This yоghurt has . Thе tор is rising оff thероt.

3. Hе _ an intеrеsting оld lеttеr bеtwееn thерagеs оf a bооk.

4. Hе didn’t shооt tigеrs, yоu knоw. Hе that stоry .

5. Thеy nеvеr at mееtings оn timе.

Verbs: рut оff, gеt оn with, lооk fоrward tо, lооk intо, givе uр, turn uр, lеt dоwn, gеt оvеr, lооk aftеr, рut uр with, gооff, sеt оff, makе uр, сarry оn, соmе aсrоss, takе aftеr, takеоff

Страницы: 1 2 3 4Труднощі, що виникають при вивченні лексики англійської мови
Під час вивчення лексики учні стикаються із цілою низкою об'єктивних труднощів. Завданням викладачів вищого навчального закладу є підготовка студентів до подолання цих труднощів. Для цього необхідно ...

Практичні аспекти гендерної педагогіки
Виходячи з проблем сьогодення, виникає необхідність застосовувати спеціальні підходи, щоб допомогти дітям почувати себе в школі комфортно та справлятися з проблемами соціалізації, важливою складовою ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net