Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики

Педагогіка: історія і сьогодення » Ефективність формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики » Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики

Сторінка 5

Література найповніше і найглибше втілює життя думки людини, музика — життя її почуттів і переживань, образотворче мистецтво — зміст уявлень людини про світ у тій формі, яку дає їй реальне почуттєве сприйняття дійсності.

Взаємодія різних видів мистецтва у навчальному процесі — не просто додаткове залучення на уроки одного виду мистецтва матеріалу іншого або ілюстрування одного виду мистецтва іншим. Йдеться про те, що кожен вид мистецтва — неповторна художня цінність, що має свої специфічні особливості й своєрідний впливів на особистість школяра.

Використання різних видів мистецтва для глибшого емоційно – естетичного сприймання музики школярами дістало широке відбиття у програмі з музики, складеній на основі педагогічної концепції Д. Б. Кабалевського. Оригінальні в цьому плані теми чвертей, запропоновані програмою: "Що стало б з музикою, якби не було літератури?", "Що стало б з літературою, якби не було музики?", "Чи можемо ми побачити музику?", "Чи можемо ми почути живопис?".

Учням молодшого шкільного віку властива динаміка сприймання, схильність до фантазування з приводу картини, яке, звичайно треба уважно вислуховувати. Без такого дитячого фантазування шлях до художнього твору може виявитися закритим. При сприймайнні картини постійно взаємодіють два структурних елементи цього процесу. По-перше, це цілісне охоплення твору, яке набуває характеру загального фону сприймання. По-друге, вибіркове сприймання підказане значною мірою сюжетом і композицією картини. Деталі картини, на які глядач звертає увагу, мають, на його думку, найсуттєвіше і найцікавіше. Враховуючи висловлювання учнів, деталі картини, які вони виділяють, можна судити про зміст і рівень художнього сприймання школярів.

Отже, для формування музичного сприймання ми виділили 3 основні педагогічні умови:

інформаційне забезпечення сприймання;

формування установки на сприймання музичного твору;

забезпечення в взаємодії мистецтв у виховному процесі.

Інформаційне забезпечення сприймання. Під інформацією розуміється система знань про навколишній світ і явища, які в ньому відбуваються, що знімають невизначеність. У даному випадку йдеться про ту інформацію, яка необхідна для естетичного сприймання музичного твору.

Формування установки на сприймання музичного твору. Установка — це внутрішній цілісний стан готовності людини певним чином сприймати й оцінювати явища дійсності, діяти стосовно їх. Цей стан психіки залежить від потреб і цілей, завдань і умов діяльності. Установка визначає стійкий, послідовний, цілеспрямований характер перебігу діяльності, є чинником її стабілізації у мінливих ситуаціях

Забезпечення в взаємодії мистецтв у виховному процесі. Виділяючи взаємозв'язок різних видів мистецтва на уроках музики як одну з основних умов керування музичного сприйманням школярів, ми виходили з того, що доцільне використання художніх творів різких видів мистецтва дасть можливість учителю вирішувати складні завдання наведення учнів на естетичне осягнення і переживання змісту музики з опорою на увесь художній досвід дітей, без нав'язливого або грубого втручання у цю тонку сферу художньої діяльності людини. Внутрішня спорідненість різних видів мистецтв є основною тенденцією розвитку художньої культури. Усі види мистецтва споріднені й покликані до життя потребами людей — естетичними, пізнавальними, комунікативними, виховними тощо. Музика це може, як живопис, прямо зображати видимий предметний світ. Вона це може, подібно до літератури, безпосередньо передавати зміст певних понять і уявлень, але здатна з досконалістю, недоступною іншим видам мистецтва, прямо і безпосередньо відтворювати духовне життя людини, виражати характер і динаміку її переживань, втілювати найтонші нюанси її почуттів. Взаємозв'язок між видами мистецтва означає не лише знаходження внутрішніх зв'язків між музикою, літературою й живописом, а й між цими видами мистецтва й життям.

Страницы: 1 2 3 4 5 Засоби організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Провідною тенденцією розвитку сучасної педагогічної науки є її повернення до своїх світоглядних витоків, повернення до людини, переорієнтація на творчий розвиток особистості. Сучасна соціально-педаго ...

Проблема впливу релігійних організацій у соціалізації підростаючого покоління
Процес розвитку людини у взаємодії з навколишнім світом отримав назвусоціалізація. Тепер все частіше соціалізацію визначають як двосторонній процес. З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net