Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики

Педагогіка: історія і сьогодення » Ефективність формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики » Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики

Сторінка 5

Один із шляхів розвитку музичного сприймання молодших школярів – проблемне навчання. Цей метод доцільно використовувати в роботі з дітьми, оскільки він сприяє розвиткові мислення, уваги, активності в бесідах про музику. Ефективними є прийом провокування дискусій, а також різноманітні творчі та ігрові завдання.

На основі формування музичного сприймання вчитель має розвивати творчі здібності учнів до співу, музикування, виховувати в них художні смаки, вчити розмірковувати про почуту музику, робити самостійні висновки й узагальнення; враховувати сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу й одночасно спиратися на закономірності самої музики, пам’ятаючи, що урок музики повинен бути цілісним уроком мистецтва.

Усі форми музичних занять із школярами мають сприяти їхньому духовному розвитку, пізнанню світу, формуванню світогляду, вихованню моралі. На вирішенні цього завдання спрямовується творча ініціатива вчителя, його знання і досвід, любов до дітей і до музики.

В роботі визначено, що ефективність формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики значно підвищиться завдяки дотриманню таких педагогічних умов, як:

інформаційне забезпечення сприймання;

формування установки на сприймання музичного твору;

забезпечення в взаємодії мистецтв у виховному процесі;

Інформаційне забезпечення сприймання. Під інформацією розуміється система знань про навколишній світ і явища, які в ньому відбуваються, що знімають невизначеність. У даному випадку йдеться про ту інформацію, яка необхідна для естетичного сприймання музичного твору.

Формування установки на сприймання музичного твору. Установка — це внутрішній цілісний стан готовності людини певним чином сприймати й оцінювати явища дійсності, діяти стосовно їх. Цей стан психіки залежить від потреб і цілей, завдань і умов діяльності. Установка визначає стійкий, послідовний, цілеспрямований характер перебігу діяльності, є чинником її стабілізації у мінливих ситуаціях

Забезпечення в взаємодії мистецтв у виховному процесі. Виділяючи взаємозв'язок різних видів мистецтва на уроках музики як одну з основних умов керування музичного сприйманням школярів, ми виходили з того, що доцільне використання художніх творів різких видів мистецтва дасть можливість учителю вирішувати складні завдання наведення учнів на естетичне осягнення і переживання змісту музики з опорою на увесь художній досвід дітей, без нав'язливого або грубого втручання у цю тонку сферу художньої діяльності людини. Внутрішня спорідненість різних видів мистецтв є основною тенденцією розвитку художньої культури. Усі види мистецтва споріднені й покликані до життя потребами людей — естетичними, пізнавальними, комунікативними, виховними тощо. Музика це може, як живопис, прямо зображати видимий предметний світ. Взаємозв'язок між видами мистецтва означає не лише знаходження внутрішніх зв'язків між музикою, літературою й живописом, а й між цими видами мистецтва й життям.

У дипломному дослідженні визначені й обґрунтовані критерії та показники, за допомогою яких було визначено діагностичні характеристики рівнів сформованості музичного сприймання молодших школярів. Було виділено такі критерії сформованості музичного сприймання молодших школярів: міра вираженості емоційної реакції молодших школярів та уважного сприймання ними музики, що звучить; широта диференціювання учнями елементів музичного твору; повнота сформованого образу музичного твору. Відповідно до критеріїв було визначено показники, що дозволяють виявити властивості досліджуваного явища. Критерій Міра вираженості емоційної реакції молодших школярів та уважного сприймання ними музики, що звучить визначався за такими показниками: здатність зосереджено слухати музику, що звучить; наявність емоційно-захопленого ставлення до музики; вміння передавати емоційний „тон” музики в рухах.

Показниками критерію широта диференціювання учнями елементів музичного твору стали: здатність до диференціації звучання (виділення „фігури" мелодії як ключової категорії змістовної сутності музики з фону, виокремлення інших музичних засобів); спроможність визначення характеру, настрою, темпу, динаміки музики, структури музичного твору, розпізнавання за видами та жанрами; знання назв і авторів музичних творів, засобів музичної виразності й музичних термінів, уміння зіставляти елементи музичної мови зі змістом музики.

Показниками критерію повнота сформованого образу музичного твору стали: розуміння ролі засобів музичної виразності у створенні художнього образу; наявність особистісного ставлення до сприйнятого.

Було визначено три умовні рівні сформованості музичного сприймання молодших школярів – низький, середній та відносно високий. Результати дослідження засвідчили недостатній рівень сформованості музичного сприймання молодших школярів. Діагностично-технологічний апарат констатувального етапу дослідження складався з комплексу таких методів: методу бесіди; опитування; прямого й опосередкованого спостереження за молодшими школярами на уроках музики; анкетного опитування вчителів музики та школярів; виконання практично-творчих завдань; використання ігор; тестів; аналізу та узагальнення педагогічного досвіду.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Організація та проведення експериментального дослідження методики організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Під експериментом розуміють «активне вміщування у предмет для точного вивчення окремих частин та відношень у предметі». Також визначають експеримент Данілова М.А. та Болдирєва М.І. На їх думку, сутні ...

Гуманізація змісту та спрямованості освіти
Соціальним фоном гуманізації змісту та спрямованості освіти в сучасних умовах є, безумовно, інформаційна революція. Розпочавшись на межі 1960-1970-х років, вона буквально за два десятиліття радикальн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net