Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції

Педагогіка: історія і сьогодення » Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції

Сторінка 3

Що заважає людям, які спілкуються різними мовами, зрозуміти один одного? Що може допомогти їм краще порозумітися?

Якими іноземними мовами ти хотів би оволодіти?

Хто такі поліглоти? Що ти про них знаєш?

Яка роль іноземної мови у житті сучасної людини? У яких життєвих ситуаціях не можна уникнути використання іноземної мови?

Як нові інформаційні технології удосконалюють можливості людського спілкування?

Що є спільним у всіх мовах? Що їх розрізняє? Чи допомагає володіння однією іноземною мовою швидше і краще засвоїти іншу?

Що означає вивчати іноземну мову? Чим тобі подобається займатися на уроках іноземної мови? Що не подобається?

Яка роль Internet для сучасної людини? Чи важливо володіти іноземною мовою для користування Internet?

Зважаючи на інтереси та потреби конкретного контингенту учнів, особливості дитячого колективу, тематику бесід можна урізноманітнити, адаптувавши її до умов навчання бути розширена й уточнена.

Окрім інформаційної та діагностичної роботи, допрофільна підготовка з іноземної мови реалізується через введення курсів за вибором і поглибленого вивчення цього навчального предмету. Основна функція курсів за вибором − профорієнтаційна. У концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі визначено вимоги до таких курсів: достатня їх кількість для визначення напряму профільного навчання; поступове уведення за рахунок годин варіативного освітнього компоненту; поділ класу на групи, однорідні за підготовленістю та інтересами учнів. Поглиблене вивчення іноземної мови, крім розширення і поглиблення змісту, має сприяти формуванню стійкого інтересу до цього навчального предмету, розвитку відповідних здібностей і орієнтації на професійну діяльність, де використовуються одержані знання. Поглиблене вивчення здійснюється або за спеціальними програмами і підручниками, або за модульним принципом – програма загальноосвітньої школи доповнюється набором модулів, які поглиблюють відповідні теми. Допрофільна підготовка з іноземної мови повинна здійснюватися також через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, предметні олімпіади. Ефективність допрофільного навчання потребує налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної роботи з метою визначення професійних нахилів і якостей школярів для створення однорідних за рівнем підготовленості та інтересами мікроколективів (класів, груп).

Іншим компонентом допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8−9-х класів, відповідно до запропонованої структури, є профконсультативна та профорієнтаційна робота. Необхідно зазначити, що успішне професійне самовизначення школярів багато в чому залежить від того, наскільки організовано психологічний супровід процесу усвідомленого вибору профілю навчання. Існує декілька проблем організації психологічного супроводу допрофільної підготовки. Насамперед – не чітке розуміння керівниками навчальних закладів і вчителями сутності профільної орієнтації. Результатом такого нерозуміння є формальний необґрунтований підхід до організації профільних класів. Нерідко у процесі профілізації навчальних закладів не враховуються професійні нахили, можливості та якості школярів, а це не дає змогу створити однорідні за рівнем підготовленості та інтересами класи чи групи.

Іншою проблемою є неусвідомлений вибір учнями профілю навчання у старшій школі, а відтак і майбутньої професії. Уникнути зазначених проблем можна у тому випадку, якщо на етапі допрофільної підготовки організувати профконсультаційний супровід процесу професійного самовизначення школярів і планування їхньої майбутньої професійної діяльності.

Відомо, що юнацький вік характеризується потребами у пошуковій активності, самовизначенні, | окресленні життєвих перспектив. У той же час, психологи наголошують на тому, що учні цієї вікової категорії чутливі до ризику виникнення психічної дезадаптації, особливо при значних навчальних навантаженнях. Вченими з’ясовано, що допрофільна підготовка створює умови для інтенсифікації процесу професійного самовизначення дозволяє подолати труднощі під час навчання у профільному класі. За умови ефективної організації профконсультативної та профорієнтаційної роботи в учнів з’являється упевненість у виборі профілю навчання, виникають позитивні враження від наміру в майбутньому обрати професію відповідного профілю, пов'язані з успішнішим навчанням у профільному класі. Таким чином, допрофільна підготовка забезпечує сприятливіший перебіг процесу адаптації до профільного навчання у старшій школі.

Страницы: 1 2 3 4Методологічні вимоги до педагогічних інновацій
Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) Намагаються спедагогічних інноваційввіднести поняття нового у педагогіці з такими хар ...

Врахування вікових особливостей молодших школярів під час проведення самостійної роботи
У психологічних дослідженнях зазначається, що істотною особливістю розумової діяльності учнів молодшого шкільного віку є, з одного боку, інтенсивне зростання їхніх пізнавальних потреб, а з другого – ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net