Основи наукових досліджень

Педагогіка: історія і сьогодення » Основи наукових досліджень

Сторінка 1

Завданнями курсу „Основи наукових досліджень” є ознайомлення студентів факультету ПВПК (всіх його спеціальностей та спеціалізацій) із завданнями, специфікою, організацією і можливостями участі самих студентів у науковій роботі педагогічного вузу у різних її формах (індивідуальній, груповій та колективній) і на різних її рівнях (у групі, на факультеті, у вузі, у всеукраїнській науково-дослідній роботі тощо). В програмі враховано, що певний досвід науково-пошукової діяльності студенти вже одержали на попередніх етапах їх навчання як у школі та позашкільних установах, так і у вузі, тому завданням даного курсу є створення належної теоретико-методичної бази для подальшої наукової дяльності.

Загальна мета та завдання курсу “Основи наукових досліджень”. Роль науково-технічного прогресу у сучасних умовах і необхідність його прискорення. Наука як продуктивна сила суспільства. Наука як система знань. Наукові дослідження, їх особливості, класифікація. Значення наукової творчості у професії вчителя. Зв'язок педагогічної науки з педагогічною практикою. Форми впровадження досягнень педагогічної науки у практику роботи школи.

Форми організації наукової роботи. Організація роботи у науковому колективі. Індивідуальна наукова робота.

Професійні вимоги до вчених. Інтелект та пізнання. Ознаки інтелекту. Ознаки розумової праці. Колективний інтелект. Штучний інтелект. Перспективи інтелекту.

Організаційна структура і система державного управління наукою. Академія наук і її роль у організації наукових досліджень. Галузеві Академії наук. Роль вузів і НДІ. Фінансування науки. Форми підготовки наукових кадрів. Наукові центри. Громадські організації. Роль наукових шкіл. Специфіка організації наукової роботи у педагогіці. Система наукових закладів, що займаються розробкою педагогічних проблем.

Зміст НДРС у педагогічному вузі. Умови, необхідні для її ефективної організації. Підбір відповідальних за організацію НДРС. Особливості організації НДРС у всі періоди навчання студентів у вузі. Організація систематичної наукової роботи студентів. Створення наукових мікроколективів під керівництвом викладачів. Інші форми наукової роботи студентів та їх характеристика. Планування, облік та контроль НДРС. Стимулювання наукової роботи студентів. Пропаганда та наукова робота студентства. Наочна агітація у студентській науковій роботі. Наукові школи у педагогіці.

Принципи організації наукових досліджень. Основні компоненти теорії: емпірична основа, теоретична основа, логіка теорії. Основний масив теоретичних знань. Наукова ідея. Принцип. Поняття. Категорії. Судження. Умовиводи. Гіпотеза. Методологічні принципи: наукової об’єктивності, історизму, системності, діалектичного протиріччя, єдності якості і кількості, діалектичного заперечення, розвитку, казуальності. Єдність історичного та логічного у педагогічному дослідженні. Діалектичний системно-структурний підхід до дослідження педагогічних проблем. Аналіз протиріч процесу виховання та навчання у педагогічних дослідженнях. З’ясування закономірних зв’язків у процесі педагогічних досліджень.

Основні елементи педагогічного дослідження: об'єкт, предмет, проблема, мета дослідження, завдання та гіпотеза дослідження. Характеристика кожного компоненту. Вибір оптимальних методів дослідження.

Методи наукових педагогічних досліджень: педагогічне спостереження, бесіда, інтерв'ювання, анкетування, методи рейтингу та самооцінки, метод “педагогічного консіліуму”, діагностуючих контрольних робіт, педагогічного експерименту, теоретичні методи педагогічних досліджень, вивчення передового педагогічного досвіду. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, класифікація, моделювання, гіпотетичний метод, системний метод, узагальнення, формалізація, абстрагування.

Основні етапи наукового дослідження та їх характеристика. Проблеми впровадження результатів наукового дослідження у практику роботи школи. Організація використання вчителями результатів наукового дослідження.

Страницы: 1 2 3 4Складові процесу розв'язування задач
Навчити дітей розв'язувати задачі - означає навчити їх установлювати зв'язки між даними і шуканим і відповідно до цього вибирати, а потім і виконувати арифметичні дії. Центральною ланкою в умінні роз ...

Вплив емоцій на ефективність навчального процесу
Які б умови та детермінанти не визначали життя та діяльність людини - внутрішньо, психологічно, - дійовими вони стають лише тоді, коли їм вдається проникнути у сферу її емоційних відносин і закріпити ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net