Етапи навчання писемного мовлення

Сторінка 4

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

2) like

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

3) hоpe

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

4) feel like

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

5) seem

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

6) fоrget

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

7) stаrt

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

8) mаnаge

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

9) аgree

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt.

10) аvоid

- Gerund

- Infinitive + tо

- Bоth pоssibilities аre соrreсt [11; 142-144].

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що письмо є метою навчання іноземної мови в школі та ефективним засобом навчання і контролю іншомовних знань, умінь, навичок. Психофізіологічною основою письма є взаємодія слухового, руко моторного, мовленнєво-моторного та зорового аналізаторів. В методичній літературі розрізняють графічні та орфографічні навички і письмові мовленнєві вміння. Такі навички й уміння формуються за допомогою відповідних вправ. Серед основних вправ, що сприяють розвиткові та удосконаленню вмінь творчого письма – твір, реферування, анотація, написання тематичного листа тощо.

В сучасній методичній літературі розрізняють письмо та писемне мовлення. Деякі дослідники використовують лише термін "письмо", підкреслюючи його вузьке чи широке значення. Поділ цей пов'язаний з особливостями механізму письма, що складається з двох етапів: складання слів з допомогою літер та формування письмових повідомлень, до складу яких входять слова, словосполучення тощо. В основі реалізації першого етапу лежить оволодіння графікою та орфографією. Для реалізації другого етапу необхідно оволодіти мовленнєвим умінням. Писемне мовлення — письмо в широкому розумінні терміна - це специфічний вид мовленнєвої діяльності, кодування інформації з урахуванням графічного способу зв'язку. Писемне мовлення відрізняється від інших видів мовленнєвої щільності не тільки своєю специфікою, але й ступенем розповсюдження його в побуті. Використання писемної мови вужче в порівнянні з усним мовленням. В шкільних програмах з іноземних мов письмо визначали частіше як засіб, а не мету навчання.

На різних ступенях навчання іноземних мов роль письма змінюється. Розглянуті на старшому ступені набуті раніше навички письма удосконалюються поряд з удосконаленням усного мовлення. Певне місце займає також робота, спрямована на засвоєння орфографії нових мовних одиниць. Крім того, писемне мовлення, виконує ще одну важливу роль — воно стає допоміжним засобом у самостійній роботі учнів над мовою, зокрема у вигляді складання анотацій та планів до і прочитаних текстів.

Страницы: 1 2 3 4 Системи задач на подільність цілих чисел та методика навчання учнів їх розв’язувати
Для розв’язування задач ми використаємо вивчені ознаки подільності чисел. Рівень А 1) Знайдіть найбільше парне трицифрове число. Розв’язання. Найбільше трицифрове число 999 – непарне. Йому передує па ...

Необхідна умова освіти – ІКТ
Необхідною умовою інформатизації освіти є готовність школярів до використання нових інформаційних технологій навчання. За твердженням академіка АПН України В.М. Мадзігона: "Реформування всіх сто ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net