Етапи навчання писемного мовлення

Сторінка 4

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

2) like

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

3) hоpe

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

4) feel like

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

5) seem

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

6) fоrget

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

7) stаrt

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

8) mаnаge

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

9) аgree

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

10) аvоid

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt [11; 142-144].

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що письмо є метою навчання іноземної мови в школі та ефективним засобом навчання і контролю іншомовних знань, умінь, навичок. Психофізіологічною основою письма є взаємодія слухового, руко моторного, мовленнєво-моторного та зорового аналізаторів. В методичній літературі розрізняють графічні та орфографічні навички і письмові мовленнєві вміння. Такі навички й уміння формуються за допомогою відповідних вправ. Серед основних вправ, що сприяють розвиткові та удосконаленню вмінь творчого письма – твір, реферування, анотація, написання тематичного листа тощо.

В сучасній методичній літературі розрізняють письмо та писемне мовлення. Деякі дослідники використовують лише термін "письмо", підкреслюючи його вузьке чи широке значення. Поділ цей пов'язаний з особливостями механізму письма, що складається з двох етапів: складання слів з допомогою літер та формування письмових повідомлень, до складу яких входять слова, словосполучення тощо. В основі реалізації першого етапу лежить оволодіння графікою та орфографією. Для реалізації другого етапу необхідно оволодіти мовленнєвим умінням. Писемне мовлення — письмо в широкому розумінні терміна - це специфічний вид мовленнєвої діяльності, кодування інформації з урахуванням графічного способу зв'язку. Писемне мовлення відрізняється від інших видів мовленнєвої щільності не тільки своєю специфікою, але й ступенем розповсюдження його в побуті. Використання писемної мови вужче в порівнянні з усним мовленням. В шкільних програмах з іноземних мов письмо визначали частіше як засіб, а не мету навчання.

На різних ступенях навчання іноземних мов роль письма змінюється. Розглянуті на старшому ступені набуті раніше навички письма удосконалюються поряд з удосконаленням усного мовлення. Певне місце займає також робота, спрямована на засвоєння орфографії нових мовних одиниць. Крім того, писемне мовлення, виконує ще одну важливу роль — воно стає допоміжним засобом у самостійній роботі учнів над мовою, зокрема у вигляді складання анотацій та планів до і прочитаних текстів.

Страницы: 1 2 3 4 Засоби діагностування готовності дітей до школи
Реформування освіти, необхідність її інформатизації спонукає дошкільну освіту, як першу ланку безперервної освіти, здійснювати пошук шляхів застосування комп’ютера, як засобу розвитку особистості дит ...

Розумове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї
Розумове виховання – цілеспрямований вплив батьків на розвиток розумових сил та мислення дітей, на вироблення культури розумової праці. Розумове виховання – процес тривалий та складний. Успіх його за ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net