Загальна структура навчального предмету

Сторінка 2

4) урок перевірки та корекції знань, умінь та навичок. Для даної вікової групи необхідно проводити усні опитування, самостійні роботи та тематичні контрольні роботи, які проводиться один раз в кінці семестру для перевірки практичних і теоретичних знань учнів та глибини їх осмислення.

5) комбінований урок. Він є поєднанням усіх вищезазначених уроків і являє собою перевірку, оцінку, корекцію раніше засвоєних знань, а також сприйняття, осмислення та систематизацію нових знань.

Існує велика кількість методів навчання, однак з них необхідно виділити саме ті, які будуть ефективними для обраної вікової групи. У своїй педагогічній діяльності вчитель повинен використовувати такі методи як: вправи, наочні ілюстрації, демонстрації, спостереження учнів, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія, диспут, робота з книгою, читання, вивчення, конспектування, а також відео методи, перегляд.

На мою думку, найефективнішими методами будуть інтерактивні методи навчання, оскільки вони є частиною особистісно зорієнтованого навчання, так як сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу. Під час інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання і сприяє його ефективності. Доцільно буде використати такі групові методи, як:

Робота в парах. Учні працюють в парах, виконуючи завдання. Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими.

Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи навпаки, виділення несхожих думок).

Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: “спікер”– керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), “секретар” (веде записи результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків та їх виголошенні), “посередник” (стежить за часом, заохочує групу до роботи), “доповідач” (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи).Можливим є виділення експертної групи з сильніших учнів. Вони працюють самостійно, а при оголошенні результатів рецензують та доповнюють інформацію.

Можна також використати такі фронтальні методи, як:

Велике коло. Учні сидять по колу і по черзі за бажанням висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. Вчитель може взяти слово після обговорення.

Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: відповідь учня – це продовження незакінченого речення типу “можна зробити такий висновок…”, “я зрозумів, що…”

Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що всі учні по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань

4. Аналіз проблеми. Учні в колі обговорюють певну проблему. Кожен каже варіанти, що складаються внаслідок вибору. Найкраще давати завдання вибору з особистісним сенсом (наприклад, «чи платити податки, якщо країна не здатна їх правильно розподілити?»).

Кожен етап навчання завершується контролем знань, який передбачає виявлення знань, умінь та навичок.

Із моєї теми («Конкуренція») учителю можна проводити як викладацький контроль ( коли вчитель перевіряє знання), так і взаємний (коли учні перевіряють один одного). На мій погляд, взаємний контроль ефективний тим, що перевіряючи один одного, учні краще засвоюють матеріал, зосереджуються на ньому, самостійно знаходять помилки та виправляють їх.

Контрольна робота проводиться після вивчення кожної теми ( в тому числі і після теми «Конкуренція») з метою узагальнення знань, умінь та навичок. В основному, контрольна робота проводиться письмово і охоплює декілька питань з теми, відповіді на які мають бути повними, змістовними та розгорнутими. На початку кожного уроку проводиться перевірка домашнього завдання у вигляді усного опитування, під час якого учні відповідають на поставлені учителем запитання. Тести проводяться протягом декількох хвилин з метою поточного контролю. Вони можуть містити невелику кількість питань (найоптимальнішою для учнів 8 класу є до 10 питань) закритого або відкритого типу.

Отже, контроль забезпечує краще вивчення предмету і є невід’ємною частиною навчального процесу. Шкільне життя не можливо уявити без контролю (домашнє завдання, контрольна робота, тести та ін.).

Страницы: 1 2 Проблеми студентської науково-дослідної роботи в педагогічному університеті
Вітчизняний і зарубіжний досвід має допомогти у становленні і розвитку студентської науково-дослідної роботи на філологічних факультетах педуніверситетів, мета якої - через систематизацію теоретичних ...

Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору
Сьогодні система різних соціальних інститутів прагне вирішити особливо актуальне завдання щодо створення сприятливого соціального середовища для розвитку особистості дитини та молодої людини. Найяскр ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net